21 Mayıs 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28299

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RİZE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL LİSANS VE YAN DAL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliğinin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri ve 13 üncü maddesinde yer alan “Rize” ibareleri “Recep Tayyip Erdoğan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/8/2010

27663