10 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28288

MİLLETLERARASI ADNLAŞMA

Karar Sayısı : 2012/3031

15 Kasım 2009 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ve 15/2/2012 tarihli ve 6275 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Çukurova Üniversitesi’nin KKTC’de Kampus Kurmasına İlişkin Çevçeve Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/3/2012 tarihli ve HUM/7191572 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                      M. ŞİMŞEK                                           B. ATALAY                                                      B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                          N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                              Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                       M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                        Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                                        B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ’NİN KKTC’DE KAMPUS

KURMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE

PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) her alanda mevcut işbirliği ve dayanışma çerçevesinde ve KKTC’de yüksek öğrenim kapasitesini ve öğrenci sayısını artırma hedefi doğrultusunda KKTC’de Çukurova Üniversitesinin (Ç.Ü) bir eğitim kampusu tesisi amacıyla aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

1. Çukurova Üniversitesinin KKTC’de oluşturacağı eğitim kampusu Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

2. KKTC Hükümeti söz konusu kampus için yeterli büyüklükteki araziyi tahsis ve/veya kiralamayı taahhüt eder. Tahsis ve/veya kiralanacak arazi ayrı bir protokol ile belirlenecektir.

3. KKTC Hükümeti Çukurova Üniversitesi kampusunun tesisi ve faaliyetleriyle ilgili olarak KKTC’de devlet/vakıf üniversiteleri için öngörülen teşvik ile muafiyetleri sağlayacaktır.

4. Çukurova Üniversitesi ileriye yönelik öğrenci sayısı ve kurulması planlanan birimler hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlayacaktır. Raporda öğrenim dili, öğretime başlama yılı ve hedeflenen öğrenci sayısına ulaşma programı verilecektir. Bu rapor olası maliyet unsurlarını da içerecektir. Açılacak bölüm ve öğrenci sayıları T.C. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygun görüldükten sonra kampus büyüklüğüne karar verilecektir.

5. Çukurova Üniversitesi - KKTC kampusunda eğitim gören öğrenciler, gerektiğinde Çukurova Üniversitesinin Adana’daki merkez kampusunda da eğitim görebileceklerdir.

6. Kampusun eğitim ve Ar-Ge tesisleri ile yurt, lojman ve diğer tesislerin yapımı ve idamesi ile cari giderlere destek (hedeflenen öğrenci sayısının 1/3’üne ulaşılıncaya kadar), KKTC’ye dönük projelere uygulanan finansman çerçevesinde, bu amaçla ayrılacak tertipteki ödenekle sağlanacak; ayrıca, kampusta verilecek eğitim, diğer faaliyetler ve cari harcamaları karşılamak üzere bir fon oluşturulacaktır. Fon, öğrenci ücretlerinden, faaliyet gelirlerinden, bağış ve yardımlar ile bu kaynakların nemalandırılmasından ve bu maksatla ayrılacak tertipteki ödenekten elde edilecek gelirlerden oluşacaktır. Bu fon Kampus Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek, fonun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu’nca belirlenecektir. Fonun ita amiri, Kampus Yönetim Kurulu Başkanıdır.

7. KKTC Kampusu, Çukurova Üniversitesinin mevzuat ve usulleri göz önünde tutularak akademik ve idari bakımdan özerk bir yapıya sahip olacaktır. Kampusun üst organları, teşkilatlanma dahil akademik konularda Çukurova Üniversitesi Senatosu, idari ve mali konularda ise Kampus Yönetim Kurulu’dur. Kampus Yönetim Kurulu, Başkan dahil yedi üyeden oluşacaktır. Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından profesör unvanlı Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeleri arasından atanan Kampus Yönetim Kurulu Başkanı, KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yetki ve sorumlulukları açısından Rektör sıfat ve statüsüne haiz olacaktır. Kampus Yönetim Kurulunda Çukurova Üniversitesi Rektörü tarafından atanacak beş üyeye ilaveten, KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen iki temsilci yer alacaktır. Başkan ve üyelerin görev süreleri üç yıl olup, başkan ve üyeliğin herhangi bir şekilde boşalması halinde aynı usulle yenileri atanacaktır. Eski başkan ve üyelerin aynı usullerle yeniden atanmaları mümkündür. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri KKTC’deki emsalleri göz önüne alınarak Kampus Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kampus Yönetim Kurulu,

a. Çukurova Üniversitesi Rektörü, Senatosu ve Yönetim Kurulunun devredeceği yetkileri kullanma,

b. 6. maddede belirtilen fonu, kampusun amaçlarına uygun olarak kurma ve yönetme,

c. Kampus’da görev alacak yöneticiler, öğretim elemanları ve idari personele ödenecek ücretler ile öğrenim ücretlerini Çukurova Üniversitesi, Yönetim Kuruluna önerme,

d. Mali konularda harcama usul ve esaslarını belirleme,

e. Akademik personelin atama ve terfileri için Çukurova Üniversitesi Yönetim Kurulu’na öneride bulunma,

görev ve yetkilerine haiz olacaktır.

8. Fonun mali denetimi, biri KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer ikisi Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilecek üç kişilik bir kurul tarafından yapılır. Denetçilerin mali yıl sonunda hazırlayacakları denetleme raporunun bir örneği KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, bir örneği TC Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bir örneği de Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilir.

9. Çukurova Üniversitesi’nde görevli akademik ve idari personelin kampusta sözleşmeli olarak görevlendirilmeleri halinde, Üniversiteden aylıksız izinli sayılırlar, bu kişilerin aldıkları sözleşme ücreti döner sermayeye ödenmez. Görevlendirmeler her defasında bir yılı aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından toplam süre sınırı olmaksızın yapılır. Kampusta kısa süreli olarak görevlendirilen personel, Çukurova Üniversitesi Adana kampusundaki çalışmaları nedeniyle Çukurova Üniversitesi Döner Sermayesinden katkı payı alabilirler.

10. Kampusta faaliyette bulunacak bölümler ile, bu bölümlerin öğrenci kontenjanları Çukurova Üniversitesi Senatosunun önerisi üzerine T.C. Yükseköğretim Kurulu ve KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında istişare halinde belirlenecektir. Kampusta öğrenim görecek öğrenciler T.C. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavla seçilecektir. KKTC’li öğrencilere tanınacak kontenjanlar KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile istişare halinde belirlenecek; bu kontenjanlara yerleştirilecek öğrenciler de T.C. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre seçilecektir. Üçüncü ülkelerden Çukurova Üniversitesi’nin Kıbrıs Kampus Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği usul ve kriterlere göre öğrenci alınacaktır. Mezun olacak öğrencilere Çukurova Üniversitesi KKTC Kampusu diploması verilecektir.

11. Uygulamaya ait hususlar iki taraf arasında istişare halinde belirlenecek ve uygulama protokolleri ile yürürlüğe konulacaktır.

12 İş bu protokol dört orijinal nüsha halinde 15/11/2009 tarihinde Lefkoşa’da imzalanmış olup, akit tarafların protokolün yürürlüğe girmesi için iç yasal işlemlerini tamamladığını diplomatik kanallarla birbirlerine bildirdikleri son bildirimin alınmasını takip eden gün yürürlüğe girer.

 

Çukurova Üniversitesi Adına

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU

Rektör

 

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına                                                           KKTC Hükümeti Adına

             Cemil ÇİÇEK Kemal DÜRÜST

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı                                               Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı

 

 

Dr. Derviş EROĞLU

KKTC Başbakanı