21 Mayıs 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28299

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RİZE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 16 ncı maddesinde yer alan “Rize” ibareleri “Recep Tayyip Erdoğan” olarak ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (RTEÜSEM): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezini,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2007

26670

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2011

28036