1 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28310

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS

EDEN HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/2)

MADDE 1 – 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –  Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.