23 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28301

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE

DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 47 nci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına” şeklinde; birinci, ikinci ve yedinci fıkralarında yer alan “sosyal hizmetler” ibareleri ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “sosyal hizmet” ibareleri “Aile ve Sosyal Politikalar” şeklinde; beşinci fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “sosyal hizmetler” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar”, “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” ibareleri “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan “ilçe veya il sosyal hizmetler” ibareleri “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” şeklinde; “Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” ibareleri “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri” şeklinde; dördüncü fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Adalet Bakanlığınca” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” şeklinde; ikinci, beşinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibareleri “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü” ibaresi “Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü”, “Adalet Bakanlığı Müsteşarının” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarının”, “Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü” ibaresi “Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürünün” şeklinde; beşinci fıkrasında yer alan “Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı,” ibaresinden önce gelmek üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ve Eğitim Dairesi Başkanının” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sosyal hizmetler il müdürü” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürü”, “il özel idaresi müdürü” ibaresi “il özel idaresi genel sekreteri” şeklinde; ikinci fıkrasında yer alan “sosyal hizmetler il müdürlüğünce” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğünce” şeklinde; dördüncü fıkrasında yer alan “sosyal hizmetler il müdürlüğü” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğü” şeklinde; beşinci fıkrasının (c) alt bendinde yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” ibareleri “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ile Adalet Bakanı” ibaresi “Adalet Bakanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı birlikte yürütür.