13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

ORMAN GENEL MDRL PERSONELNN ATAMA VE

YER DETRME YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Orman Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelin hizmet gerekleri esas alnarak atama ve yer deitirme ilemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Orman Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan Devlet Memurlarnn atama ve yer deitirmelerine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayl Orman Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun 29 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

b) Blge mdrl: Orman Blge Mdrln,

c) Genel Mdrlk: Orman Genel Mdrln,

) Hizmet alan: Hizmet blgelerindeki grevin yapld yeri, ,

d) Hizmet blgesi: Bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Blgeleri cetvelinde gsterilen illerin gruplarn,

e) Yer deitirme suretiyle atanma: Bu Ynetmelik kapsamndaki personelin tespit edilen hizmet blgelerine belirli sreler dahilinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 76 nc maddesindeki esaslar erevesinde atanmasn,

f) Yer Deitirme Kurulu: Personelden sorumlu Genel Mdr Yardmcs bakanlnda Personel Dairesi Bakan ve Personel ube Mdrnden oluan kurulu,

g) Zorunlu alma sresi: Her hizmet blgesinde zorunlu olarak allmas gereken sreyi,

ifade eder.

KNC BLM

Yer Deitirme Suretiyle Atanmaya likin Esaslar

Hizmet blgeleri

MADDE 5 (1) Hizmet blgeleri;

a) Ekonomik durum,

b) Sosyal durum,

c) Kltrel durum,

) Salk kurumlarnn durumu,

d) Eitim kurumlarnn durumu,

e) Ulam durumu ile ana merkezlere olan mesafesi,

f) Nfus younluu,

g) Ormanlk alan,

) retim durumu,

h) Sosyal ormanclk faaliyetleri,

) Dier ormanclk faaliyetleri,

kriterleri esas alnarak Ek-1 Hizmet Blgeleri cetvelinde gsterilmitir.

Blgelerde zorunlu alma sreleri

MADDE 6 (1) Blgelerde zorunlu alma sreleri unvanlar ve hizmet blgeleri itibariyle aada gsterilmitir.

 

Unvanlar

Hizmet blgelerindeki zorunlu alma sresi

1 inci Blge

(Yl)

2 nci Blge

(Yl)

3 nc Blge

(Yl)

letme mdr yardmcs, fidanlk mdr yardmcs ve enstits mdr yardmcs

2

2

2

ef (iletme ve fidanlk)

(Blge Mdrl baznda)

2

3

5

 

a) Yaplacak atamalarn 3 nc hizmet blgesinden balamas ve bu blgede belirtilen sre kadar allmas zorunludur. 3 nc hizmet blgesinde zorunlu hizmet sresini dolduranlar 2 nci blgeye, 2 nci blgede zorunlu hizmet sresini dolduranlar 1 inci hizmet blgesine atanabilirler.

b) Atanacak personel saysnn 3 nc hizmet blgesindeki bo kadro saysndan fazla olmas halinde puan durumlar dikkate alnarak srasyla 2 nci ve 1 inci hizmet blgesine atamalar gerekletirilebilir.

c) (b) bendine gre atananlar, 2 nci veya 1 inci hizmet blgesinde alma srelerini tamamladklarnda veya 3 nc hizmet blgesinde boalma olmas halinde atama sralarna gre ncelikle 3 nc hizmet blgesine atanarak bu hizmet blgesindeki zorunlu alma sreleri tamamlattrlr.

) Zorunlu alma sresi, ayn hizmet blgesindeki iller arasnda blnebilir. Bu blnme sonucunda alma sresi hizmet blgesindeki toplam alma sresinden az olamaz.

d) ef (iletme, fidanlk) olarak atanacaklar 3 nc hizmet blgesindeki iletme mdrlklerinde greve balarlar. Ancak hizmetin nemi gerei 1 inci ve 2 nci hizmet blgelerinde yzde ondan fazla ak bulunmas halinde ilk defa ef (iletme, fidanlk) olarak atanacaklarn bir ksm puan durumlar veya yarma snav sonular dikkate alnarak bu grev yerlerinde greve balatlabilirler.

(2) Blge mdr ve blge mdr yardmcs be yl ve tara tekilatnda grev yapan dier mdrler on yldan fazla ayn unvanla ayn yerde alamazlar.

(3) Zorunlu alma sresini doldurduklar halde bulunduklar grev yerlerinde on yldan fazla alan personel, baka illerde ayn dzeydeki grevlere atanabilirler.

Atama

MADDE 7 (1) Orman Genel Mdrl personelinin atanmas, 3234 sayl Orman Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun 31 inci maddesine gre yaplr.

NC BLM

lk Defa Memuriyete Atanacaklar ile Yer Deitirme Sureti ile Atanmaya

likin lemler

lk defa Devlet memurluuna atanacak personel

MADDE 8 (1) Kadro, hizmet ve ihtiyaca gre tespit olunacak blgelere ve grevlere ilk defa atanacak personel, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn il baznda yapt yerletirmeler sonucunda atanrlar. Atanacaklar ilde birden fazla birim olmas halinde grev yerleri kura ile belirlenir. Kura ekmede ilgili mevzuatta atanamayaca belirtilen yerlerden birini eken personele yeniden kura ektirilir. Kura ekimi gn mesai bitimine kadar becayi yapmak suretiyle yer deitirmek isteyenlerin beyanlar alnarak atamalar yaplr.

(2) Aday olarak greve balayan orman mhendisleri, grevlendirildikleri veya atandklar grev yerlerinde eitici nitelikteki personel tarafndan memuriyete ve meslee altrma eitim programlarna alnarak yetitirilirler.

(3) Asli memurlua atanan orman mhendisleri, ihtiya ve kadro durumu dikkate alnarak ncelikle ef (iletme, fidanlk) olarak, orman kadastro komisyonu yesi veya bamhendisliklere (orman amenajman ) mhendis olarak almak zere atanrlar.

Hizmet gerei atama

MADDE 9 (1) Haklarnda adli, idari, inzibati bir soruturma yaplm ve bu soruturma sonucunda bulunduu grev yerinde kalmalarnda saknca grlm olanlarn bulunduu blgedeki zorunlu alma sreleri tamamlanmadan hizmetin gerei olarak yer deitirme suretiyle atamas yaplabilir. Bu durumda olanlarn ayrldklar hizmet blgesindeki eksik hizmetleri baka bir hizmet alannda tamamlattrlr.

Yer deitirme kurulu

MADDE 10 (1) Yer deitirme kurulu; Genel Mdrlk iinde yer deitirmeye tabi personelin atama ilemlerini incelemek ve deerlendirmek zere, personelden sorumlu Genel Mdr Yardmcs bakanlnda Personel Dairesi Bakan ve Personel ube Mdrnden oluur. Ayrca tane yedek ye belirlenir.

(2) Kurul, Bakann ars zere btn yelerinin katlmyla toplanr. Asil yelerin yokluunda Kurula yedekleri katlr. Kararlar oy okluuyla alnr. ekimser oy kullanlamaz. Kurul toplantlar ve alnan gerekeli kararlar bir tutanakla tespit edilir. Karara muhalif kalan ye gerekesini tutanakta belirtmek zorundadr.

(3) Kurulun sekretarya ileri Personel Dairesi Bakanl tarafndan yerine getirilir.

Hizmet birimlerinin ilan ve personelin bavuru ekilleri

MADDE 11 (1) Hizmet blgesinde zorunlu alma sresini tamamlayan ve istee bal olarak yer deitirme talebinde bulunan personel; bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2 Yer Deitirme Suretiyle Atama stek Formunu doldurarak ikinci fkrada belirtildii ekilde birimlerine bavuru yaparlar. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarnn belirtilmesi zorunludur.

(2) Zorunlu olarak yaplmas gereken atamalar haricinde yer deitirme talep ve teklifleri her yln Mart ve Ekim aylarnda bal bulunduu birimlere yaplr. Birimler kendi grleriyle birlikte istek formlarn, birinci dnem tayinler iin en ge 15 Marta kadar, ikinci dnem tayinler iin ise en ge 15 Ekime kadar Personel Dairesi Bakanlna gnderir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan hkmler

MADDE 13 (1) 12/3/2011 tarihli ve 27872 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Genel Mdrl Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.

 

EK -1

HZMET BLGELER

I. BLGE

 

II. BLGE

 

III. BLGE

1.

Adana

 

1.

Aksaray

 

1.

Adyaman

2.

Afyonkarahisar

 

2.

Amasya

 

2.

Ar

3.

Ankara

 

3.

Bartn

 

3.

Ardahan

4.

Antalya

 

4.

Bilecik

 

4.

Artvin

5.

Aydn

 

5.

ankr

 

5.

Batman

6.

Balkesir

 

6.

orum

 

6.

Bayburt

7.

Bolu

 

7.

Gaziantep

 

7.

Bingl

8.

Burdur

 

8.

Karabk

 

8.

Bitlis

9.

Bursa

 

9.

Karaman

 

9.

Diyarbakr

10.

anakkale

 

10.

Kastamonu

 

10.

Elaz

11.

Denizli

 

11.

Krkkale

 

11.

Erzincan

12.

Dzce

 

12.

Krklareli

 

12.

Erzurum

13.

Edirne

 

13.

Krehir

 

13.

Gmhane

14.

Eskiehir

 

14.

Kilis

 

14.

Hakkari

15.

Giresun

 

15.

Ktahya

 

15.

Idr

16.

Hatay

 

16.

Nevehir

 

16.

K. Mara

17.

Isparta

 

17.

Nide

 

17.

Kars

18.

el

 

18.

Rize

 

18.

Malatya

19.

stanbul

 

19.

Sinop

 

19.

Mardin

20.

zmir

 

20.

Tekirda

 

20.

Mu

21.

Kayseri

 

21.

Tokat

 

21.

Siirt

22.

Kocaeli

 

22.

Yozgat

 

22.

Sivas

23.

Konya

 

 

 

 

23.

anlurfa

24.

Manisa

 

 

 

 

24.

rnak

25.

Mula

 

 

 

 

25.

Tunceli

26.

Ordu

 

 

 

 

26.

Van

27.

Osmaniye

 

 

 

 

 

 

28.

Sakarya

 

 

 

 

 

 

29.

Samsun

 

 

 

 

 

 

30.

Trabzon

 

 

 

 

 

 

31.

Uak

 

 

 

 

 

 

32.

Yalova

 

 

 

 

 

 

33.

Zonguldak

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

ORMAN GENEL MDRL PERSONELNN

YER DETRME SURETYLE ATANMA STEK FORMU

1- Yer Deitirme Sureti ile Atanma steinde Bulunan Memurun;

A- Ad ve Soyad

:

B- Baba Ad

:

C- Unvan

:

- Sicil No

:

D- Nfusa Kaytl Olduu l ve le

:

E- renim Durumu

:

F- Grev Yeri

:

G- Medeni Hali

:

- Einin alp almad

:

H- Einin Nfusa Kaytl Olduu l ve le

:

I- Bakmakla ykml olduu kii says

:

- Bulunduu Hizmet Birimine Atand Tarih (Gn, Ay, Yl): / /

 

2- zre Dayal Yer Deitirme Talebinde Bulunmas Halinde;

A- Salk Durumu

: ( )

B- E Durumu

: ( )

 

Einin Grev Unvan ve Meslei:

 

3- Tercih Srasna Gre Memurun Yer Deitirme Suretiyle Atanmak stedii Hizmet Alan:

1-

2-

3-

4-

5-

 

ADRES: mza , Tarih

 

Not: zr grubuna dayanarak istekte bulunanlar, salk veya e durumu belgelerini bu forma ekleyeceklerdir.