13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖZEL STATÜLÜ ÜNİVERSİTELER ÜST YÖNETİM KURULLARININ GÖREV VE

YETKİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/1991 tarihli ve 20919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Statülü Üniversiteler Üst Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.