13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/4/2003 tarihli ve 25081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.