12 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28321

YÖNETMELİK

Türkiye Noterler Birliğinden:

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 61 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mühür kullanma zorunluluğu ve temini

MADDE 61 – Noterler, 8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmi Mühür Yönetmeliği hükümlerine göre temin edecekleri, noterliğin ismini taşıyan bir mühür kullanırlar.

Mühürlerin temin ve tedariki notere aittir. Mühürler, noterlik dairesinin demirbaşı olup, demirbaş eşya defterinde ilgili bölüme kayıt olunur.

İşin icabı ve zaruretine göre noterler birden fazla mühür kullanabilirler. Bu takdirde, ihtiyacı belirleyen Adalet Bakanlığının onayı ile 1 numaradan başlamak üzere ve sıra takip eden numaralı birden fazla mühür yaptırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Noterlik mührünün saklanması, devri, iadesi, yenilenmesi ve kaybı

MADDE 62 – Noterlik mührünün saklanması, devri, iadesi, yenilenmesi ve kaybı hallerinde Resmi Mühür Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre işlem yapılır.

Noterlik mührünün herhangi bir sebeple kaybolması halinde durum derhal odaya da bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Noterlikte kullanılmak üzere yeni bir mühür temin edildiği takdirde, kullanılmasına başlanması üzerine birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı memleketlerde usulü uyarınca yapılan noterlik işlemlerinin altındaki o memleketin yetkili merciinin imza ve mühürü konsolos tarafından onanır. Özel kanun hükümleri saklıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Örnek: 8 ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yürütür.