10 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28288

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2012/3119

1 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Tatbikatlar ve Eğitim Kursları İcra Edilmesine Dair İş Birliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/3/2012 tarihli ve HUM/3184905 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                                    B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                            F. ÇELİK                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                      Avrupa Birliği Bakanı V.               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                            A. DAVUTOĞLU                                           C. YILMAZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                                     Dışişleri Bakanı                                     Ekonomi Bakanı V.

 

                     T. YILDIZ                                          E. BAYRAKTAR                                                  R. AKDAĞ                                                  H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.           Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                         F. ŞAHİN                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                   Kültür ve Turizm Bakanı V.                                Maliye Bakanı

 

                                                    Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                             Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                                        B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE AFGANİSTAN İSLAM

CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ VE PAKİSTAN İSLAM

CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ ARASINDA ORTAK

TATBİKATLAR VE EĞİTİM KURSLARI İCRA

EDİLMESİNE DAİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

(GİRİŞ)

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti (bundan böyle “Taraf” veya “Taraflar” olarak adlandırılacaklardır);

Taraflar arasında;

22 Mart 2001 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması” ve 22 Mart 1978 tarihinde imzalanan “Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında, Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Müesseselerinde Eğitim Görecek Pakistan ve Türk Askerî Personelinin Statülerinin Tayinine İlişkin Anlaşma” ile

16 Ocak 2003 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Afganistan Geçiş Yönetimi Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Afganistan Geçiş Yönetimi Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması”na dayanarak,

Taraflar arasında mevcut olan dostça ilişkileri ve güvenlik alanındaki iş birliğini geliştirme isteklerini vurgulayarak;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE I

AMAÇ

Bu Protokol, Taraflar arasında askerî alanda karşılıklı ilişki, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi ve bu iş birliğini belirli tatbikatlar ve eğitim kursları alanında ilerletmeyi amaçlar.

MADDE II

KAPSAM

Bu Protokol; Tarafların Silahlı Kuvvetlerine mensup, askerî eğitim kurumlarında, askerî birliklerinde, askerî tesislerinde görev yapan ve bu Protokolün IV’üncü Maddesi uyarınca, daha ileri eğitim ve iş birliğinde yer alan Askerî Personel ile Yakınlarını kapsamaktadır.

MADDE III

TANIMLAR

Bu Protokolde yer alan;

a. “Gönderen Devlet”; bu Protokolün gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olarak, Kabul Eden Devlete personel gönderen Taraftır.

b. “Kabul Eden Devlet”; bu Protokolün gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olarak, Gönderen Devletin gönderdiği personeli kabul eden Taraftır.

c. “Yetkili Makam”; bu Protokolün uygulanması ile ilgili olarak Tarafların yetkili makamları:

(1) Türk Tarafı adına: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı,

(2) Afganistan Tarafı adına: Afganistan İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı,

(3) Pakistan Tarafı adına: Pakistan İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı.

d. “Askerî Personel”; Taraflardan birisinin Silahlı Kuvvetlerine mensup olan ve bu Protokolün amaçları doğrultusunda, diğer Tarafların Ülke topraklarına gönderilen kişiler anlamındadır. Askerî Personel, kursiyer ve kursiyer olmayan personeli içerir.

e. “Kursiyer Askerî Personel”; bu Protokol uyarınca askerî eğitim ve öğretim görmek maksadıyla bir Tarafın Silahlı Kuvvetleri tarafından diğer Tarafın Ülke topraklarına gönderilen Askerî Personeldir.

f. “Kursiyer olmayan Askerî Personel”; bu Protokolün amaçları doğrultusunda bir Tarafın Silahlı Kuvvetleri tarafından diğer Tarafın Ülke topraklarına gönderilen personel haricindeki kişiler anlamındadır.

g. “Misafir Personel”; bu Protokolün uygulanmasıyla bağlantılı olarak, Taraflardan birisinin diğerinin Ülke topraklarında bulundurduğu askerî veya sivil kişilerdir.

h. “Sivil Personel”; Taraflardan birisinin Silahlı Kuvvetlerine veya Savunma Bakanlığına mensup olan ve bu Protokolün amaçları doğrultusunda Ülke topraklarına gönderilen kişilerdir. Sivil Personel, Taraflardan birisinin Silahlı Kuvvetleri ya da Savunma Bakanlığına mensup personel ile Protokol kapsamında icra edilecek faaliyetlere katılması Taraflarca kabul edilecek kamu personeli anlamındadır.

i. “Yakınları”; Misafir Personelin kendi mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerini (eş ve çocuklar) ifade eder.

j. “Komutan”; askerî karargâha, askerî üsse veya askerî birliğe komuta eden ve gönderilen Askerî Personelin faaliyetlerinden sorumlu olan kişidir.

k. “Kıdemli Askerî Personel”; Askerî Personel grubu içerisinde en yüksek rütbeye sahip Askerî Personeldir.

MADDE IV

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Taraflar, aşağıdaki alanlarda iş birliğinde bulunacaktır.

a. Ortak Özel Kuvvetler Tatbikatı,

b. Ortak Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı,

c. Yüksek El Yapımı Patlayıcı (EYP) Tehdidi Altında Taktik Harekât Kursu,

d. Terörizmle Mücadele Kursu,

e. Silahlı Çatışma Hukuku Kursu,

f. Askerî Eğitim ve yetenek geliştirme,

g. Orta ve yüksek seviyeli seminerler.

MADDE V

İŞ BİRLİĞİ USULLERİ

1. Tatbikatlar ve kurslar, Kabul Eden Devletin yasal mevzuatının öngördüğü koşullara göre icra edilecektir.

2. Bu Protokole uygun olarak, herhangi bir tatbikat talebi, tatbikatın başlamasından asgari 10 (on) ay önce, kurs talebi ise asgari 3 (üç) ay önce Gönderen Devlet tarafından Kabul Eden Devlete bildirilecektir. Kabul Eden Devlet, ülkesinde kurs veya tatbikat düzenlenmesi için diğer Taraflarca iletilecek talepleri mevcut imkân ve kaynakları doğrultusunda değerlendirerek, yanıtını Gönderen Devlete en kısa sürede gönderecektir.

3. Kabul Eden Devletin gerekli düzenlemeleri yapabilmesi maksadıyla; Gönderen Devlet, nihai katılım kararını, katılımcı sayısını, uçuş bilgilerini ve diğer bilgileri, tatbikat/kursun başlangıç tarihinden en az 45 (kırk beş) gün önce Kabul Eden Devlete bildirecektir.

4. Her tatbikat öncesinde Taraflar arasında tatbikatların icrasına yönelik uygulama esaslarını belirleyen Mutabakat Muhtırası düzenlenecektir.

5. Faaliyetlerin tarihi ve yerine ilişkin kararlar, Tarafların yetkili makamları arasında yapılacak koordinasyon sonucu belirlenecektir.

6. İş birliği; Tarafların yasal düzenlemelerine saygı, mütekabiliyet ve karşılıklı fayda çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

MADDE VI

İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Tatbikatın gerçekleştirilmesi ve ev sahibi ülke desteği için yapılacak olan Mutabakat Muhtıraları aşağıdaki hususları içerir;

a. Tatbikat ve eğitim kurslarının konusu,

b. Tatbikat ve eğitim kurslarının yeri,

c. Tatbikat ve eğitim kurslarının koşul ve şartları,

d. Tatbikat kapsamındaki sorumluluklar,

e. Tatbikat süresince gizlilik dereceli bilgi ve malzemenin güvenliği,

f. Tatbikat süresince Askerî Personelin güvenliğinin sağlanma yöntemi (Kuvvet Koruma),

g. Tatbikat ve eğitim kurslarının başlama ve bitiş zamanı ile katılacakların sayısı, personelde aranan nitelikler,

h. Tıbbi destek,

i. Çevrenin korunması,

j. Hasar ve kayıpların telafi edilme yöntemi,

k. Mali yükümlülükler,

l. Hukuki hususlar,

m. Personel ve idari hususlar,

n. İaşe, ibate ve ulaşıma ilişkin düzenlemeler,

o. Tatbikat ve eğitim kurslarıyla ilgili diğer hususlar.

2. İş birliği kapsamında icra edilecek faaliyetler, Kabul Eden Devlet askerî kurum veya birliklerin programlarına uygun olarak yapılacaktır. Konuların ulusal güvenlikle ilgili belirli hususları kapsaması halinde, bazı kısıtlamalar uygulanabilecektir.

3. Gönderen Devlet, kurs/tatbikat için gönderilecek Askerî Personeli, Kabul Eden Devlet tarafından tespit edilen ölçütlere göre seçecektir. Kabul Eden Devlet tarafından tespit edilen ölçütlere haiz olmayan personel, tatbikat ve kursa kabul edilmeyecektir.

MADDE VII

GİZLİLİK DERECELENDİRİLMESİ YAPILMIŞ BİLGİLERİN KORUNMASI

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE VIII

PROTOKOLÜN DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYUMLULUĞU

Bu Protokolün hükümleri; Tarafların akdettiği diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyecektir.

MADDE IX

ÖZEL HUSUSLAR

1. Faaliyetlerde bulunan personel ve onların Yakınları; faaliyetler sırasında diğer bir ülke ile herhangi bir silahlı çatışmaya katılmayacaklar ve topraklarında bulundukları sürece o Devletin iç ve dış güvenlik menfaatlerine karşı faaliyetlerde bulunmayacaklardır. Bu Protokol kapsamında kendilerine verilen görevler haricinde bir faaliyette bulunmayacaklar ve Kabul Eden Devlette iş aramayacaklardır.

2. Askerî Personelin; Gönderen ve Kabul Eden Devletin yasal mevzuatını önemli ölçüde ihlal ettiği bir durumda, bu kişinin kurs/tatbikat ve diğer faaliyetleri sona erdirilecektir. İhlalin önem derecesine Kabul Eden Devlet tarafından karar verilecektir.

3. İlgili eğitim kurumunca, hangi Kursiyer Askerî Personelin, eğitimdeki başarısızlık, disiplin ve sıhhi nedenlerle eğitim ve öğretim kurslarına katılamayacağına karar verilecek ve Kabul Eden Devletin müsaadesiyle gerekli ilişik kesme ve eğitim/öğretime son verme işlemi yapılacaktır.

4. Gönderen Devlet; herhangi bir zamanda gerekli gördüğünde sebep göstermeden Kabul Eden Devlette bulunan Askerî Personel ve Yakınlarını geri çekme hakkına sahiptir. Kabul Eden Devlet, bu şahısların mümkün olan en kısa zamanda dönmeleri için gerekli kolaylıkları sağlar.

5. Savaş, silahlı çatışma, toplumsal ayaklanma ve uluslararası kriz durumlarında, Kabul Eden Devlet, Gönderen Devletten personelini geri çağırmasını talep edebilir. Gönderen Devlet bu talebi derhal yerine getirir.

MADDE X

YARGI YETKİSİ

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE XI

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE XII

MALİ HUSUSLAR

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE XIII

ZARAR VE ZİYANLARIN GİDERİLMESİ VE TAZMİNATLAR

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE XIV

PERSONELİN STATÜSÜ VE İDARİ HUSUSLAR

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE XV

SAĞLIK HİZMETLERİ

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE XVI

SOSYAL FAALİYETLER

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE XVII

ŞAHSİ BORÇLAR

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE XVIII

GÜMRÜK VE PASAPORT İŞLEMLERİ

İlgili Taraf’ın personeli için Giriş bölümünde belirtilen anlaşmaların hükümleri uygulanacaktır.

MADDE XIX

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

1. Bu Protokolün uygulama ve yorumuna ilişkin olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar üçüncü bir ülke veya teşkilata başvurmaksızın Taraflar arasında sağlanacak müzakere ve istişareler vasıtasıyla çözülecektir.

2. Müzakerelerin başlamasından itibaren 90 (doksan) gün içerisinde bir anlaşmaya varılamaması halinde Taraflar 30 (otuz) gün önceden yapacakları yazılı bir bildiri ile bu Protokolü feshedebileceklerdir.

MADDE XX

TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME

1. Bu Protokol bir Tarafın yazılı talebi üzerine karşılıklı mutabakat sağlanarak her zaman değiştirilebilir veya gözden geçirilebilir. Taraflarca üzerinde karşılıklı olarak yazılı mutabakat sağlanan değişiklikler bu Protokol’ün XXII’nci Maddesinde düzenlenen usule uygun olarak yürürlüğe girecektir.

2. Müzakereler diğer Tarafça yazılı bildirimin alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde başlayacaktır.

3. Bu Protokol’ün XXI’inci Maddesi uyarınca, müzakerelerden 90 (doksan) gün içerisinde bir sonuç elde edilememesi halinde, Taraflar 30 (otuz) gün önceden yapacakları yazılı bir bildiri ile bu Protokolü feshedebileceklerdir.

MADDE XXI

YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME

1. Bu Protokolün yürürlük süresi, yürürlüğe girişinden itibaren 1 (bir) yıldır. Taraflardan birinin geçerlilik süresi sona ermeden 90 (doksan) gün önce yazılı olarak sona erdirme talebinde bulunmaması durumunda 1’er (birer) yıllık sürelerle otomatik olarak uzayacaktır.

2. Bu Protokol; Taraflardan birinin yazılı talebi ile sona erdirilebilir ve Protokolün geçerliliği bu yazılı talebin diğer Tarafça alınmasından sonra 30 gün içinde sona erer.

3. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, bu Protokolün sona ermesi devam eden program ve faaliyetleri etkilemeyecektir.

MADDE XXII

ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Bu Protokol, yürürlüğe girmesi için gerekli tüm ulusal prosedürlerin tamamlandığına dair Taraflarca diplomatik kanallardan yapılacak yazılı bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

MADDE XXIII

METİN VE İMZA

Bu Protokol 01 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da İngilizce dilinde üçer asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Bu Protokol, kendi Hükûmetlerince gerektiği gibi yetkilendirilen ve aşağıda imzaları bulunanlar tarafından imzalanmıştır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                       AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÛMETİ ADINA                                                                  HÜKÛMETİ ADINA

 

İMZA           :                                                                     İMZA         :

İSİM             : Necdet ÖZEL                                              İSİM           : Sher Mohammad KARİMİ

RÜTBESİ    : Orgeneral                                                     RÜTBESİ  : Orgeneral

UNVANI     : Gnkur. Bşk.                                                 UNVANI   : Gnkur. Bşk.

 

PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÛMETİ ADINA

 

İMZA :

İSİM  : Ashfaq Parvez KAYANİ

RÜTBESİ              : Orgeneral

UNVANI               : K.K.K.

 

 

Yabancı dil metinler için tıklayınız.