19 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28297

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3175

             Ekli “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/4/2012 tarihli ve 4257 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                    Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                             Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                                        B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNE

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE

İLİŞKİN ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Esaslar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile geçici 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlerde görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde yer alan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik il müdürlüklerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödeme esasları

MADDE 3 – (1) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(2) Fazla çalışma ücreti ödenecek süre, her bir personel için ayda 50 saati geçemez.

(3) Fazla çalışılan her bir saat için ödenecek ücretin hesaplanmasında 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,35 t) 5 katı esas alınır.

(4) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge düzenlenir.

(5) Bu Esaslar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanlara uygulanmaz.

(6) Bu Esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenen personele, diğer mevzuat hükümleri uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

(7) Bu Esaslar, 1/5/2012-31/10/2012 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Esaslar, 1/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.