31 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28309

KANUN

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 137 VE 138 SAYILI

GUVERNÖRLER KURULU KARARLARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6310                                                                                                      Kabul Tarihi: 17/5/2012

MADDE 1 – (1) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında değişiklik yapılmasına ilişkin 137 ve 138 sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/5/2012