13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/2/2002 tarihli ve 24675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.