13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitsnden:

TRKYE VE ORTA DOU AMME DARES ENSTTS

UZAKTAN ETM MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Uzaktan Eitim Merkezinin amalarna, grev alanlarna, ynetim organlarna, bunlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Enstitye bal olarak kurulan Uzaktan Eitim Merkezinin amalarna, grevlerine, ynetim organlarna, bunlarn grevleri ile alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayl Trkiye ve Orta-Dou Amme daresi Enstits Tekilat Kanununun 2 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Uzaktan Eitim Merkezi bnyesinde kurulan Danma Kurulunu,

b) E-renme: Biliim teknolojilerini kullanarak, bu teknolojiler zerinden yaplan ya da desteklenen retime dayal renme srelerini,

c) Enstit: Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitsn,

) Genel Mdr: Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrn,

d) Merkez (UZEM): Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Uzaktan Eitim Merkezini,

e) Merkez Mdr: Uzaktan Eitim Merkezi Mdrn,

f) Program Kurulu: Uzaktan Eitim Merkezi Program Kurulunu,

g) Uzaktan eitim: renci ve retim elemanlarnn ayn ya da farkl zaman ve farkl corafi mekanlarda olduu, ders malzemesi aktarm ve etkileimin teknolojiden yararlanlarak gerekletirildii eitim biimini,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar, Grevleri ve Organlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; bilgi ve iletiim teknolojilerinin salad etkileimli ortam, oklu ortam ve snrsz bilgiye ulaabilme olanaklarn kullanarak kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak; Enstitde verilmekte olan dersleri internet ortamnda e-renme ile desteklemek, Enstit grev alanyla ilgili ihtiya duyulan alanlarda uzaktan eitim temelli sertifika programlar ile lisansst eitim retim program ve faaliyetlerini dzenlemek; bu kapsamdaki ders, program ve uygulamalar yrtmektir.

Merkezin grev alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin grev alanlar unlardr:

a) Uzaktan eitimde yaygn ve gelimi iletiim ara ve ortamlarn kullanarak e-renmeyle ilgili program ve yazlmlar gelitirmek.

b) Kamu ve zel kurulularn uzaktan eitim alanndaki danmanlk ve uzaktan eitim imkanlarndan yararlanma isteklerini, ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yrtmek.

c) 18/1/2001 tarihli ve 24291 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Lisansst retim Ynetmelii ve Enstit Ynetim Kurulu kararlarna bal olarak uzaktan eitim temelli lisansst eitim programlarna ynelik teknolojik hizmetler ile idari ileri yrtmek.

) Yrtme Kurulunca belirlenecek esaslar erevesinde uzaktan eitime dayal kurs, seminer ve konferans gibi programlar belirlemek, kredilendirmek; diploma, sertifika, katlm belgesi ve benzerlerini vermek; bu programlara kayt, kabul, snav, baar, deerlendirme ve benzeri ilemleri yrtmek.

d) Uzaktan eitim faaliyetlerinde grev alacak retim elemanlarn tespit etmek, bunlarn ve Merkezde grev alacak dier personelin hizmet standartlarn belirlemek.

e) Yrtlecek internet destekli eitim retim almalar iin gerekli ders, sunum ve retim ieriklerini hazrlamak, hazrlatmak.

f) Dzenlenen uzaktan eitim programlarn veya bu kapsamdaki dersleri, uzaktan eitimle ilgili srelere ve teknik kurallara uygunluk asndan incelemek ve bu konuda Genel Mdre gr bildirmek.

g) Uzaktan eitim temelli projelerde ihtiya duyulan yazlmlar ve ders ieriklerini gerekletirmek, akreditasyonlar yapmak, bu konularda danmanlk yapmak ve gerekli ibirlii ve koordinasyonu salamak.

) Uzaktan eitimin gerektirdii iletiim ve bilgi teknolojilerinin geliimini takip etmek, uygulamalar iin sistem analiz ve tasarm yapmak.

h) Uzaktan eitimle ilgili inceleme ve aratrmalar yapmak; rapor, blten, proje, kitap ve benzeri yayn etkinliklerinde bulunmak.

) Uzaktan eitim proje, aratrma ve uygulamalarnda kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

i) Grev alanndaki ileri Enstitnn ilgili akademik birim ve merkezleriyle ibirlii ve koordinasyon iinde yrtmek.

Merkez ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Program Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Merkez Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; Enstit retim yeleri arasndan Ynetim Kurulu tarafndan iki yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Genel Mdr, Program Kurulu yelerinden birisini mdr yardmcs olarak grevlendirebilir. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde mdr yardmcsnn da grevi sona erer.

(2) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Danma Kurulunu toplantya armak ve bakanlk etmek.

c) Program Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Program Kurulunun grn aldktan sonra Genel Mdrle sunmak.

d) Merkezin idari ileri ile bte uygulama ve puantaj ilemlerini yrtmek.

f) Enstit birimleri ile uygulanan programlar ve faaliyetlere ilikin ibirlii ve koordinasyonu salamak.

Program Kurulu

MADDE 9 (1) Program Kurulu; Merkez Mdrne bu Ynetmelik ile belirlenen amalarn gerekletirilmesinde yardmc olmak zere, Enstit Yrtme Kurulunca Enstit retim elemanlar arasndan grevlendirilen ye, Merkez Mdr ve retim-Yetitirme ubesi Mdrnden oluur.

(2) Program Kurulu yeleri iki yl sreyle grev yaparlar. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye seilir.

(3) Program Kurulu, Merkez Mdrnn bakanlnda ylda en az iki kez toplanr. Kurul, gerekli grld hallerde Mdrn ars ile daha sk toplanabilir. Kararlar salt ounlukla alnr.

(4) Program Kurulu; Birimin amalar dorultusunda alma ve uygulama plan ve programn hazrlamak, Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip nerilerde bulunmak, Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak, almasna karar verilen uzaktan eitim lisansst ve sertifika eitim programlarn uygulamak, Danma Kurulunca sunulan nerilerin yaama geirilmesi iin gerekli kararlarn alnmasn salamak, Birimin grev alanyla ilgili dier uygulama kararlarn almak ve uygulama sonularn deerlendirmekle grevlidir.

Danma Kurulu

MADDE 10 (1) Merkez bnyesinde uzaktan eitim etkinliklerinin izlenmesi, gelitirilmesi ve deerlendirilmesi amacyla; Merkez Mdr, program kurulu yeleri, bilgi teknolojileri ve uzaktan eitim alannda almalar olan retim elemanlar ile konu alanndaki kurum ve kurulu temsilcilerinden oluan bir Danma Kurulu kurulur. Danma Kurulu ye says onbei geemez. Danma Kurulu yeleri, Merkez Mdrnn teklifi zerine Genel Mdr tarafndan grevlendirilir. Danma Kurulunun grev sresi iki yldr. Genel Mdr, sresi biten kurul yesini ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu, Merkez Mdr tarafndan tespit edilen tarihte toplanr; ilgili hizmetin yrtlmesiyle ilgili almalar hakknda neri ve katklarda bulunur.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac Merkez mdrnn ihtiya talepleri dorultusunda Genel Mdr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdr yrtr.