21 Mayıs 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28299

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RİZE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2012 tarihli ve 28193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (h), (ı), (i), (l), (m) ve (ö) bentleri, 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 11 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 15 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 43 üncü maddesinde yer alan “Rize” ibareleri “Recep Tayyip Erdoğan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2012

28193