13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

2809 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLECEK SANAT DALLARI

ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2809 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.