13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YAKIN ÇAĞ TARİH ARAŞTIRMALARI MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/5/2001 tarihli ve 24399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.