15 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28293

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programları ile yabancı dilde hazırlık programında uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesindeki birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim önlisans ve lisans programları ve yabancı dilde hazırlık programında uygulanan eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS : İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit System-ECTS)’ni,

b) AYSIS : Aydın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (Aydın University Student Information Systemni,

c) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

ç) Bölüm başkanı: İstanbul Aydın Üniversitesi Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm başkanını,

d) CAE: Certificate in Advanced English (İleri İngilizce Sertifikası) sınavını,

e) Çift anadal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programına ek olarak kayıtlı olduğu ikinci bir lisans programını,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm veya anabilim dalı başkanınca belirlenen ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

g) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi fakülte dekanını,

ğ) Diploma Eki-DE: (Diploma Supplement-DS): Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

h) EÖBS: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemini,

ı) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı fakülteleri,

i) FCE: First Certificate in English (İngilizcede Birinci Seviye Sertifikası) Sınavını,

j) Genel Sekreter: İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreterini,

k) IELTS: International English Language Testing System (Uluslararası İngilizce Dil Seviye Belirleme Sistemi)’ni,

l) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

m) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

n) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

o) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı Yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünü,

ö) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

p) Öğrenci iş yükü: sınıf içi ders saatlerinin yanısıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

r) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

s) Program Başkanı: Meslek yüksekokulu program başkanını,

ş) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

t) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış veya başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından seçebileceği dersi,

u) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

ü) Staj: Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında, ancak dersler başlamadan önce süreklilik gösterecek şekilde yapılan yerinde uygulama faaliyetini,

v) TOEFL: Test of English as a Foreign Language (Yabancı Dil olarak İngilizce Seviye Belirleme) Sınavını,

y) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

z) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

aa) Yandal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programıyla ilgili diğer bir programda da bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmesini sağlayan programı,

bb) Yerel Ders Kredisi: Derslerin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinden oluşan, Bir yerel kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi veya, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, seminer, uygulama gibi çalışma ve etkinlikleri,

cc) Yerinde uygulama: Öğrencinin, öğrenim görmüş olduğu programın gereği olarak, normal eğitim ve öğretim süreleri dışında, ilgili program kazanımlarında tanımlanmış ve öğrencinin alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri ilgili olduğu iş alanında da pekiştirmesini öngören öğrenme ve uygulama etkinliği ile öğrencinin ders aldığı yarıyıl içerisinde o yarıyıl dersleri ile ilişkilendirilmiş ve haftalara bölünmüş olarak ilgili olduğu iş alanında gerçekleştirdiği bir öğrenme ve uygulama faaliyetini,

çç) YÖDEK: Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunu,

dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ee) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ff) Yüksekokul: İstanbul Aydın Üniversitesinin yüksekokulunu,

gg) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması zorunlu olan dersi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süreleri ve toplam kredileri

MADDE 5 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının önlisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup, öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam kredi miktarı 120 AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, önlisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların önlisans düzeyini tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı ve tamamlanması gereken toplam kredi 120 AKTS, lisans programlarının toplam süresi dört eğitim-öğretim yılı olup, tamamlanması gereken toplam kredi 240 AKTS’dir.

(2) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan önlisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi dört eğitim-öğretim yılı, lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi ise yedi eğitim-öğretim yılıdır.

(3) Eğitim ve öğretimlerini, programlar için belirlenen azami sürelerde başarı ile tamamlayamayanların öğrencilik statüleri, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama faaliyetleri ile sınırlı olup, normal öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan devam eder.

(4) Bir yıllık yabancı dil hazırlık öğrenimi süresi, programlar için belirlenen azami öğrenim sürelerinin dışındadır. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre ise azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır.

(6) Kayıt dondurma (izinli sayılma) süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az 14 hafta (en az yetmiş iş günü) dan oluşur. Senato, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yarıyıl sonu sınavı ve bu sınavlara hazırlık süreleri ile staj gerektiren programlarda staj süreleri, bu sürelerin dışındadır.

(2) Akademik takvim; kayıt-kabul, eğitim-öğretim esasları, sınavlar ve benzeri faaliyetleri takvimini kapsar. Akademik takvim her yıl yeni eğitim ve öğretim yılından bir önceki eğitim-öğretim yılı içerisinde Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Zorunlu durumlarda Senato akademik takvimde değişiklik yapabilir.

Öğretim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Ayrıca yaz öğretimine katılan öğrencilerden de her yaz dönemi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücreti dışındadır ve Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe’ dir. Üniversite tarafından teklif edilen ve YÖK tarafından onaylanan bazı bölüm ve programlarda yabancı dilde de öğretim yapılır.

Eğitim-öğretim ve ders programları

MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Öğretim süresince ders programları, ilgili bölüm ve program kurullarının önerisi, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kurullarının uygun görüşü ve Senato kararı ile kesinleşir.

(2) İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim-öğretim ve ders programları, öğrenci/öğrenme merkezli bir yaklaşım esas alınarak, önlisans programları için TYYǒnin 5 inci, lisans programları için 6 ncı Yeterlilik Tanımları ile programların ilgili oldukları TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri ve Kredi Aralıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin ilgili programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır. Program tasarımı, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanımları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik çalışması, tez ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktılarını, öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak hesaplanan ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.

(3) Ders Programlarında yer alan dersler, teorik derslerin yanısıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama, endüstriye dayalı uygulama gibi, sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seçimlik, ön ve/veya yan koşullu olabilir. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(4) Ders programlarında yer alan derslerin kredileri, bir öğrencinin tüm eğitim-öğretim etkinliklerine ayırabileceği haftalık azami sürenin 45 saat ve bir eğitim-öğretim yarıyılındaki tüm eğitim-öğretim etkinlikleri için ayrılan sürenin 17 hafta, 14 hafta derse ilave 1 hafta ara ve buna ilave 2 hafta dönem sonu sınavı olduğu göz önünde bulundurularak, bir yarıyıl için hesaplanan toplam iş yükü doğrultusunda, 1 AKTS kredisi 25.5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir.

(5) Normal eğitim-öğretim süresinin dışında gerçekleştirilen ve staj yapılması zorunlu olan önlisans ve lisans programlarında, stajın, ders programında yer aldığı eğitim-öğretim yarıyılı/yarıyılları için 1 AKTS kredisine karşılık gelen iş yükü, ilgili program için zorunlu görülen staj iş gününe bağlı olarak, 25.5 ile 29.5 saat arasındadır.

(6) Ders programları içerisinde yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin tanımları, EÖBS kapsamında belirtilmiş olan formata uygun olarak yapılır. Buna göre, her bir ders veya öğrenme faaliyeti için, dersin veya faaliyetin ismi, yarıyılı, kredisi, dili, öğrenim düzeyi, zorunlu veya seçimli olup olmadığı, hangi öğretme yöntemi ile ve kim tarafından verildiği, varsa koordinatörü, ön veya yan şartı olan ders veya öğrenme faaliyetinin olup olmadığı, kategorisi, hedef ve içeriği, öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, öğretim konularının haftalara göre dağılımı ve öğrenci tarafından, her hafta, ders veya öğrenme faaliyeti için yapılması gereken ön ve sonrası hazırlık çalışmaları, dersin kaynak materyalleri, ders veya faaliyetin program kazanımlarına katkısı, sınav ve değerlendirme yöntemleri ve bunların ders veya faaliyetin başarılmasına olan katkıları, öngörülen tüm öğrenme ve sınav faaliyetleri için öğrenci tarafından harcanacak zaman (iş gücü) ve buna bağlı olarak üniversite tarafından kabul edilen ve bu Yönetmelikte belirtilen iş yükü ve AKTS ilişkisi çerçevesinde AKTS kredisi açıkça belirtilir.

(7) Ders programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Normal ve azami öğrenci iş yükü

MADDE 10 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS, azami iş yükü ise 36 AKTS’dir. Ancak mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler 40 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

Başarılı öğrenciler

MADDE 11 – (1) Genel not ortalamaları; 3.00 veya daha yukarıda olan öğrenciler, tüm dersleri almış ve başarmış olmaları ve azami öğrenci iş yükünü geçmemeleri koşulu ile bulundukları yılın bir üst yarıyılından/yılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.

Ders tekrarı

MADDE 12 – (1) Yıl veya yarıyıl sonu sınavları sonucunda, bulunduğu güz veya bahar yarıyılı derslerinden FF, FD, NA, W, I, E notlarını alarak, bu derslerden başarısız olan öğrenciler, genel not ortalamalarına bakılmaksızın, bir sonraki yıl, dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamaları, daha sonra, var ise, bir önceki yıldan hiç almadıkları ders/dersleri almaları ve daha sonra da azami öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile bulundukları dönemin derslerini almaları gerekir. Ayrıca, öğrenciler, azami öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, sadece DD ve DC notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

(2) Tekrarlanan dersler için, öğrencinin o derslerden daha önce almış olduğu nota bakılmaksızın, aldığı son not geçerlidir.

Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak

MADDE 13 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek bazı derslerden geçer not alan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınav ile yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan aynı derslerden muaf sayılabilirler. Bu öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin içerikleri, öğrenme çıktıları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, iş yükü, AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir dilekçeyle, bağlı bulundukları bölüm veya program başkanlıklarına, en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde başvurabilir. Derslerden muafiyet kararı, ilgili yönetim kurulunca verilir. Bu şekilde muaf olunan dersler, kredisiz muafiyet (T) olarak işlem görür. Genel not ortalaması hesabında yer almaz. İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu birinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.

(2) İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim-öğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olan öğrencilerin, yerleştirilmiş oldukları programların yeterlilikleri ile ilişkili olarak, yükseköğretim kurumları dışında resmi ve/veya resmi olmayan kurumlar aracılığı ile kazanmış oldukları yeterlilikler, ilgili program kapsamında yer alan dersler ile derslerin öğrenme çıktıları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Bu yeterliliklerini veya bu yeterlilikleri kazanma süreçlerini belgelendiren öğrenciler, yeterliliklerinin ilişkilendirilmiş olduğu dersler için düzenlenecek yeterlilik sınavlarından da başarılı olmak koşulu ile tamamen veya kısmen muaf tutulabilirler. Bu şekilde muaf olunan dersler yarıyıl sonu kredisiz muafiyet (M) notu ile değerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında yer almaz.

(3) Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri, Senato tarafından belirlenir.

Devam, devamsızlık ve sınav mazereti

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının ders tanımlarında belirtilen tüm öğrenme faaliyetlerine ve sınavlarına katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından AYSIS’e işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu AYSIS’den izler/izleyebilirler. Devamsızlık oranı %30'a ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu final sınavlarına giremez.

(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(4) Hangi gerekçeyle olursa olsun, devam zorunluluğu bulunan bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten yarıyıl sonu final sınavına giremez ve NA notu ile başarısız sayılır.

(5) Bir dersi tekrar alan bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise, bu derse devam etmek zorunda değildir. Ancak, öğrenci bu derslerin proje, laboratuvar, uygulama, ara sınav ve benzeri çalışmalarına katılmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(6) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınav veya dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilere, yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilir. Öğrencilerin, mazeretlerinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa veya müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

Yabancı dil

MADDE 15 – (1) Yabancı dille öğretim yapılan programlar dahil eğitim-öğretim programlarının her biri için öğrencinin mezun olduğunda ulaşması beklenen yabancı dil yeterlilik seviyesi, TYYǒde belirlenmiş olan yabancı dil seviyesinin altında olmayacak şekilde ilgili programın program kazanımlarında belirlenir. Üniversite, öğrencilere, eğitim-öğretim süreleri içerisinde programlar için belirlenmiş olan yabacı dil seviyesine ulaşabilmeleri için ihtiyaç duyulan yabancı dil öğrenme ortamları hazırlar ve gerekli desteği verir. Öğrenciler, öğrenimleri süresince programlar için belirlenen yabancı dil yeterliliğine ulaşmak zorundadırlar. Yabancı dil seviyesi, üniversite tarafından her yarıyıl sonunda yapılacak yabancı dil seviye belirleme sınavı ile ölçülür. Sınav sonucunda veya eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda progamların kazanımlarında belirlenmiş olan yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere, dil yeterliliklerini gösteren bir belge verilir. Bu belgeyi alan öğrenciler, mezuniyetleri için gerekli olan diğer koşulları da sağlamaları durumunda ilgili oldukları programdan mezun olurlar ve diploma almaya hak kazanırlar.

Yerinde uygulama

MADDE 16 – (1) Yerinde uygulama yapılması zorunlu olan eğitim-öğretim programlarında öğrenciler tarafından yapılması gereken yerinde uygulama faaliyetleri ve bunların değerlendirilmesi; Senatoca belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Staj yapılması zorunlu olan veya meslek kuruluşlarınca eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen eğitim-öğretim programlarında, normal eğitim-öğretim süresi içinde ancak derslerin başlamasından önce süreklilik gösterecek şekilde, iki hafta süre ile yerinde uygulama yapılır. Dersler başladıktan sonra yapılacak yerinde uygulamanın planlaması, bölüm ve programların ilgili kurulları tarafından ders planlarında gösterilmek suretiyle belirlenir. Gerek dersler başlamadan önce kesintisiz olarak gerçekleştirilen gerekse ders döneminde haftanın belli gün/günlerinde yapılan yerinde uygulama faaliyeti, yerinde uygulamanın yapıldığı yarıyılda diğer ders tanımları gibi amaç, hedef, öğrenme çıktıları, iş yükü ve AKTS kredileri ile ilişkilendirilerek tanımlanır.

(3) Yerinde uygulama faaliyetlerini değerlendirme notu, başarılı (P) ve başarısız (F) olarak tespit edilir ve genel not ortalamasına katılmaz.

Kalite güvencesi

MADDE 17 – (1) İstanbul Aydın Üniversitesinde uygulanan tüm eğitim-öğretimle ilgili faaliyetlerin ve bunların çıktılarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, YÖK ve YÖDEK’in belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay, Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişimi

Yatay geçiş

MADDE 18 – (1) Yurtiçi, yurtdışı ve kurum içi ön lisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresi, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süre göz önünde bulundurularak hesaplanır.

(3) Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur ve T notu verilir.

(4) Yatay geçiş ile önlisans ve lisans programlarına gelen öğrencilerin genel not ortalaması, İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.

Dikey geçiş

MADDE 19 – (1) ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile İstanbul Aydın Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(2) Bu öğrenciler, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları derslere, T notu verilir.

(3) Yabancı dille öğretim yapılan programlarla zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda; öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık eğitimi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Bu öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Dikey geçiş yapan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin genel not ortalamaları lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları

MADDE 20 – (1) İstanbul Aydın Üniversitesine kayıtlı olan öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir.

(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar.

(4) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(5) Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan ve eş değer kabul edilen dersleri alır.

(6) Değişim programındaki öğrenciler, öğretim ücretini İstanbul Aydın Üniversitesine öder.

(7) Farabi Değişim Programı; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları ile imzalanan Farabi Değişim Programı Protokolü çerçevesinde önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları ile düzenlenen öğrenci değişim programıdır.

(8) Mevlana Değişim Programı; 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Değişim Programı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen öğrenci değişim programıdır.

(9) Socrates-Erasmus Değişim Programı; İstanbul Aydın Üniversitesince, Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen öğrenci değişim programıdır.

(10) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere önlisans ve lisans, düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme ve Not Sistemi

Sınav ve değerlendirme

MADDE 21 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda verilen derslerde kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve dönem sonu sınavları yapılır.

(2) Ara sınav yer ve tarihleri, bölüm ve program başkanlığı tarafından ilan edilir. Ara sınav dönemindeki sınav yeri ve tarih değişiklikleri dekanın/müdürün onayı ile yapılır. Ara sınavlar dışındaki kısa süreli sınavlar, önceden tarih belirlenmeden ilgili öğretim elemanınca yapılabilir.

(3) Öğrencilerin, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmeleri, sınava girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri bulundurmaları gerekir.

(4) Dönem sonu sınavları; dekanlık veya müdürlük tarafından belirlenen ve ilân edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınav, bir ödev ve bir kısa sınavdan veya kısa sınav yerine geçebilecek proje ve benzeri çalışmalardan alınan notların ortalamasının % 40’ı ve dönem sonu final sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Yıl içi yapılan aktivitelerin başarı notuna etki oranları ders tanımlarında dönem başlamadan önce ilgili öğretim üyesince belirlenir.

(5) Yerinde uygulama için ara sınav ve final sınavı yapılmaz. Sadece bu uygulamaya ilişkin çalışmalar ile dosyalar incelenir ve bu inceleme sonucu P veya F notu verilir.

(6) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm ve program başkanlığınca belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, dönem sonu başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde bulundurularak verilir. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir.

(7) Dönem sonu notlarının öğretim elemanları tarafından dönem sonu sınavlarını izleyen beş iş günü içinde AYSIS’e girilmesi ve not listelerinin bağlı bulundukları bölüm/program başkanlıklarına ve dekanlıklara/müdürlüklere verilmesi gerekir. Dekan ya da müdürün her döneme ait bütün not listelerinin orijinal kopyalarını, dönem sonu sınavlarını izleyen on beş gün içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekir.

Notlar

MADDE 22 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda takdir edilen ham not, Senato tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde ve bağıl değerlendirme esas alınarak aşağıdaki eşdeğer harf notuna dönüştürülür.

(2) AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

 

Puan

Katsayısı

Harf Notu

90-100

4.0

AA

85-89

3.5

BA

80-84

3.0

BB

75-79

2.5

CB

70-74

2.0

CC

65-69

1.5

DC

60-64

1.0

DD

50-59

0.5

FD

49 ve altı

00

FF

  

(3) İstanbul Aydın Üniversitesi notlarını AKTS notlarına dönüştürürken aşağıdaki tablo kullanılır.

 

İstanbul Aydın

Üniversitesi Notu

ECTS Notu

AA

BA

A

BB

BC

B

CC

C

DC

D

DD

E

FD

FX

FF

F

 

(4) AKTS notları İstanbul Aydın Üniversitesi notlarına dönüştürürken, aşağıdaki tablo kullanılır.

 

ECTS Notu

İstanbul Aydın Üniversitesi

Notu

A

AA

B

BA

C

CB

D

DC

E

DD

FX

FD

F

FF

 

(5) Ayrıca, harf notlarından;

a) I: Eksik notu; derste başarılı olduğu halde, hastalık veya bir başka nedenle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere, dönem sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak verilir. Bir öğrenci; I notu aldığı dersten, akademik takvimde notların öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün olarak belirtilen tarihten sonraki onbeş gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu, kredili dersler için FF, kredisiz dersler için F notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, ilgili yönetim kurulu bu süreyi, izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatabilir. Bu şekilde verilen I notunun en geç kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce harf notuna dönüştürülmesi gerekir. Aksi halde I notu, FF notuna dönüşür. Bu dönüştürme işlemi AYSIS programınca otomatik olarak yapılır.

b) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.

c) P: Geçer notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) F: Kalır notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

d) M: Muaf notu; muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir.

e) T: Transfer notu; başka bir üniversiteden gelen öğrencilerin eşdeğerliği kabul edilen dersleri için verilir.

f) W: Dersten çekilme notu; öğrencinin süresi içinde çekildiği derslere verilir. Bu not, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ilk yıl (birinci ve ikinci yarıyıl) derslerinden ve tekrarlamak zorunda olup, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çekilemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seçimlik ders olmasına bakılmaksızın uygulanır. Normal ders yükünün 1/3’ünden daha fazla dersten çekilme izni verilmez. Öğrenciye bir dönemde sadece bir ders olmak üzere öğrenimi boyunca önlisans programlarında iki, lisans programlarında ise altı dersten, dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı ile çekilme izni verilebilir.

g) E: Girilmemiş not; değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için verilir. Öğrenci derse yazılırken otomatik olarak E notu verilir ve öğretim elemanı dersi değerlendirinceye kadar E notu kalır. Dönem sonu sınav notu, diğer notlardan birine ilgili öğretim elemanınca dönüştürülür, dönüşmemiş E notu FF notu gibi işlem görür.

(6) Öğrenciye aldığı puanın not tablosundaki karşılığından daha düşük harf notu verilmez. Bir dersten CC ve üstü not alan öğrenciler, o dersten doğrudan başarılı sayılır. Herhangi bir dersten DC veya DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılmaları için; genel not ortalamalarının lisans programları için 3 ve 4’üncü yarıyıl başlarında en az 1.80, 5 ve 6’ncı yarıyıl başlarında en az 1.85, 7 ve 8’inci yarıyıl başlarında en az 1.90, önlisans programları için 3’üncü yarıyıl başında en az 1.80, 4’üncü yarıyıl başında en az 1.90 olması gerekir. Dört yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan önlisans öğrencileri ile sekiz yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan lisans öğrencilerinin, Genel not ortalamalarına bakılmaksızın varsa FD, FF, NA, I, E, W notlu dersleri tekrar almaları gerekir. Bu öğrenciler isterlerse DC ve DD notu aldıkları dersleri de danışmanlarının onayı ile tekrar alabilir.

(7) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;

a) Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav hakkı, her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az, DD notu karşılığı olan 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.

b) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olan ve genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen; önlisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istedikleri bir dersten not yükseltme sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci bu dersten AA bile alsa Genel Not Ortalaması 2.00 olmayacaksa bu öğrenciye not yükseltme sınav hakkı verilmez. Bu öğrenciler, bir sonraki dönem ders yazılım işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrencinin not ortalamasını yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile başvurarak, not yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Not yükseltme sınav hakkı her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

c) Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bir dersten, dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde AYSIS’ten doldurulacak form ile yazılı olarak ilgili dekanlığa veya müdürlüğe öğrencinin kendisi tarafından itiraz edilebilir. İtirazın yapıldığı sınav sonucu, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu öğretim elemanı tarafından yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe bildirilir. Dekanlık/müdürlük itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak iletir.

Ağırlıklı not ortalaması

MADDE 24 – (1) Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO), bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.

(2) Yerel krediye göre ortalamalar: Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO); bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin kredi değerleri ile o derslerden aldığı harf notunun katsayısının çarpımından elde edilen toplam sayının, o yarıyılda alınan derslerin toplam kredi saatine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin mezun olması için, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Üniversitenin eğitim-öğretim programlarındaki ders ve diğer çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verildikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploması ve diploması ile birlikte İngilizce düzenlenmiş diploma eki verilir.

(2) Devam ettikleri programların adı programlara ilk kayıt yaptırdıklarından farklı olacak şekilde değiştirilmesi durumunda öğrencilere, isterlerse, kayıt yaptırdıkları andaki program adları ile diploma tanzim edilir. Diplomalara; T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezuniyet dönemi yazılır. Diplomalarda, fakültelerde dekan ve rektör, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında müdür ve Rektörün imzaları bulunur.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 26 – (1) En az normal ders yükü almış olan öğrencilerden, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan ve NA, I, FF ,FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir. Üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm/program birincilerinin belirlenmesinde, yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dahil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, tüm yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.

(2) GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.

Burslar

MADDE 27 – (1) İlgili kurulun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak programlara burslu öğrenci kabul edilir.

Disiplin

MADDE 28 – (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 29 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Üniversiteye, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınav veya özel yetenek sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar ile 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olup, sınavsız olarak Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler kabul edilir.

Kesin kayıt

MADDE 31 – (1) Üniversiteye; kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, ÖSYM ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre, ilan edilen süreler içinde, kayıt bürosuna bizzat başvururlar. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir ve adres hatası nedeniyle yapılamayan tebligatlardan Üniversite sorumlu değildir. Öğrenci, tebligat adresinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

(2) Öğretim ücretini süresinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu durumdaki öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Eksik belge veya posta ile kesin kayıt yapılmaz. Ancak, belgelendirmek koşuluyla geçerli ve haklı sebepler veya beklenmedik hallerde öğrenci adayları belirledikleri vekili aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan bölümlere belirtilen gün ve saatte kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(3) Kesin kayıt için Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerden istenen belgeler, Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Öğrencilerin kayıtlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulun akademik takviminde belirtilen süre içinde öğrenim harcı makbuzunu ilgili büroya teslim ederek ve ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılan usule uyarak ders kaydını yaptırmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlarını yenilerken bu belgelere ek olarak yabancı uyruklu öğrenci bilgi formunu da doldururlar.

(5) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın zamanında kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş sayılır ve gelmediği süre öğrenim süresinden sayılır.

Ders kaydı ve kayıt yenileme

MADDE 32 – (1) Ders kayıtları; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrencinin o yarıyıl içinde alacağı dersleri, kayıt sırasında akademik danışmanıyla görüşerek tespit ettikten sonra AYSIS’den yapmak ve danışmanın yazılı onayını almak zorundadır.

(2) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen, ancak mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, bir kereye mahsus olmak üzere belirtilen ek süre içinde geç kayıt yaptırabilir. Öğretim ücretini ödediği halde süresi içinde kayıt yenileme formunu teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği süreler azami öğrenim süresine dâhildir. Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı madde hükümleri uygulanır.

(4) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o kurumda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından bir hafta önce ilgili fakülte/meslek yüksekokuluna not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunur. İlgili yönetim kurulu, öğrencinin intibakını yaparak muaf olduğu ve sorumlu tuttuğu dersleri intibak formu ile birlikte öğrenci işlerine yazılı olarak en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde bildirir.

(5) Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için, ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler ile Üniversitenin Türkçe programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, Türkçe programlar için yapılan yabancı dil muafiyet sınavı sonucunda başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam kredi kadar üst yarıyıldan derslere yazılabilirler.

Akademik danışmanlık

MADDE 33 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Bölüm veya program başkanı; gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci

MADDE 34 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, İstanbul Aydın Üniversitesinde bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(4) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek üzere hazırlık okuluna alınan ve en az lise diplomasına sahip olan özel öğrencilere, başarılı olmaları durumunda aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belgedeki notun, İstanbul Aydın Üniversitesince belirlenen yeterlilik seviyesini belirten nota eşit veya üstünde olması ve İstanbul Aydın Üniversitesine yerleşmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olanlar ve kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilirler.

Kimlik kartı

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ücretini ödeyen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversite öğrencisi olduklarını belirten ve geçerlik süresi bir yıl olan bandrollü ve fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

(2) Azami öğrenim sürelerini doldurarak öğrencilik haklarından yararlanma hakkı olmayan öğrencilere sadece Üniversite içinde geçerli olacak ayrı bir kimlik kartı verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğretim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belgelendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.

Kayıt silme, ilişik kesme

MADDE 37 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Açık öğretim programları hariç, aynı öğretim düzeyinde bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının ve kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması veya yalan beyanla kayıt yaptırması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

(2) Kendi isteği ile kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(3) Kaydı silinen öğrenciye, durumunu gösteren bir belge ve lise diplomasının aslı verilir. Diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler öğrenciye geri verilmez.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı ve ilişik kesme işleminin tamamlanması üzerine öğrencinin kendisine verilir veya dizi pusulası ile birlikte yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir. Belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Lisans öğrencilerine önlisans diploması verilmesi

MADDE 38 – (1) Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uyarınca;

a) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

b) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, müracaat etmek şartıyla yüksekokulların benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

(2) Öğrenciler meslek yüksekokullarının intibak ettirildikleri yarıyıllarda kendileri için tespit edilen dersleri almak, uygulamaları yerine getirmek ve bunlardan başarı sağlamak suretiyle meslek yüksekokulu mezunu sayılırlar. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının seçimi, başarı dereceleri, intibakları ve alacakları derslerin tespiti gibi işlemler, ilgili meslek yüksekokullarının yönetim kurulu tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz öğretimi

MADDE 39 – (1) Yaz öğretiminin amaçları; Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek, öğrencilerin normal dönemlerde alıp başarısız oldukları derslerden başarılı olmalarına veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine imkân sağlamak, bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidermek ve eğitim-öğretim verimini artırmak, GNO’ları 3.00 ve üzerinde olan başarılı öğrencilerin hiç almadıkları dersleri alarak daha kısa sürede mezun olmalarına imkân tanımak ve İngilizce hazırlık sınıfında yıl içinde başarısız olan öğrencilerin başarılı olmalarına destek olmaktır.

(2) Yaz öğretimi; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, burslu öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler için ücretlidir. Her yıl için ödenmesi gereken kredi başına ücret, Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

(3) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilir.

(4) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadır. Bu süre, yaz öğretiminde yapılacak sınavları kapsamaz.

(5) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(6) Yaz öğretiminde açılması öngörülen önlisans ve lisans dersleri, ilgili program/bölüm başkanlıklarınca belirlenir. Yaz öğretimi, belirlenen bu dersler esas alınarak, ilgili fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarınca önerilir ve Senato kararından sonra, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulur.

(7) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencinin, kesin ders kayıt işlemlerini yaz öğretimi başlamadan önce, üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenecek tarihler arasında tamamlaması gerekir.

(8) Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam 15 AKTS’yi geçmeyecek şekilde en çok üç ders alabilir. Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz.

(9) Önlisans ve lisans eğitim-öğretimlerinde yer alan zorunlu derslerin tümünün, verilmesi gereken yarıyıllarda açılması gerekir. Bu dersler yaz öğretimine ertelenmez.

(10) Yaz öğretiminde yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli olan en az öğrenci sayısı, Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve dersin açılıp açılmayacağına ilgili kurullar karar verir. Yeterli sayıda öğrencinin başvurması halinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.

(11) Bir ders yaz öğretiminde açılamıyorsa, sözkonusu dersin, bölüm başkanınca eşdeğerliliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile o ders başka bir üniversiteden alınabilir ve aldığı not harf notu olarak öğrencinin transkriptinde gösterilir.

(12) T.C. yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, İstanbul Aydın Üniversitesinde yaz öğretiminde açılan dersleri alabilir.

(13) Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılır.

(14) Yaz öğretiminde her ders için, en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav veya final sınavı yapılması mümkün olmayan ders ve uygulamalar için ders ve uygulamanın niteliğine göre bir değerlendirme yapılır.

(15) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar transkripte gösterilir. Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not, genel not ortalamasının hesabında kullanılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal ve Yandal Programları

Çift anadal programı

MADDE 40 – (1) Üniversitede yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında bölümlerarası geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Başvuru süresi

MADDE 41 – (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(5) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

(7) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile uzatılabilir.

(8) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(9) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir.

(10) Senato kararı ile, çift anadal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

Yandal programı

MADDE 42 – (1) Yandal programları, yandal başvuru koşulları ilgili yönetim kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenmek suretiyle düzenlenir.

(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

Başvuru süresi

MADDE 43 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

Krediler

MADDE 44 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve Senatonun onayına sunulur.

(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile ek süre tanınır.

(4) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

(5) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(6) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

(7) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir.

(8) Senato kararı ile, yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İngilizce Hazırlık Programı

İngilizce hazırlık programında verilen eğitim-öğretimin amaç ve kriterleri

MADDE 45 – (1) Üniversitenin İngilizce hazırlık programında verilen eğitim-öğretimin amacı; öğrencilere kayıtlı oldukları önlisans ve lisans programlarının öngördüğü İngilizce ders ve diğer öğrenme etkinliklerini takip edebilme ve bu derslerle ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilme, metinleri İngilizce’den Türkçe'ye, Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilme ve ayrıca mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce yazılı ve sözlü iletişimi kurabilme yetkinliğini kazandırmaktır.

(2) İngilizce hazırlık programının süresi iki yarıyıldır. Bu süre, öğrencinin kayıtlı bulunduğu önlisans ve lisans programlarının eğitim-öğretim süresine dahil değildir. Öğrencilerin, her akademik yıl başlamadan önce Üniversitenin yaptığı İngilizce Seviye Tespit Sınavına (İSTS) girmeleri gerekir. Bu sınavlar neticesinde 70 ve üzeri puan alan öğrencilerin akademik yıl başlamadan önce yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)’na girmeleri gerekir. İYS’nda taban başarı notu 100 tam not üzerinden en az 70 puandır. İYS’ndan başarılı ve şartlı başarılı olan öğrenciler, İngilizce hazırlık programından muaf olurlar. Bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrencilerin, iki yarıyıl süreli İngilizce hazırlık programını takip etmeleri gerekir. Senato tarafından belirlenen İngilizce hazırlık programından muaf olmaya ilişkin esaslara göre, kabul edilen ulusal ve uluslararası dil sınavlarının birinden, sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın geçerlilik süresi geçmemiş ve aşağıdaki tabloda belirlenen en az taban başarı puanını gösteren belgeler kabul edilir.

 

SINAV TÜRÜ

EN AZ BAŞARI PUANI

TOEFL-IBT (Internet-Based / İnternet Tabanlı)

79

TOEFL-CBT (Computer-Based/Bilgisayar Tabanlı)

200

TOEFL-PBT (Paper-based/Kağıt Üstünde Yapılan)

500

TOEIC

950

IELTS 

6.50

FCE  

C

CAE

C

KPDS

80

ÜDS

80

 

(3) Yukarıda belirtilen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olan öğrenciler, İYS’ndan en az üç gün önce İngilizce hazırlık programından muaf olmak istediğini belirten bir dilekçe ile belgelerini de ibraz ederek Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurabilir. Belgeleri Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunca değerlendirilip uygun bulunan öğrenciler İngilizce hazırlık programından muaf sayılır.

(4) İYS’ndan başarısız olan ve ibraz edilen belgeleri kabul edilmeyen öğrenciler ile hazırlık programında eğitim-öğretim görmesi gereken öğrenciler, İSTS’den almış oldukları puanlara göre belirlenecek seviye gruplarında eğitim-öğretime başlar. İngilizce hazırlık öğretiminin başladığı ilk iki hafta sonunda, İngilizce hazırlık program başkanlığı akademik nedenlere bağlı olarak öğrencilerin seviye gruplarını değiştirebilir.

(5) Bir önceki akademik yıl sonunda yurt içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık programına devam ederek başarıyla tamamladığını belgeleyen ve başarı belgesini ibraz eden öğrenciler, İngilizce hazırlık programından muaf tutulur. Ancak, bu süreden önce alınmış İngilizce hazırlık başarı belgesine sahip olan öğrencilerin İYS’na girmeleri gerekir.

İngilizce hazırlık programında başarı değerlendirmesi

MADDE 46 – (1) İngilizce hazırlık programında başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hazırlık programındaki öğrencilerin başarı durumları; derslere katılımlarını, proje çalışmalarını, ortak küçük ara sınavları, portfolio çalışmalarının tümünü içeren bütünleşik değerlendirmenin oluşturduğu seviye sonu değerlendirmeler (SLICE) ve her seviye sonunda yapılan ara sınavlar (ELAT) ile akademik yıl sonunda yapılan yıl sonu sınavının (TOEFL-IBT-internet tabanlı TOEFL sınavı) ortak değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl sonu sınavına girebilmek için derslerin % 80’ine devam etmek zorunludur. Akademik yıl boyunca uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, bir akademik yılda dörtten az olmamak üzere yeterli sayıda ara sınav yapılır.

b) Bir öğrencinin yıl sonu başarı durumunun toplam 100 puan üzerinden hesaplanmasında, okunan her bir seviyenin ağırlıklı geçme notlarının sırasıyla; periyod-1 seviye başarı ağırlıklı ortalamasının % 10’u, periyod-2 seviye başarı ağırlıklı ortalamasının % 20’si, periyod-3 seviye başarı ağırlıklı ortalamasının % 30’u ve periyod-4 seviye başarı ağırlıklı ortalamasının % 40’ı alınır ve yıl içi ağırlıklı başarı ortalaması notu elde edilir. Yıl içi ağırlıklı başarı notunun yıl sonu genel değerlendirmeye katkı oranı % 70’dir. Yıl sonu final sınavının (TOEFL-IBT-internet tabanlı TOEFL sınavı) genel değerlendirmeye katkısı 100 tam not üzerinden %30’dur.

(2) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yıl sonu genel değerlendirmede genel not ortalamasının toplam 100 puan üzerinden en az 70 olması gerekir. Akademik yıl sonunda TOEFL-IBT sınavından en az 79 puan alan öğrencilerde bu şart aranmaz.

(3) İngilizce hazırlık programı sonunda yıl sonu genel değerlendirme notu 60 ve üzeri olan öğrenciler yerleştirilmiş oldukları eğitim ve öğretim programlarının birinci sınıfına başlarlar. Ancak, yıl sonu genel değerlendirme notu 60 ila 69 arasında olan öğrenciler eğitim ve öğretimlerinin birinci ve ikinci yarıyılında, seviyelerine göre düzenlenecek İngilizce destek derslerine katılmak zorundadırlar. Bu dersler, üniversite tarafından, eğitim ve öğretim programları dışındaki gün ve saatlerde düzenlenir. Bu durumdaki öğrenciler, almış oldukları İngilizce destek dersleri için her dönem sonunda yapılacak olan sınavlardan 100 üzerinden en az 70 almak zorundadırlar. Bu derslerden başarısız olanlar, eğitim-öğretim süreleri içerisinde başarısız oldukları İngilizce destek dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

(4) Genel değerlendirme sonuçlarının açıklamasında, öğrencinin başarılı olduğu seviye grubu A, B ve C grubu şeklinde belirlenir. Her grubun rakamsal değerleri akademik yıl başlamadan önce belirlenir. Her değerlendirme dönemi sonunda yapılan genel değerlendirme sonuçları başarılı veya başarısız olarak ilan edilir.

(5) Yıl sonu genel değerlendirme neticesinde başarılı olamayan öğrenciler, İngilizce yaz öğretimine katılabilirler. İngilizce yaz öğretimi sonunda yapılan genel değerlendirmede başarılı olamayan öğrenciler akademik yıl başlamadan önce yapılacak olan İYS’na girebilir ve başarılı oldukları takdirde bölümlerine/programlarına kayıt yaptırırlar.

(6) İngilizce hazırlık programında öğrenciler, TOEFL-IBT sınav sonuçları hariç, seviye sonu yapılan ara sınavların, final sınavlarının ve yeterlik sınavlarının sonuçlarına ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilirler.

İngilizce hazırlık programında başarısızlık

MADDE 47 – (1) Öğretim dili İngilizce olan önlisans ve lisans programlarına/bölümlerine kayıtlı öğrencilerin, İngilizce hazırlık programında iki yarıyıl öğretim gördükten sonra başarısız olmaları durumunda, kendileri diledikleri takdirde bir kez daha iki yarıyıl tekrar edebilirler. Başarısız oldukları taktirde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin hükümlerine göre öğrencinin tercih etmesi durumunda, ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe programa yerleştirilirler.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez ders alacak olan birinci sınıf öğrencilerinin not ortalamaları, Üniversiteye kayıt yıllarına bakılmaksızın AKTS kredisine göre hesaplanır. Daha önce ders almış, ikinci sınıf ve üstü öğrencilerin not ortalamaları, 2011-2012 eğitim-öğretim yılına kadar hesaplandığı gibi, mezun oluncaya kadar yerel krediye göre hesaplanır.

(2) DD ve DC notları alınan derslerin başarılı sayılması, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yıllık ortalamaya bağlanmış olup, eğer yıllık ortalama yaz okulu sonu itibariyle 2.00 ve yukarı ise DD ve DC notları alınan derslerden öğrenci başarılı sayılıp, bu dersleri tekrar etmesi şartı aranmaz. Yıllık ortalamaya ilave olarak 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ders yazılımında, öğrencinin genel not ortalamalarının lisans programları için; 3 ve 4’üncü yarıyıl başlarında en az 1.80, 5 ve 6’ncı yarıyıl başlarında en az 1.85, 7 ve 8’inci yarıyıl başlarında en az 1.90, önlisans programları için; 3’üncü yarıyıl başında en az 1.80, 4’üncü yarıyıl başında en az 1.90 olması halinde DD ve DC notu aldığı dersleri tekrar etmesi şartı aranmaz. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı ders yazılımlarında bu iki kural birlikte öğrencinin lehine uygulanır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren yıllık ortalamalar kullanılmadan, sadece genel not ortalamaları için verilen sınırlar dikkate alınır. Genel not ortalamaları belirtilen sınıra eşit ya da büyük olanlar DD ve DC notu olan derslerinden başarılı sayılır ve tekrar etmeleri zorunlu değildir.

(3) Ortalamaları yerel krediye göre hesaplanan bir öğrenci yaz öğretiminde toplam yerel kredisi 12 yi geçmeyecek şekilde en çok üç ders alabilir. Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz.

(4) Ortalamaları yerel krediye göre hesaplanan ve çift anadal veya yan dal programlarına kayıtlı olan öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri toplam yerel kredisi, bir yarıyılda anadal ve yandal kredileri toplamı 36 krediden fazla olamaz. Ancak, mezuniyet aşamasındaki öğrenciler en çok 40 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(5) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde ön lisansta 3 üncü ve 4 üncü dönem, lisansta ise 7 nci ve 8 inci dönemden ders almış öğrenciler hakkında uygulanmaz. Bu öğrenciler, mezuniyet ek sınav hakkı bakımından, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerine tabidirler.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.