29 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28307

YÖNETMELİK

Turgut Özal Üniversitesinden:

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Tıp Fakültesi hariç Turgut Özal Üniversitesinde yürütülecek lisans programlarında uygulanacak olan kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, notlar ve başarı durumu, mezuniyet ve diploma ile ilgili esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınav: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yapılan sınavları,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Ek sınav hakkı: Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamalarına katılan en çok iki dersten başarısız durumda olan öğrencilere, bulundukları yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülte ya da yüksekokula başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile verilen sınav hakkını,

ç) GNO: Genel not ortalamasını,

d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

f) Kısa sınav: Öğretim elemanının önceden haber vermeden ders esnasında veya sonrasında yaptığı sınavları,

g) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

ğ) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,

h) Mütevelli Heyeti: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,

i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil derslerini,

j) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınmak sureti ile fakülte/yüksekokul kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim programını,

k) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

l) Seçmeli ders: Öğrencinin alması gereken zorunlu dersler dışında kendi bölümünün ya da diğer bölümlerin seçmeli dersleri içinden isteği doğrultusunda aldığı dersi,

m) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

n) Sınırsız sınav hakkı: Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2,20'nin altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC, CD veya CC notu aldıkları derslerden, bulundukları yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülte ya da yüksekokula başvuruda bulunmak şartıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile verilen sınav hakkını,

o) Transkript: Not döküm belgesini,

ö) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,

p) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin bir yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,

r) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,

s) Zorunlu ders: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler

MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile yetkili temsilci eliyle de yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 5 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında Rektörlük tarafından ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtları sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Yarıyıl kaydının yapılması için o yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Rektörlük tarafından uygun görülen öğrenciler, ders ekleme süresi içinde kayıt yaptırabilir. Yarıyıl kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Ücretler

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda eğitim-öğrenim ücreti alınır.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(3) Yaz okuluna ilişkin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından ayrıca tespit edilir.

(4) Üniversiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı oldukları yarıyıl ya da yarıyıllara ait ücretin %50’sini ödemek zorundadır.

(5) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı devam eden ön lisans ve lisans öğrencileri ile ek süre kullanan çift anadal/yandal öğrencileri, kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öder.

(6) Her türlü ek sınav ücreti ve ödeme şartları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en az ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Lisans dersleri yarıyıl esasına göre düzenlenir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemiyle ilgili hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Uygun görülen eğitim programlarında ikili veya gece öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim süresi Senatonun önerisi ile Mütevelli Heyetinin kabul ettiği esaslar çerçevesinde belirlenir.

(3) Her yarıyılın başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınav dönemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(4) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimlerce önerilen eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar ilgili yönetim kurulu kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim süresi, şekli ve dili

MADDE 8 – (1) Üniversitede ön lisans öğreniminin normal süresi iki yıl, lisans öğreniminin normal süresi dört yıldır.

(2) İngilizce Hazırlık Sınıfında geçen süre, izinli olunan dönemler ve Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları dönemler, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sayılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, önceki programlarından aktarılan derslere karşılık gelen yarıyıl/yarıyıllar da sayılır.

(4) İngilizce hazırlık sınıfında geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarından en fazla dört yıl, lisans programlarından azami yedi yıl içinde mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenci kimlik kartı, başarı bursları, askerlik tecili, kulüp faaliyetleri ve yönetim vb. haklardan faydalanamazlar.

(5) Öğretim; öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması/tezi, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(6) Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin süresi bir yarıyıldır.

(7) Üniversitede öğretim dili; dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçedir. Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya İngilizce verilebilir.

Lisans programları, zorunlu, seçmeli ve ön şartlı dersler

MADDE 9 – (1) Bir bölümün lisans programı ve ders kredi saat değerleri bölüm başkanlığınca ilgili fakülte/yüksekokul kuruluna önerilir. Lisans programları, fakülte veya yüksekokulların ilgili kurullarınca kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir. Ancak, bu programlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıl veya yıla ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili fakülte ve yüksekokul kurulları yetkilidir.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, müfredatta yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak kaydıyla öğrencinin ilgi alanı ve isteği de göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarılması gereken ön şartlı dersler, ilgili bölüm başkanlığınca fakülte/yüksekokul kuruluna önerilir ve kurulun onayından sonra kesinleşir.

Ders yükü ve ders kayıtları

MADDE 10 – (1) Ders yükünün belirlenmesinde ve ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:

a) Yarıyıl normal ders yükü, kayıtlı oldukları programların ders programında belirtilen yüktür. GNO’ları en az 2,20 olan öğrencilerin ders yükü, kendi istekleri, danışmanlarının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile en fazla iki ders artırılabilir. Çift anadal ve yandal öğrencileri için bu sınır aşılabilir. GNO’ları 2,20’nin altında olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Öğrencilerin isteği, danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile ders yükleri azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler en az iki ders almak zorundadır.

b) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve/veya daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır.

c) Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ilgili kurullarca belirlenen diğer dersler alınır.

ç) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine, aynı dönemdeki seçmeli dersler arasından başka bir ders seçilebilir.

d) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO’su en az 3,70 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanının onayı ile üst yıllara ait bir yarıyıldan üç, GNO’su 3,40 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilir.

e) Kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki derslere kayıt şartlarını öncelikli olarak sağlamak koşuluyla, GNO’su 3,10 ve üzerinde olan bir öğrenci, her yarıyılda kendi bölümünün lisans programında bulunmayan, diğer bölümlerin zorunlu veya seçmeli dersleri arasından, en fazla iki derse; GNO’su 3,10’un altında ve 2,80’in üstünde olan bir öğrenci ise bir derse danışmanının onayıyla kayıt yaptırabilir. Bu dersler, öğrencinin transkriptinde yer alır, ancak GNO’suna dâhil edilmez.

f) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şartlı dersleri başaramamış olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılmak gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile üst iki yarıyıldan ders verilebilir. Ancak, bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

g) Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, akademik takvimde ayrıca ilan edilen tarihlerde, öğrencinin danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir. Bu durumda derse (GC) notu verilir. Bir öğrenci (FF) veya (DS) notları ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden çekilemez. Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, lisans öğrenimi boyunca en çok dört, ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten çekilme izni verilebilir. Üniversite içinde bölüm değiştiren veya dikey geçiş yoluyla yerleşen öğrencilerin önceki programlarına kayıtlıyken çekilmiş oldukları dersler toplam sayıya dâhil edilir. (GC) notu ortalama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda almış olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır. Bir dersten çekilme durumunda olan öğrenci, o dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Her öğrenci, bir yarıyılda alacağı teorik derslerin en az %70’ine, seminer, laboratuvar, atölye, proje, bitirme çalışması/tezi ve benzeri çalışmalardan oluşan uygulamalı derslerin ise en az %80’ine katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Daha önce alınan ancak başarısız olunan teorik derslerde devam zorunluluğunun sağlanmış olması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Öğrencinin devamsızlık durumu ilgili bölüm başkanlığınca ilan edilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 12 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğretim elemanları arasından bir öğrenci danışmanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrencinin akademik gelişimini ve performansını takip eder. Eğitim-öğretim ve kariyer konularında öğrenciye danışmanlık yapar. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinde öğrenciyi yönlendirir ve gerekli onay işlemlerini yapar. Ancak, yarıyıl kayıtlarının yapılmasından ve yenilenmesinden öğrenci sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Durumu

Sınavlar

MADDE 13 – (1) Bir dersteki başarı değerlendirmesi, yapılması zorunlu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye çalışması, ödev, kısa sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje raporu ve sunumu ile derslere etkin katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders bilgi formlarında belirtilir. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ders bilgi formlarında belirtilir.

(2) Sınavlar dersin öğretim elemanı tarafından düzenlenir ve yönetilir. Sınav takvimi ve sınavlarda görevlendirilen öğretim elemanları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Ara sınav, yarıyıl sonu ve mazeret sınavlarının sonuçları sınavı izleyen onbeş gün içinde ilan edilir.

(4) Sınav evrakları en az iki yıl süre ile saklanır.

Mazeret sınavı

MADDE 14 – (1) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına giremeyenlere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Notlar

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin her ders için aldıkları başarı notları, aşağıdaki eşdeğerlik tablosunda yer alan 100’lük not sistemine uygun olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından verilir ve sınav evrakıyla birlikte öğrenci işleri birimine teslim edilir.

a) Başarı notlarının eşdeğerlik tablosu aşağıdaki gibidir:

 

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ NOT SİSTEMİ

HARF-1 NOT SİSTEMİ

HARF-2 NOT SİSTEMİ

4’LÜK NOT SİSTEMİ

100’LÜK NOT SİSTEMİ

BAŞARI DERECESİ

A

AA

4,00

95-100

Mükemmel

A-

AB

3,70

90-94

Pekiyi

B+

BA

3,40

85-89

Pekiyi

B

BB

3,10

80-84

İyi

B-

BC

2,80

75-79

İyi

C+

CB

2,50

70-74

İyi

C

CC

2,20

65-69

İyi (Mezuniyet Notu)

C-

CD

1,90

60-64

Orta

D+

DC

1,60

55-59

Orta geçer

D

DD

1,30

50-54

Orta geçer

F

FF

0

0-49

Başarısız

 

b) Not sistemlerinde dönüştürme aşağıdaki formüle göre yapılır:

1) 100'lük sisteme çevirme: Y = 50 + 50 . (X-1) / 3

2) 4'lük sisteme çevirme: X = (3Y – 100) / 50

c) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

1) E- Eksik,

2) BR- Başarılı,

3) YS- Yetersiz,

4) T- Transfer,

5) G- Gelişmekte olan,

6) M- Muaf,

7) PD- Program dışı,

8) DS- Devamsız,

9) GC- Dersten Çekildi.

ç) Ortalamaya katılmayan notlar aşağıdaki şekilde tanımlanır:

1) E notu: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde mazeretini belgelemek suretiyle öğrenci işleri birimine başvurur. İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mazeretleri kabul edilen öğrenci için mazeret sınav hakkı ya da ders eksiklerini tamamlamak üzere bir süre verilir. Bu sürede tamamlanan ders yükümlülükleri veya yapılan sınav sonucunda verilen başarı notu, (E) notunun yerine geçer. Ancak (E) notu aldığı halde süresi içinde her hangi bir başvuruda bulunmayan öğrencinin (E) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla (E) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) BR notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

3) YS notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

4) T notu: Üniversite dışından lisans programlarına geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir.

5) G notu: Kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

6) M notu: Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler için ya da öğrencinin Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alarak başarılı olduğu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile denkliği tanınarak muaf tutulduğu dersler için verilen nottur. (M) notu ortalamaya katılmaz.

7) PD notu: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkriptinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (PD) notu alınan dersler tekrarlanmaz.

8) DS notu: Derse devam zorunluluğunu veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DS) notu, not ortalaması hesaplamasında (FF) notu işlemi görür.

9) GC notu: Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, akademik takvimde ayrıca ilan edilen tarihlerde, öğrencinin danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı olduğu dersten çekilen öğrencilere verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 16 – (1) Yapılan sınavların notları öğrenci işleri birimi tarafından ilan edildikten sonra maddi hata tespit edilmesi halinde, düzeltme işlemi için, öğrencinin ya da ilgili öğretim elemanının, notların ilanını takiben en geç bir hafta içinde başvurması gerekir. Başvuru bölüm başkanlığı tarafından onbeş gün içerisinde karara bağlanır; karar öğrenciye ve ilgili dekanlık/müdürlük vasıtasıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

Başarı durumunun belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Bir dersten (BR), (M), (DD) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten (FF), (YS), (DS) notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi öncelikli olarak tekrarlaması gerekir. Tekrarlanması gereken seçimlik derslerin yerine aynı kredi değerine sahip başka bir seçimlik ders tercih edilebilir.

(2) İlk iki yarıyılı takip eden yarıyıl sonlarında GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, sınamalı öğrenci olur. Sınamalı durumda olan öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri kredili ders sayısı en fazla altıdır. Sınamalı durumda olan öğrenci, GNO’sunu 2,00’ye yükseltinceye kadar, öncelikle (FF), (DD), (DC) ve (CD) notu aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır. Bu öğrenci ders yüklerinin uygun olması ve ders saatlerinin çakışmaması halinde, danışmanının onayı ile programda bulunan diğer dersleri de alabilir; ancak bu durumda daha önceki yarıyıllarda alınamamış derslere, yaz öğretimi de dâhil olmak üzere öncelik verilir.

(3) Sınamalı durumda olan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan kulüplere başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar.

(4) Sınamalı öğrencilikte geçen süre toplam öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrencilerin güz dönemi başındaki sınamalı öğrencilik durumları, yaz öğretimi sonundaki GNO’larına göre belirlenir.

(6) Son sınıf öğrencileri ile Üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilere, geçişin yapıldığı akademik yıl boyunca, dikey geçiş yapan öğrencilere de intibak programını tamamlayıncaya kadar 1, 2, 3, 4 ve 5 inci fıkralar uygulanmaz.

(7) GNO’su en az 2,20 olan normal eğitim süresi içindeki lisans öğrencilerinden, o dönemin not ortalaması 3,00-3,49 olanlar yarıyıl Onur listesinde, 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl Yüksek Onur listesinde yer alır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

(8) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri başarı ile tamamlamış olması ve GNO’sunun 2,20'nin altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi GNO’su 3,00'dan 3,49'a kadar olan öğrenciler Onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler Yüksek Onur listesine geçerek mezun olur. Onur ve Yüksek Onur listesine geçen öğrencilerin durumları, diplomalarında belirtilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 18 – (1) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olup akademik ortalamalara bu not dâhil edilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Bir dersin başarı notu; (M) notu hariç, o derse ait yarıyıl içi sınavı kapsamında yapılan kısa sınavlar, alan çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar esas alınarak dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın ilk haftası içinde dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 20 – (1) Disiplin soruşturması sonucunda, sınavlarda kopya yapan/yaptıran veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenciye o sınavdan (FF) notu verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Derslerin kredi değeri

MADDE 21 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota genel not ortalaması (GNO) denir. Ancak, GNO’nun hesaplanmasında sadece öğretim programında bulunan dersler dikkate alınır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 23 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GNO’sunu en az (CC) (2,20) düzeyine çıkarmış, staj zorunluluğu olan bölümlerde stajını başarı ile tamamlamış, ilgili yönetim kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, fakülte/yüksekokul ile bölüm adı açıklanmak ve gerekiyorsa öğrenim görülen program da belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir. Transkript ve diplomalar Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.

Mezuniyet için ek sınavlar

MADDE 24 – (1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamalarına katılan en çok iki dersten başarısız durumda olan öğrencilere, bulundukları yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülte ya da yüksekokula başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek ders/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Öğrencilerin başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile belirlenir. Bu öğrenciler, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretiminin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.

(2) Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde GNO’su 2,20'nin altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, (DD), (DC), (CD) veya (CC) notu aldıkları dersten/derslerden sınırsız sınav hakkı kullandırılabilir. Bu durumda olan öğrencilere, bulundukları yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülte ya da yüksekokula başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek derslerde, derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilere, izleyen yarıyılın veya yaz öğretiminin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, birer ek sınav hakkı daha verilir. Bu durumdaki öğrenciler, not ortalamalarını yükseltebilmek için sınav hakkı kullandıkları derslerin yanı sıra, ders yükü sınırlamalarına uymak koşuluyla başka dersleri de tekrar edebilirler. GNO’su 2,20'nin altında olan öğrencilere, mezuniyet için gerekli not ortalaması sağlanana kadar aynı haklar tanınır.

(3) Ek sınav ve sınırsız sınav hakkı kullanacak öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınavlara girebilmek için başvuruda bulunmak zorundadır.

(4) Art arda veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında sınavlara girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrenciler mezuniyet şartını sağlamak için gerekli dersleri tekrarlamak zorunda kalırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 25 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim–öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Bu durumda öğrenci, izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenci işleri birimine başvurması ve durumunu geçerli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, ilgili kararda belirtilmek şartıyla öğrenim süresinden sayılmaz.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 26 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenci işleri birimine yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte Üniversiteye teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamı tahsil edilir.

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrenciler

MADDE 27 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından öğrenciler, eğitimlerinin üçüncü yarıyılından itibaren, dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından, diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notların 15 inci maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Yatay geçiş

MADDE 28 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler için öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci işleri birimine başvuruda bulunabilirler. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Ders muafiyeti

MADDE 29 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

(2) Bu öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.

Fazladan alınan dersler

MADDE 30 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’suna, seçmeli derslerden sadece öğretim programında belirlenen kredi miktarı kadar ders en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Artan dersler, fazladan alınan dersler olarak transkriptte gösterilir, başarılmamış dersler ise gösterilmez.

Çift anadal ve yandal programı

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenen esaslara uygun olarak başka bir bölümün açmış olduğu ikinci bir programa ait çift anadal ve yandal programı derslerini takip edebilirler. Öğrencilere, bu programa ait dersleri başardığında çift anadal programı için diploma, yandal programı için sertifika verilir.

Ön lisans diploması

MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’sunu en az (CC) (2,20)’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Ön lisans diploması almak için başvuran öğrencilere, gerekli şartları sağlamak üzere, 24 üncü maddede yer alan esaslara uygun olarak ek sınav hakkı verilir.

Burslu öğrenciler

MADDE 33 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili hususlar Senatoca belirlenerek ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turgut Özal Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.