15 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28293

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNCE VERİLECEK DİPLOMA, MEZUNİYET

VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/1991 tarihli ve 20878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesince Verilecek Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.