13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN GEÇİCİ 2. MADDESİNE GÖRE KONSERVATUVARLARDAN ÜNİVERSİTELERE GEÇEN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/1982 tarihli ve 17851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 2. Maddesine göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.