13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

SALIK BAKANLII SALIK UZMAN VE UZMAN

YARDIMCILII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, salk uzmanlar ve uzman yardmclarnn meslee alnma, yetitirilme ve yeterlik snavlar, alma usul ve esaslar, grev, yetki, hak ve sorumluluklarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Salk Bakanl ve bal kurulularnn merkez tekilatnda istihdam edilecek salk uzmanlar ve uzman yardmclarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ek 41 inci maddesi, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 44 nc maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Salk Bakann,

b) Bakanlk: Salk Bakanln,

c) Bal Kurulu: 663 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile Bakanln bal kuruluu olarak kurulan Trkiye Halk Sal Kurumu, Trkiye la ve Tbb Cihaz Kurumu, Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrl ile Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

) Birim amiri: Merkez tekilatn birimleri ile bal kurulularn en st amirini,

d) Genel Mdrlk: Salk Bakanl Ynetim Hizmetleri Genel Mdrln,

e) Hizmet Birimi: Salk Bakanl Merkez Tekilat birimleri ile Bal Kurulularn Merkez Tekilatn,

f) KPSS: Kamu Personeli Seme Snavn,

g) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

h) Tez: Salk Uzmanlk Tezini,

) Tez danman: Uzman yardmcsnn almalarna yol gsteren grevliyi,

i) TODAE: Trkiye ve Ortadou Amme daresi Enstitsn,

j) Uzman: Salk Uzmann,

k) Uzman yardmcs: Salk Uzman Yardmcsn,

l) Yarma snav: Salk Uzman ve Uzman yardmclna giri amacyla yaplacak yazl ve szl snav,

m) Yeterlik snav: Salk Uzmanl Yeterlik Snavn,

ifade eder.

KNC BLM

Uzman Yardmcl Yarma Snavna likin Esaslar

Yarma snav duyurusu

MADDE 5 (1) Snava katlma artlar, son bavuru tarihi, bavuru yeri, KPSS taban puan ve tr, hangi alandan ka uzman yardmcsnn alnaca, snf, kadro derecesi, snava girebileceklerin says, snavn yeri, zaman ve ierii bavuruda istenecek belgeler ile gerekli grlen dier hususlar snav tarihinden en az otuz gn nce, Resmi Gazetede ve Trkiye genelinde yaynlanan ve tiraj en yksek olan ilk be gazeteden en az birinde yaynlanmak, Bakanlk ve Genel Mdrlk internet sitesi gibi basn yayn kurulularndan ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Bavuru artlar

MADDE 6 (1) Uzman yardmcl yarma snavna katlabilmek iin;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde saylan genel artlara sahip olmak,

b) En az drt yllk lisans eitimi veren eitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisad ve idar bilimler, iktisat, iletme, mimarlk ve mhendislik, tp, eczaclk faklteleri ile Bakanln hizmet birimlerinin grev alanna giren ve yarma snav duyurusu ile belirtilen blmlerden ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki yksekretim kurumlarnn birinden mezun olmak,

c) Son bavuru tarihi itibaryla, geerlik sresi dolmam KPSSden, yarma snav duyurusunda belirtilen puan trlerine gre asgari puan alm olmak,

) Snavn yapld tarih itibariyle otuz be yan doldurmam olmak,

artlar aranr.

Bavuruda istenecek belgeler ve bavuru ekli

MADDE 7 (1) Uzman yardmcl yarma snavna katlabilmek iin Bakanlk veya Genel Mdrlk internet sayfasndan temin edilerek doldurulacak bavuru formu ile birlikte aada yer alan belgelerin snav ilannda belirtilen tarihe kadar Bakanla ahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen sre ierisinde yaplmayan bavurular dikkate alnmaz.

a) T.C. Kimlik Numaras beyan.

b) Grevini devaml yapmaya engel olabilecek akl hastal olmadna dair yazl beyan.

c) Erkek adaylar iin askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan.

) Adli sicil kayd yazl beyan.

d) KPSS sonu belgesinin asl veya fotokopisi ya da bilgisayar kts.

e) Yksekrenim diplomasnn veya k belgesinin asl veya Bakanlka onayl rnei.

f) 2 adet vesikalk fotoraf.

(2) Yarma snavn kazananlardan bavuru belgelerinden geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemezler ve haklarnda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanmak zere Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 8 (1) Yarma snavnn sekretarya hizmetleri, Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

(2) Snava alnmayanlarn belgelerini istemeleri halinde bu belgeler, kendilerine teslim edilir ya da posta yolu ile adreslerine taahhtl olarak gnderilir.

Snav hazrlk komisyonu ve grevleri

MADDE 9 (1) Hizmet birimleri personeli arasndan bakan dahil be yeden oluan Snav Hazrlk Komisyonu Mstear onay ile kurulur.

(2) Snav Hazrlk Komisyonu, yarma snav hazrlk almalar yapar, yarma snav bavurularn inceler ve aranlan artlarn adaylarda mevcut olup olmadn tespit eder. Snava katlacak sayda aday tutanakla belirleyerek, son bavuru tarihinden itibaren on gn iinde Genel Mdrle bildirir.

(3) Yarma snavna arlacak adaylarn says, atama yaplacak kadro saysnn yirmi katndan fazla olamaz. KPSS puan en yksek olan adaydan balamak zere yaplan sralama sonucunda son sradaki aday ile eit puana sahip dier adaylar da snava arlr.

Yarma snav kurulu

MADDE 10 (1) Yarma snav kurulu, Mstearn veya grevlendirecei bir Mstear Yardmcsnn bakanlnda, mstear yardmclar, birim amirleri, birim amir yardmclar, daire bakanlar ve salk uzmanlar ile yksek retim kurumlarnn ilgili dallarnda grev yapan retim yeleri arasndan toplam be asil ve be yedek yeden oluur.

(2) Snav Kurulu asil ve yedek yelerini belirlemeye Mstear yetkilidir.

Yazl snav

MADDE 11 (1) Yazl snavn tm test usulnde Bakanlk tarafndan yaplabilecei gibi, SYMye, TODAEye veya Milli Eitim Bakanl Yenilik ve Eitim Teknolojileri Genel Mdrlne veya niversitelere de yaptrlabilir.

(2) Snav sorularnn %60 adaylarn mezuniyet durumlarna gre belirlenen konulardan, %20si genel kltr ve genel yetenek konularndan ve %20si ise Bakanlk grev alan ile ilgili ilanda belirtilen konulardan hazrlanr.

(3) Yarma snavnn genel kltr ve genel yetenek konular mesleki alan bilgisi blmleri iin ortaktr. Mesleki alan bilgisi sorular snav ilannda belirtilen renim dallar dikkate alnarak her mesleki alan bilgisi blm iin ayr ayr dzenlenir.

(4) Yazl snavn Bakanlk tarafndan yaplmas halinde snav sorular, snav kurulunun belirleyecei niversitelerin retim yeleri veya kamu personeli tarafndan snav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayr ayr hazrlanp sz konusu Kurula sunulur. Sorularn hazrlanmasna ilikin usul ve esaslar, Snav Kurulu tarafndan belirlenir. Yazl snav sorular, puanlar ve snav sresini gsterir tutanak, Snav Kurulu Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr.

(5) oaltlan soru katlar, zarflar ierisine konularak mhrlenmek suretiyle kapatlp muhafaza edilir ve snav salonunda adaylarn huzurunda alr.

(6) Yazl snav sorularnn hazrlanmas, muhafazas ve sonularnn deerlendirilmesinde gizlilie riayet edilir ve gerekli tedbirler alnr.

(7) Bakanlk tarafndan yaplacak yazl snav, snav kurulu bakanl tarafndan bu i iin grevlendirilen personel ile snav kurulu yelerinin gzetim ve denetimi altnda yaplr.

(8) Yazl snavn deerlendirmesi 100 tam puan zerinden yaplr. Yazl snavda baarl saylabilmek iin en az 70 puan almak gerekir.

(9) Yazl snav sonular Bakanlk ve Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilir.

(10) Yazl snavn SYMye, TODAEye veya Milli Eitim Bakanl Yenilik ve Eitim Teknolojileri Genel Mdrlne veya bir niversiteye yaptrlmas halinde, snava ilikin usul ve esaslar protokolle belirlenir.

Szl snav

MADDE 12 (1) Szl snava yazl snavdaki baar srasna gre atama yaplacak kadro saysnn drt kat kadar aday arlr. arlacak olan son sradaki aday ile eit puana sahip adaylarn tamam da szl snava arlr.

(2) Szl snava girme hakkn kazananlara, yazl snav sonular ile szl snavn yaplaca yer, gn ve saat szl snav tarihinden en az on gn nce Bakanlk ve Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) Snav Kurulu, szl snav, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ek 41 inci maddesi erevesinde deerlendirir ve adaylarn szl snav puann belirler.

Yarma snavnn deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Snav Kurulu, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ek 41 inci maddesine gre baar puann yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas olarak tespit eder ve nihai baar sralamasn ilan edilen kontenjanlar erevesinde mezuniyet alanlarna gre ayr ayr yapar. Bu ekilde belirlenen puanlarn eit olmas durumunda yazl snav puan yksek olan adaya ncelik tannr. Bu sralama sonucunda ilanda belirtilen kadro says kadar snav kazanan asil aday ile alnacak uzman yardmcs saysnn yarsn gememek kaydyla yedek liste belirlenir.

(2) Yarma snav sonular Bakanlk ve Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilir. Yedek adaylarn haklar iki yl amamak suretiyle bir sonraki snava kadar geerlidir. Bu sre ierisinde atama yaplan kadrolarda boalma olmas halinde yedekler baar srasna gre atanr.

(3) Yarma snav neticesinde snav kazanp uzman yardmcs kadrolarna atananlarn snavla ilgili belgeleri zlk dosyalarna konur; atanamayanlarn snavla ilgili belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snav tarihine kadar saklanr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 14 (1) Adaylar snav sonularnn ilan tarihinden itibaren be gn iinde snav sonularna yazl olarak itiraz edebilirler. tirazlar be gn iinde snav kurulu tarafndan deerlendirilerek sonulandrlr ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

Atama ilemleri

MADDE 15 (1) Yarma snavnn deerlendirilmesi sonucunda baarl olanlar, kendilerine yaplacak bildirimde belirtilen sre ierisinde yapacaklar yazl bavuru zerine Bakanlk tarafndan uzman yardmcs kadrolarna atamalar yaplr.

NC BLM

Uzman Yardmclarnn Yetitirilmesi, Tez ve Yeterlik Snav

Uzman yardmclarnn eitimi ve sresi

MADDE 16 (1) Uzman yardmcl sresi en az yldr.

(2) Uzman yardmcs olarak atananlar bu kadroda bulunduklar srece uzmanln gerektirdii bilgi, beceri ve etik deerleri kazanmalar amacyla gerekli eitimlerden geirilir. Bu eitimler, hizmet birimlerinin gr alnarak Salk Hizmetleri Genel Mdrlnce belirlenir. Bu srete;

a) Bakanln tekilat yaps, grevleri ve alma dzeni hakknda bilgi ve tecrbe kazanmaya,

b) Bakanln grev alanna giren konulara ilikin mevzuata ve bu mevzuatn uygulanmasna ilikin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazma, rapor yazma, inceleme ve aratrma teknikleri konularnda gerekli bilgi ve yetenei kazanmaya,

) Alanlar ile ilgili stratejik belgeleri hazrlamaya,

d) Yabanc dil bilgisini gelitirmeye,

e) Bakanln alma alanyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararas konferans, seminer ve eitim programlarna katlm ve temsil kabiliyetini gelitirmeye,

ynelik almalarda bulunurlar.

(3) Bakanlk politikalar ve grevleriyle ilgili dier kurum ve kurulularn grev alanlarna ilikin bilgilerin kazandrlmasn amalayan, sresi drt aydan az oniki aydan ok olmamak zere ierii hizmet birimlerinin gr alnarak Bakanlka belirlenen bir eitime tabi tutulur.

(4) Uzman yardmclar, gerektiinde Genel Mdrlk tarafndan hazrlanacak bir program erevesinde grev yaptklar birimler dnda uygun grlen en ok hizmet biriminde doksan gn gememek zere rotasyona tabi tutulabilirler.

Tez jrisi ve grevleri

MADDE 17 (1) Tez jrisi, tez konularnn belirlenme tarihinden en az otuz gn nce oluturulur.

(2) Tez jrisi, Mstearn grevlendirecei Mstear Yardmcs veya hizmet birimi amirinin bakanlnda ilgili hizmet birimi amiri, yardmcs, daire bakan, salk uzman ile tez alanlarndan iki retim yesi olmak zere toplam be kiiden oluur. Ayrca, ayn usulle her bir yenin yedekleri de belirlenir.

(3) Tez jrisinin sekretarya hizmetleri Salk Hizmetleri Genel Mdrlnce yrtlr.

(4) Tez jrisi; nerilen tez konular hakknda gr bildirir ve tezleri deerlendirir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 18 (1) Salk Hizmetleri Genel Mdrl, Bakanln ihtiyalarna gre tez konularn belirleyerek, bir tez konular listesini oluturur ve bu listeyi tez jrisine bildirir. Tez jrisi bu liste ierisinden ncelikli konular, uzman yardmclarna tebli edilmek zere on i gn ierinde Genel Mdrle bildirir.

(2) ki yln tamamlayan uzman yardmclar bu listede yer alan tez konular arasndan tez konusunu tercih srasna gre seip birim amirlerinin araclyla Genel Mdrle bildirirler. Uzman yardmclarna ncelikli konular tebli edilmesi durumunda, uzman yardmclarnn tez konusu tercihlerini bu konular arasndan belirlemeleri esastr.

(3) Uzman yardmclarnn belirledikleri tez konular, Genel Mdrlk tarafndan on i gn ierisinde tez jrisi onayna sunulur. Tez jrisi, tez konusundan bir tanesini veya gerekli grlen hallerde baka bir tez konusunu uzman yardmcsnn hazrlayaca tez olarak belirleyebilir.

(4) Tez jrisi, uzman yardmcsnn hazrlayaca tezi belirledikten sonra, her uzman yardmcsna uzman yardmcsnn teklifi dorultusunda veya resen tez danman belirler. Bir retim yesi veya uzmandan tez danman belirlenebilecei gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kurulularnda alan personelden de tez danman belirlenebilir. Uygun bulunan tez konular ve tez danmanlar, Genel Mdrlk tarafndan uzman yardmclarna tebli edilmek suretiyle kesinleir.

(5) Uzman yardmcsna tez konusunun kesinlemesinden itibaren on iki ay tez hazrlama sresi verilir ve verimli bir alma yapabilmesini salamak amacyla bu srenin son iki ay ierisinde baka grev verilmez.

Uzmanlk tezi hazrlanmasna ilikin esaslar

MADDE 19 (1) Tez konusunun baka bir kurum ve kuruluta uzmanlk, yksek lisans, doktora tezi veya baka bir ad altnda ayn ekilde incelenip savunulmam olmas zorunludur. Uzman yardmcsnn hazrlayaca tezin kendi gr ve deerlendirmeleri ile nerilerini iermesi ve bilimsel alma etiine uygun olmas gerekir.

(2) Uzman yardmcs, uzmanlk tezini tez danmannn rehberliinde bilimsel esaslara ve tez hazrlama klavuzuna uygun olarak hazrlar. Tez hazrlama klavuzu, Salk Hizmetleri Genel Mdrlnce hazrlanr. Tezde savunulan fikir ve grlerin zgnl ile sorumluluu tezi hazrlayan uzman yardmcsna aittir, bu grler Bakanlk kurumsal grn yanstmaz.

Tezin teslimi

MADDE 20 (1) Uzman yardmcs, tez danmannn deerlendirme raporunu ve tez hazrlanmas iin tannan srenin bitiminde hazrlad tezi, elektronik ortamda ve yazl olarak birim amirine sunar.

(2) Sresi iinde tezlerini sunamayan uzman yardmcsna alt ay amamak zere ilave sre verilir.

Tezin deerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Hizmet birim amirine sunulan tezler be gn ierisinde tez jrisinin asil ve yedek yelerine gnderilir.

(2) Tez jrisi, teslim ald tezleri en ge iki ay ierisinde inceler ve bu srenin bitiminden itibaren bir ay ierisinde uzman yardmcsn tezini savunmak zere arr. Tezini teslim ettii halde, geerli grlecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasna girememi olan uzman yardmcs iin ayr bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulmas

MADDE 22 (1) Uzman yardmcs, belirlenen gnde tezini szl olarak savunur ve tez jrisinin tez konusu ile ilgili sorularn cevaplandrr. Tez jrisi, gerekli durumlarda tez danmann dinlemek zere davet edebilir.

(2) Tez jrisi yelerinin her biri, savunma toplantsnn ardndan teze ilikin puanlamasn yapar. 100 tam puan zerinden yaplacak deerlendirmede, verilen notlarn aritmetik ortalamas en az 70 puan olan tez, baarl kabul edilir.

(3) Geerli bir mazereti olmakszn savunma toplantsna girmeyen uzman yardmcs baarsz tez vermi saylr.

Tezin baarsz bulunmas, tez dzeltme ve yeniden teslimi

MADDE 23 (1) Tezi baarl bulunmayan uzman yardmclarna, baarsz olma gerekesinin yer ald tez jrisi raporunu dikkate almak suretiyle, yeni bir tez hazrlamas iin alt ay amamak zere sre verilir. Tezin yeniden baarsz bulunmas halinde 27 nci madde hkmleri uygulanr.

Yeterlik snav komisyonu

MADDE 24 (1) Yeterlik snav komisyonu, Mstearn veya grevlendirecei bir Mstear Yardmcsnn bakanlnda, mstear yardmclar birim amiri ve yardmclar, daire bakanlar ve yksek retim kurumlarnn ilgili dallarnda grev yapan retim yeleri arasndan Mstearca seilecek yeler ve Ynetim Hizmetleri Genel Mdr olmak zere toplam yedi yeden oluur. Ayrca, Mstear tarafndan yedi yedek ye tespit edilir.

Yeterlik snav

MADDE 25 (1) Uzmanlk tezi kabul edilen uzman yardmcs, aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari en az yl fiilen almas kaydyla yeterlik snavna girmeye hak kazanr.

(2) Yeterlik snav, tezin kabulnden itibaren en ge alt ay ierisinde yaplr.

(3) Yeterlik snav, Bakanlk tarafndan yaplabilecei gibi, SYMye, TODAEye veya Milli Eitim Bakanl Yenilik ve Eitim Teknolojileri Genel Mdrlne veya niversitelere yaptrlabilir. Snavn Bakanlk tarafndan yaplmas halinde snav sorular Yeterlik Snav Komisyonunca hazrlanr. Snav sorularnn hazrlanmasnda gizlilie riayet edilir.

(4) Yeterlik snav, Bakanln grev alanna giren ve snavdan iki ay nce ilan edilen konularda yazl ve szl yaplr. Yazl snav oktan semeli test eklinde yaplr. Yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas esas alnarak 100 puan zerinden en az 70 puan alanlar baarl saylr.

(5) Yeterlik snavnda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti nedeniyle snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir.

(6) kinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar hakknda 27 nci madde hkmleri uygulanr.

DRDNC BLM

Atama, Grev, Yetki, Hak ve Sorumluluk

Uzmanlk iin aranan artlar ve atanma

MADDE 26 (1) Uzman yardmcsnn uzman olarak atanabilmesi iin;

a) Yeterlik snavnda baarl olmas,

b) Uzman yardmcl dneminde veya yeterlik snavndan itibaren en ge iki yl ierisinde KPDSden asgar (C) dzeyinde veya dil yeterlii bakmndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeyi Genel Mdrle ibraz etmi olmas,

artlar aranr.

(2) Yukarda belirtilen artlar tayan uzman yardmcs, snav sonularnn ilanndan itibaren mnhal kadro durumuna gre uzman olarak atanr.

Uzman olma hakkn kaybetme

MADDE 27 (1) Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar ile sresi iinde yabanc dil yeterlilii artn yerine getirmeyenler, uzman yardmcs unvann kaybederler ve kurumlarnda durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

Uzman ve uzman yardmclarnn grev ve sorumluluklar

MADDE 28 (1) Uzman ve uzman yardmclar, istihdam edildii birimin grev alanna giren konularda aadaki grevleri yaparlar:

a) Grev yapt hizmet biriminin salk politikalar, strateji, plan, ilke, ama ve hedefler ile ilgili aratrma raporlar hazrlamak, inceleme ve analizler yapmak,

b) Mevzuat hazrlanmasna ve uygulanmasna, i ve ilemlerin gelitirilmesine ilikin nerilerde bulunmak, gerektiinde etki analizleri yapmak,

c) Grev alanna giren ulusal ve uluslararas mevzuat izlemek, yeni mevzuat ve alma nerileri gelitirmek,

) Bakanln grev alanna giren dier konularda inceleme ve aratrma yapmak, gr oluturmak,

d) Toplant, seminer ve eitim programlar ile alma gruplarnda grev almak,

e) Yukarda belirtilen grevler ile benzer grevleri yerine getirmek,

f) Bakanlka verilen benzer nitelikteki dier grevleri yapmak.

(2) Uzmanlar, uzman yardmclarnn yetitirilmelerine katkda bulunurlar.

(3) Uzmanlar, Bakanlk Yllk Eitim Programnda belirlenecek konularda alma gruplar oluturarak mevzuat, politika ve strateji nerilerine ynelik tebli ve projeleri eitimde sunarlar.

(4) Uzmanlar verilen ileri, mevzuata uygun olarak ve sresi iinde yerine getirmekten dolay birim amirine ve daire bakanna kar, uzman yardmclar da birlikte altklar uzmana ve birim amirine ve daire bakanna kar sorumludurlar.

(5) Uzmanlar, Bakanln grev ve faaliyetleri erevesinde politika oluturulmas, strateji hazrlanmas ve analizler yaplmas konularnda bilgi, birikim ve yeteneklerinin gelitirilmesi amalaryla eitime tabi tutulabilirler.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Bildirim ykmll

MADDE 29 (1) Atama sonucu greve balatlanlar ve nitelii uymad gerekesi ile atamas yaplamayan adaylar, ayr listeler halinde, 15 gn iinde Devlet Personel Bakanlna ve SYMye bildirilir.

Yurt d eitim

MADDE 30 (1) Uzman ve uzman yardmclar, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Yetitirilmek Amacyla Yurt Dna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmelik erevesinde yurt dna gnderilebilirler.

Yeniden atanma

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre uzman unvann kazandktan sonra Bakanlktan eitli sebeplerle ayrlanlardan uzmanla atanmak isteyenler, durumlarna uygun bo kadro bulunmas halinde yeniden atanabilirler.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar iin Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.