13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

ORMAN KYLLERNN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMES

FAALYETLERNE LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, ormanlarn korunmas, gelitirilmesi, iletilmesi ve geniletilmesi hedeflerine ulamak zere, Devlet ormanlar iinde ve bitiiinde yaayan ky halknn kalkndrlmalarna katkda bulunmak ve ormanlara olabilecek basky azaltmak iin orman kyllerine, kooperatiflere ve kooperatif st kurulularna verilecek kredi ve yardmlarn kullanm usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, elde edilen gelirler ile bu gelirlerden yaplacak harcamalar, verilecek kredi ve yardmlarn eitlerini, genel ve zel artlarn, esaslarn, vade ve faiz hadlerini, kredi ve yardm ile ilgili yllk i programnn hazrlanmasn ve uygulanmasn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayl Orman Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (i) bendi ile 13 nc ve 29 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

b) Banka hesab: T.C. Ziraat Bankasnda alan Orman Kylleri Kalkndrma Gelirleri Hesabn,

c) Ferdi kredi: Orman kylerinde yaayan hane halk reislerine verilen krediyi,

) Genel Mdrlk: Orman Genel Mdrl ve bal birimlerini,

d) Kalknma havzas: Orman kylerinin kalkndrlmas amacyla hazrlanan plan ve projelerin kapsad il, ile veya havza bazndaki alan,

e) Kanuni faiz: 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayl Kanuni Faiz ve Temerrt Faizine likin Kanuna gre Bakanlar Kurulu tarafndan belirlenen faiz orann,

f) Kooperatif: Orman kylerinde oturan kyllerce, kendi aralarnda 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununa gre kurulmu veya durumlar mezkr Kanun hkmlerine intibak ettirilmi, ok amal tarmsal kalknma kooperatiflerini,

g) Kooperatif kredisi: Kooperatif ve kooperatif st kurulularna verilen krediyi,

) Kooperatif st kurulular: Kooperatiflerin kendi aralarnda Kooperatifler Kanununa gre kurduklar veya sonradan ortak olduklar birlikler ile bu birliklerin bal olduu ormanclk kooperatifleri merkez birliini,

h) Muhasebe birimi: Genel Mdrlk muhasebe ilemlerinin yrtld birimi,

) Ormana bitiik ky: Kyn mlki snrlar iinde Devlet orman olup da orman ii saylmayan kyleri,

i) Orman ii ky: Kyn mlki snrlar iinde Devlet orman olmas art ile evlerin toplu bulunduu yerleim alanndan itibaren aralksz devam eden arazileri drt ynden ormanla evrili kyleri,

j) Orman kyls: Orman ky nfusuna kaytl olup, bu kylerde oturan halk,

k) Orman ky: Orman ii ve ormana bitiik kyleri,

l) Yatrm dnemi: Kredinin ald tarihten kredi uygulamasnn sona erdii tarihe kadar geen sreyi,

m) demesiz devre: Kooperatif ve kooperatif st kurulularnda kredi uygulamasnn sona erdii tarihten itibaren bir yl, ferdi kredilerde ise ilk kademe kredisinin verildii tarihten itibaren 1 il 4 yl,

ifade eder.

KNC BLM

Gelirler, Gelirlerin Takibi ve denein Kullanm Alanlar

Gelirler ve gelirlerin takibi

MADDE 5 (1) Orman kylleri kalknma gelirleri;

a) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 31, 32, 33 ve 35 inci maddeleri gereince verilenlerle, d memleketlere ihra edilenler hari olmak zere Devlet orman iletmelerinden tomruk, yar mamul kereste ve odun d orman rn alanlardan sat bedeli zerinden yzde (%3) orannda alnacak rn sat payndan,

b) 6831 sayl Kanun ve 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu hkmleri gereince verilecek izin veya irtifak haklarna dayanlarak; Devlet ve dier kamu tzel kiileriyle zel hukuk tzel kiilerince kr gayesi bulunmakszn ve kamu yararna hizmetlerde kullanlmak zere yaplacak tesisler dndaki her trl tesisin, proje toplam bedelinin orman sahasna isabet eden ksmndan yzde (%3) orannda alnacak tahsis payndan,

c) Devlet orman iletmelerinin senelik safi krlarndan yzde on (%10) orannda alnacak kr payndan,

) Kullandrlm kredilerin geri dn, her trl faiz, ba ve dier gelirler ile 19 uncu madde gereince icra yoluyla tahsil olunacak tutarlardan,

d) Bte deneinden,

meydana gelir.

(2) Bu gelirlerin tahsili iin dzenlenen ktlar damga vergisinden ve hartan muaftr.

(3) Yukarda belirtilen gelirler ile kullandrlan kredilerin geri dnleri, bu Ynetmelik dhilinde bal bulunduklar letme Mdrlkleri tarafndan takip edilir. Bu kredilerden dnem sonu itibaryla vadesi bir yl veya daha az sre kalan tutarlar ile vadesinden nce tahsil edilmesi gereken tutarlar muhasebe kaytlarna alnmak zere blge mdrl muhasebe birimine bildirilir. Kredilerin geri dnleri hususunda eksik ve yanl bildirimden doan sorumluluk letme Mdrlerine aittir.

(4) Gelirler ile kullandrlan kredilerin geri dnleri Genel Mdrlk ile Banka arasnda yaplacak protokol uyarnca Genel Mdrlk adna T.C. Ziraat Bankasnda alacak Orman Kylleri Kalkndrma Gelirleri hesabna yatrlr. Bu hesapta toplanan tutarlar, Banka tarafndan haftalk dnemler hlinde ilgili Blge mdrl muhasebe birimi hesaplarna aktarlr. Blge mdrl muhasebe birimi, gelirler ve kredi geri dnleriyle ilgili yaplan tahsilta ilikin listelerin bir nshasn da aylk dnemler itibaryla Genel Mdrlk muhasebe birimine gnderir.

(5) Bu tutarlar, Genel Mdrlk muhasebe birimince bteye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, blge mdrl muhasebe birimince usulne uygun olarak iade edilir.

denein kullanm alanlar

MADDE 6 (1) Genel Mdrlk btesine orman kyllerinin kalkndrlmas ve desteklenmesi amacyla konulan denek, aada belirtilen giderlere kullanlr.

a) Plan ve projeler yaplmasna ilikin giderler.

b) Plan ve projelerde nerilen hizmetleri yapmak iin verilecek krediler.

c) Bu hizmetlerle ilgili uygulama, tantm ve deneme amal giderler.

) Kooperatifiliin gelitirilmesi, yaygnlatrlmas ve orman kylsnn eitilmesi faaliyetine katkda bulunulmasna ilikin giderler.

d) Plan ve projesi yaplm alanlar ile bu alanlar dnda kurulmu ve bu Ynetmelikte ngrlen artlar tayan kooperatif veya kooperatif st kurulularna Genel Mdrlke onaylanm projelerine dayal olarak verilecek krediler.

e) Orman kyllerinin kooperatiflemelerini tevik ve kooperatif ve kooperatif st kurulularna katkda bulunulmasna ilikin giderler.

f) Toplulatrlmas veya merkezi ky olmas kararlatrlm, imar plan yaplm olan orman kylerinde; muhta kyllere, merkezi yerde yapacaklar konutlar ve tarmsal tesislerden iletme binalar, ahr, samanlk, kmes ve benzerleri iin verilecek krediler.

g) Yaplan tahsiltlardan fazla alnd anlalanlarn iadesi.

) Orman Kanununun 35 inci maddesinde yer alan yap sistemlerinin gelitirilmesi ve iyiletirilmesi amac ile hizmetlerin yaplmasna ilikin giderler.

h) Orman kyllerinin ekonomik ve sosyal kalknmasna katks bulunaca ngrlen rnlerin tantm ve deneme amal kullanm iin yaplacak giderler.

) Orman kyllerinin ekonomik ve sosyal kalknmasna ilikin yaplan hizmetlerin gerektirdii mal ve hizmet almlarna ilikin giderler.

Karlksz yardmlara ait harcamalar

MADDE 7 (1) Orman kyllerinin ekonomik ve sosyal kalknmasna katks bulunaca ngrlen rnlerin tantm ve deneme amal kullanm iin yaplacak almalara ilikin harcamalar karlksz yardm eklinde yaplabilir.

Sosyal nitelikli kredilere ait harcamalar

MADDE 8 (1) Sosyal nitelikli kredilere ait harcamalar unlardan oluur.

a) Dam rts olarak; ahap, toprak, teneke gibi at rts kullanlan orman kylerinde bu malzeme yerine gemek zere uygun grlenlere kiremit ve galvanizli sac ve benzeri, dam rtl malzemeleri ile her trl yaltm malzemesi.

b) Yakacak odun kullanlmasn azaltmak maksadyla gne, rzgr ve benzeri enerji kaynaklarndan faydalanma sistemleri ile yksek randmanl stma ve piirme aralar ve ekipman.

c) Odun yerine kullanlmak zere linyit kmr, likit gaz, biyogaz ve benzeri yakt maddeleri ve aralar.

) Ahap dokuma tezgh kullanmn nlemek maksadyla madeni dokuma tezgh ile gerekli malzeme ve ekipman.

(2) Birinci fkra kapsamnda; kyllere, kooperatif ve kooperatif st kurulularna Genel Mdrlke ayni veya nakdi kredi olarak verilebilir.

Ekonomik nitelikli kredilere ait harcamalar

MADDE 9 (1) Ekonomik nitelikli kredilere ait harcamalar unlardan oluur ve kyllere, kooperatiflere ve kooperatif st kurulularna ayn ve nakd kredi verilebilir.

a) Fenni arclk faaliyetleri.

b) Kkba, byk ba hayvanclk ile yem bitkileri yetitirme faaliyetleri.

c) Kanatl ve av-yaban hayvan yetitirme faaliyetleri.

) Akarsu, gl, deniz ve tarla balkl faaliyetleri.

d) Her trl ev ve el sanatlar ile kk sanayi faaliyetleri.

e) Hane halkndan ev hanmlar iin mikrokredi uygulamas.

f) Doal ve kltr mantar retim faaliyetleri.

g) pekbcekilii faaliyetleri.

) Yayla, deniz, termal ve benzeri turizm faaliyetleri.

h) Termal, gne ve rzgr enerjisine dayal seraclk faaliyetleri.

) Her trl meyve, sebze retimi ve deerlendirilmesine ait faaliyetler.

i) Tbbi ve aromatik bitki yetitiricilii ile her trl fidan yetitiricilii ve benzeri faaliyetler.

j) Ormancln, tarm ve hayvancln gelitirilmesi maksadyla kk sanayi tesisleri kurmak, ormanlardan elde edilecek odun ve odun d orman rnlerinin, hayvansal ve tarmsal rnlerin, el ve ev sanatlar gibi rnlerin satn alnmas, depolanmas, nakledilmesi ve pazarlanmas; tesis edindirme ve tesisin niteliini deitirme hizmetlerinin desteklenmesi ile dier hizmet konularna ait projelerde yer alan her trl faaliyetler.

NC BLM

Kredi lemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Kyl katks

MADDE 10 (1) Orman kyllerine ferdi olarak veya kooperatif ve kooperatif st kurulularna yaplacak ayn ve nakd kredi yardmlarnda aadaki artlar aranr.

a) Sosyal yardm nitelii tayan, 8 inci maddede belirtilen hizmet ve faaliyetlerde kyl katks aranmaz.

b) Ekonomik yardm nitelii tayan, 9 uncu maddede belirtilen hizmet ve faaliyetlerde, proje tutarnn en az yzde onu (%10) orannda kyl katks aranr.

c) Kooperatif veya kooperatif st kurulularnn kredi yardm ile karlanacak finansman ihtiyac, proje tutarndan z kaynak ve ayn proje iin dier kamu kurulularnca salanan veya salanaca belgelendirilen hibe ve kredi yardmlar dlerek tespit edilir.

) Kooperatif veya kooperatif st kurulularnca uygulanacak ekonomik amal yeni yatrm projeleri ile iletme sermayesi projelerinde proje tutarnn en az yzde onu (%10), modernizasyon ve geniletme projelerinde proje tutarnn en az yzde yirmi bei (%25) orannda z kaynak katks aranr. Arsa pay, proje sabit yatrm tutarnn yzde beini (%5) geemez. Kooperatif veya kooperatif st kurulularnca uygulanacak sosyal amal projelerde z kaynak katks aranmaz.

d) Kooperatif veya kooperatif st kurulularna yaplacak kredili yardmlarda kooperatiflerin sorumluluk snr gz nnde bulundurulur. Kooperatif st kurulularna yaplacak yardmlarda, kooperatif st kuruluunun ve uygulanacak projeye katlan kooperatiflerin orman kylerinde kurulmu olmas art aranr.

Kredi verilme artlar

MADDE 11 (1) Orman kylerinde oturan halkn bu Ynetmelikte belirtilen ferdi kredilerden yararlanabilmeleri iin;

a) ahsn Genel Mdrle yazl olarak bavuruda bulunmas,

b) 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen konunun haricinde kredilendirmeye esas tekil edecek konularn, plan ve projelerde nerilmi olmas,

c) Orman kyls olduunun belgelendirilmi olmas,

) Yaplacak yardm bildirilen artlara gre kullanmay ve geri demeyi taahht etmi olmas,

d) Ky muhtarlndan muhtalk belgesinin alnm olmas,

e) Daimi ii, memur, esnaf ve emekli olmamas,

f) zellikle merkezi kylerde bilgi-grg mbadelesi ve eitim kolaylklar nedenleri ile kk sanayi tesisleri, el ve ev sanatlar konularnda kredi alacaklarn, kapal ve salk artlarna uygun i yerlerinin bulunmas veya bu gibi i yerlerini yaptrmay kabul ettiine dair yazl beyan,

gerekir.

(2) Konu ile ilgili eitim grm veya o konuda almakta olanlar tercih edilir. Ayrca, ehit, gazi, dul ve yetimleri ncelikli olarak tercih edilir ve kuraya tabi tutulmadan kredilerden yararlandrlrlar.

(3) Ekonomik konularda 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen konular haricinde her aileden yalnz bir kiiye kredi verilir. Borcunun tamamn Genel Mdrlke belirlenen geri deme planna gre aksatmadan bitirenlere ekonomik amal yeni bir kredi verilebilir. Doal afet gibi nedenlerle daha nce kredilendirilen ve kredi borcu devam eden aile iletmelerinin toplam proje tutarnn yzde krk (%40) ve zerinde hasar grmesi ve bu durumun hasar tespit komisyonlarnca belirlenmesi hlinde bir defaya mahsus olmak zere tesisin yeniden faaliyete geirilmesi amacyla ek kredi verilebilir.

(4) Sosyal amal projelerle, belli bir blge veya havza zerinde younlam olan ormanclk sorunlarnn zmne ynelik olarak hazrlanacak ekonomik amal projelerde, yeni uygulamaya balanacak ekonomik amal projelerin uygulanmasnda nclk yapabilecek nitelikleri haiz olanlarda ve programa alnan kylerde yukardaki maddelerde belirtilen artlara uygun yeterli sayda talepli olmad hllerde krediden yararlanmak isteyen dier ahslarda birinci fkrann (d) ve (e) bentlerinde belirtilen artlar aranmayabilir.

(5) Orman kylerinde kurulan kooperatif ve kooperatif st kurulularnn kredilerden yararlanabilmesi iin;

a) Kooperatifilik ama ve ilkelerine uygun, ortaklarn sosyo-ekonomik ihtiyalarnn giderilmesine yarayan, istihdam salayc, ortaklarn rnlerini ve i gcn deerlendirici nitelikte, kalknma planlaryla tutarl projelerin uygulamaya konulmas veya orman kyllerinin sosyo-ekonomik kalknmalarna katkda bulunmas,

b) Kooperatifler Kanununda ve ana szlemede belirtilen tm ykmllklerini yerine getirmi, muhasebe defterlerini usulne uygun tutmu olmas,

c) Yasal sresi iinde son genel kurul toplantsn yapm, faaliyet gsterecei merkez kyn ve faaliyet alannn genel kurulca veya ana szlemeyle belirlenmi olmas,

) Uygulanacak projenin; kooperatif genel kurulunda, toplam ortak saysnn en az yzde elli biri tarafndan (%51) kabul edilmesi ve Genel Mdrlk onayndan gemi olmas,

d) Kooperatifin merkez edindii kydeki hanelerin en az yzde elli birinin (%51) kooperatifte temsil edilmesi, kooperatif st kurulularnda ise kurulua ye kooperatiflerin yzde elli biri tarafndan (%51) kabul edilmesi,

e) Uygulanacak projenin kapasitesine uygun olarak yeteri kadar kyden kapasite orannda ortak alnmas,

f) Projeli faaliyetlerle ilgili kredi yardmnn yaplmasnda, 10 uncu maddenin birinci fkrasnn () bendindeki katk paylarnn kooperatif ve kooperatif st kurulularnn z kaynaklarnca ncelikle gerekletirilmi bulunmas,

g) Her kademe kredi tahsisinden nce, kooperatif veya kooperatif st kurulular tarafndan 18 inci maddedeki esaslarn yerine getirilmi olmas,

) Projeyi uygulamaya devam ettiinin, standart form ve talimatlara gre belirlenmi olmas,

h) Kooperatiflerin konusu gerei projeli faaliyetlerinde, arsa, bina ve tesislerin yer ald alanlarn; tapulu veya yatrmn ekonomik mr sresince kiralanm olmas,

artlar aranr.

(6) Proje geri demesi bitmeden revizyon, modernizasyon veya ek iletme sermayesi iin kredi verilmez.

(7) ncelik daha nce hibir kredi kullanmam kooperatiflerde olmak kaydyla, borcunun tamamn Genel Mdrlke belirlenen geri deme planna gre aksatmadan bitiren kooperatif ve kooperatif st kurulularna ekonomik ve sosyal amal birden fazla proje uygulanabilir.

(8) Proje uygulamasna balanan veya ek kredi verilen kylerin beldeye dnmesi hlinde de proje tamamlanncaya kadar uygulamaya devam edilir.

(9) Kredi yardmlar kademeli ve kontroll olarak kullandrlr.

(10) Ferdi krediler iin faaliyet eidine gre verilecek kredi st limitleri her yl Genel Mdrlke belirlenir.

Projelerin hazrlanmas

MADDE 12 (1) (e) bendi hari olmak zere 9 uncu maddede yer alan ve ile kalknma planlarnda veya zel amal projelerde ngrlen sosyal ve ekonomik konulardaki ferdi kredilendirmeye esas tip projeler, Genel Mdrlke veya belirleyecei blge mdrlkleri tarafndan her yl yeniden hazrlanr ve Genel Mdrlke onaylanr.

(2) Kooperatif kredilerinde ise; proje konularna gre Genel Mdrln belirleyecei ilkeler dorultusunda projeler kooperatiflerce hazrlanr, Genel Mdrlke incelenerek uygun grlenler onaylanr.

(3) Kooperatif projeleri;

a) Yeni yatrm projeleri,

b) Modernizasyon projeleri,

c) Geniletme (tevs) projeleri,

) letme sermayesi projeleri,

eklinde hazrlanr.

Bavuru

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen her trl kredi talebi Genel Mdrle yaplr. Kredi istekleri Genel Mdrlke incelenir ve deerlendirilir.

Kredi ve yardmlarda ncelik

MADDE 14 (1) Ferdi, kooperatif ve kooperatif st kurulular kredilerinin dalmnda;

a) Deprem, yangn, sel, toprak kaymas gibi afetlerde zarara uram olanlara,

b) Orman ii kylerden balamak zere aalandrma, erozyon kontrol ve genletirme gibi ormanclk almalarnn en youn olduu, orman-halk ilikilerinin sorunlu olduu ve milli gelirin en dk olduu kylere,

ncelik verilir.

(2) Ayrca, orman kylerinde kurulmu veya kurulacak kooperatif ve kooperatif st kurulularndan;

a) Orman rnlerinin tketimini azaltc ve israfn nleyici ve orman-halk ilikilerine olumlu etkide bulunacak konularda proje uygulayacaklara ve zel projeler uygulanan kalknma havzalarna,

b) Ferdi kredi verilmek suretiyle alm aile iletmelerinin girdilerini karlayacak veya bu iletmelerin pazarlama sorunlarna zm getirecek proje uygulayacaklara,

c) Genel Mdrln hizmet politikasna uygun, Bakanln almalarna destek olacak projelere,

ncelik verilir.

Faiz oranlar

MADDE 15 (1) Orman kyllerine kullandrlan ferdi, kooperatif ve kooperatif st kurulular kredilerinde; T.C. Ziraat Bankasnn tarmsal kredi faizinin yedide biri orannda yllk faiz uygulanr. Bankann yl ierisinde faiz oranlarnda yapaca deiiklik daha nce yaplm borlanma szlemelerinde dikkate alnmaz.

(2) Ferdi ve kooperatif kredilerinde ilk borlanma senedinin imzaland tarihteki cari faiz oran zerinden proje uygulanr. Uygulama sresinin uzamas hlinde faiz oranndaki deiiklik dikkate alnmaz. Ancak, d kaynakl projeler kapsamnda zel amal kredi salayan kurululardan kaynak temin edilmesi hlinde; bu kaynaklar ve bunun karl bteye konulacak tutar, 9 uncu maddede belirtilen hizmetler iin kaynak salayan kuruluun ngrd faiz oran ve dier artlara uygun olarak kullandrlr.

(3) 8 inci maddede yer alan hizmetlerden faiz alnmaz.

Borlandrma

MADDE 16 (1) Ferdi kredilerde; borlandrma ilemi kredi kullanan ahs zerine yaplr.

(2) Kooperatif veya kooperatif st kurulularna verilecek krediler iin, Kooperatifler Kanunu ve ana szlemeye uygun olarak, sorumluluk snr limiti iinde kooperatif veya kooperatif st kurulularnn ynetim kurulu borlandrlr.

(3) Sorumluluk snr zerinde kredi tahsisi yaplmaz.

Teminat

MADDE 17 (1) Genel Mdrlke kendilerine ayn ve nakd kredi verilecek olanlar, en az iki muteber kefilin imzalayaca bor senedi veya mterek ve mteselsil borlanacaklarn dzenleyecekleri bor senedi, kredi szlemesi, banka teminat veya ipotek karlnda borlandrlr.

(2) 16 nc maddenin ikinci fkrasna gre yaplacak borlanma, ortaklarn mteselsil kefaletleriyle veya kooperatif projesi uygulanan tanmaz tesisin yahut kooperatif ve kooperatif st kurulu tzel kiiliine ait tanmaz maln birinci derecede ipotei ile tanr mal rehin edilerek yahut banka teminat mektubu alnarak yaplr. Belirtilen teminatlardan birisinin yeterli grlmemesi hlinde ikinci veya nc teminat alnabilir.

Kredi kullandrma esaslar

MADDE 18 (1) Yllk programna alnan ferdi ve kooperatif projelerinden nceki yllardan devam eden projelerin bitirilmesi iin yeterli denek ayrlmas esastr.

(2) Kredi yardm, Kredi Olurunda belirtilen esaslara gre fatura, mstahsil makbuzu, avans makbuzu gibi belgelere bal olarak yaplr.

(3) hale yaplmas gereken projelerde; ihale ilemlerinin sorumluluu Kooperatifler Kanunu gereince kooperatif ynetim kuruluna aittir. Genel Mdrlk, ihalelerde gzlemci bulundurur.

(4) Krediler, Genel Mdrlke belirlenecek kademeler hlinde ve kontroll olarak kullandrlr.

Taahht ve taahht ihlalinde geri alma

MADDE 19 (1) Borlandrlan fert, kooperatif veya kooperatif st kurulularndan; ayn ve nakd olarak yaplan yardmn nerilen konularda kullanlacana, verilen mal ve malzemenin Genel Mdrln izni olmadan bakasna hibir surette devredilmeyeceine, kiralanmayacana, satlmayacana ve Genel Mdrlke belirlenecek dier artlara uyulacana dair bir taahhtname alnr.

(2) Proje uygulamas esnasnda Genel Mdrlke belirlenen artlara uygun hareket etmeyenlerin verilmi ayn yardm bedelleri ve nakd yardm tutarlarn kapsayan borlar, borcun verildii tarihten geerli olmak zere geri alma tarihinde yrrlkte olan kanuni faizi ile birlikte geri alnr. Bu fertler, kooperatif veya kooperatif st kurulular bir daha bu haklardan yararlanamazlar. Ancak, bu konuda balangta alnm taahhtnamede gsterilen gnlerde taksitlerden birini demeyen borlularn bakiye borlar muaccel hle gelmekle birlikte, bu taksiti, taksit tarihi ile deme tarihi arasndaki sre iin her taksitte ay gememek artyla, yrrlkteki kanuni faizi ile birlikte kendi istekleriyle deyenlere muacceliyet hkmleri uygulanmaz.

(3) cra takibine esas olacak ilemler aylk srenin bitiminden itibaren en ge bir ay iinde tamamlanarak dosya Genel Mdrlk Hukuk Mavirliine iletilir. Dosya Genel Mdrlk Hukuk Mavirliine iletilmeden, bir aylk sre iinde veya dosya Genel Mdrlk Hukuk Mavirliine iletilmi olmasna ramen herhangi bir sebeple henz haklarnda icra takibat balatlmam olan ve belirtilen srede taksit borlarn kanuni faizi ile birlikte deyen kii, kooperatif ve kooperatif st kurulular hakknda muacceliyet hkmleri uygulanmaz.

(4) Borcu muaccel hle gelen veya borcu sebebiyle icra takibine geilen kooperatif veya kooperatif st kurulularnn durumu, talepleri halinde Blge Mdrlklerince kurulacak bir komisyon tarafndan yerinde incelenerek bir rapora balanr. Bu raporun Genel Mdrlke uygun grlmesi hlinde; dzenlenecek raporun onay tarihi itibaryla kooperatif veya kooperatif st kurulularna tannacak en fazla bir yl sre iinde, Genel Mdrlke onaylanan raporda belirtilen hususlarn giderildiinin belgelenmesi hlinde, daha nce dzenlenen geri deme planlar iptal edilir. Dzenlenecek yeni bir szlemeye dayal olarak, ileyen kanuni faizleriyle birlikte tahsil edilmek zere proje konular itibaryla vade sreleri gz nnde bulundurularak denen taksitler ile birlikte toplam 7 yl gemeyecek ekilde yeni bir deme plan dzenlenebilir. Bu durumdaki kooperatif veya kooperatif st kurulularna tesisin alarak borcunu deyebilmesi amacyla, proje deiiklii veya revizyonu zorunlu grlrse, 10 uncu maddenin birinci fkrasnn () bendine gre Genel Mdrlke ek kredi yardm yaplabilir.

deme plan

MADDE 20 (1) Verilecek krediler iin demesiz devrenin hemen bitiminden sonra, projesinin konusuna gre ilk yllarda daha az, sonraki yllarda daha fazla olmak kaydyla Genel Mdrlke bir deme plan dzenlenir.

(2) Orman kyllerine, kooperatif ve kooperatif st kurulularna yaplacak kredi yardmlarndan, projelerinde belirtilen yatrm dnemi ve demesiz devre vade iinde olup, taksit alnmaz.

(3) Yatrm dnemi yl geemez.

(4) demesiz devre, Genel Mdrlkten kaynaklanan sebeplerle veya meyvecilik, baclk gibi yl iinde tamamlanamayan ve ertesi yla devreden ilerde projenin bitim tarihinden itibaren balar.

(5) Fert ve kooperatif kredileri iin yatrm dnemi ve demesiz devre iin tahakkuk ettirilecek faiz, geri demenin balad birinci ylda taksitle birlikte tahsil olunur.

Geri deme

MADDE 21 (1) Bor taksitleri, deme plannda belirtilen tarihlerde denir. Sresi iinde denmeyen fert, kooperatif ve kooperatif st kurululara ait borlar muaccel hale gelir.

Bor erteleme

MADDE 22 (1) Borlu, Genel Mdrlke kabul edilebilir bir sebeple bor taksitini zamannda deyemez ise; bor taksiti ferdi kredilerde toplam 12 ay gememek zere bir defa, kooperatif ve kooperatif st kurulular kredilerinde ise her proje iin toplam 15 ay gememek zere en fazla iki defa ertelenebilir. Erteleme hangi taksitten balyorsa, bu taksit dhil taksitlerin ertelenen sre kadar ileriye atlmasndan doan erteleme faizi olarak kanuni faizin 1/4 uygulanr ve faiz tutar hesaplanarak o yla ait taksit ile birlikte tahsil edilir.

(2) Herhangi bir doal afet veya olaanst durum dolaysyla uygulanmakta olan fertlerin, kooperatif ve kooperatif st kurulularnn uygulama projelerinde yzde krkn (%40) zerinde hasar meydana geldii, blge mdrlnce oluturulacak bir komisyon tarafndan tespit edilmesi hlinde; fertlerin, kooperatiflerin ve kooperatif st kurulularnn denmeyen kredi borlar, Genel Mdrln uygun grmesi hlinde, ferdi projeler iin 10 yl, kooperatif projeleri iin 12 yl gememek art ile yeni bir deme planna balanr. Sre uzatmnda projesinde belirlenen vade sreleri dikkate alnmaz. Erteleme faizi olarak kanuni faizin 1/4 orannda faiz uygulanr.

(3) Uygulanmakta olan kooperatif ve kooperatif st kurulularnn projesinde, fiilen kooperatif mlkiyetinde bulunan, projede ngrlen kapasitenin en az yzde ellisi (%50) ile almakta olan ve geri deme planna balanm taksitlerini demekte glk eken kooperatif veya kooperatif st kurulularnn durumlarnn Blge Mdrlnce oluturulacak komisyon tarafndan tespiti hlinde, denmeyen kredi borlar Genel Mdrln uygun gr ile 12 yl gememek zere yeni bir deme planna balanr. Sre uzatmnda projesinde belirlenen vade sreleri dikkate alnmaz. Ertelenen her yl iin kanuni faiz uygulanr ve ilgili taksitlere ilave edilir.

Dzenleme yapma yetkisi

MADDE 23 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasna ilikin hususlar Genel Mdrlke karlacak genelge ile belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 24 (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Kylleri Kalknma Hizmetlerine likin Esas ve Usuller yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik 1/1/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.