13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA 2984 SAYILI KANUNLA EKLENEN
GE
ÇİCİ MADDE HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ESASLARINI BELİRTEN

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/1984 tarihli ve 18372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 2984 sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını Belirten Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.