13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

STRATEJİK ARAŞTIRMA VE ETÜDLER MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/1997 tarihli ve 23163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.