8 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28286

YÖNETMELİK

Danıştay Başkanlığından:

DANIŞTAY KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2002 tarihli ve 24657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay Kıyafet Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hâkimleri ve savcılarının resmi kıyafetleri siyah kumaştan yapılmış, geniş kollu ve düğmesiz cübbedir. Bu cübbelerin yakaları sert ve dik, yüksekliği dokuz santimetredir.

Danıştay meslek mensupları için (Şekil: 1 ve Şekil: 2)’de yer alan cübbelerin yaka, omuz, sırt, ön ve kol kısımlarında, Danıştay tetkik hâkimleri için (Şekil: 3)’te ve savcıları için (Şekil: 4)’te yer alan cübbelerin ise yaka, ön ve kol kısımlarında bordo renkli saten kumaş kullanılır. Saten kumaşın etrafı sarı sim ile çevrilir.

Danıştay meslek mensupları ayrıca bordo renkli (Şekil: 5)’te yer alan fuları kullanırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cübbelerin motifi

MADDE 4 – Danıştay meslek mensupları, Danıştay tetkik hâkimleri ve savcılarının cübbelerinde (Şekil: 6)’da yer alan biçimde ve sarı sim ile işlenmiş motif kullanılır.

Danıştay meslek mensuplarına ait cübbelerin yaka, omuz, sırt, ön ve kol kısımlarında, Danıştay tetkik hâkimlerine ait cübbelerin ön kısmında ve Danıştay savcılarına ait cübbelerin ise ön ve yaka kısımlarında bulunan bordo renkli saten kumaşın üzerine bu motif işlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Şekil: 1, Şekil: 2 ve Şekil: 3 ekteki biçimde değiştirilmiş, Yönetmeliğe ayrıca ekte yer alan Şekil: 4, Şekil: 5 ve Şekil: 6 eklenmiştir.

MADDE 4 – Danıştay Genel Kurulunca kabul edilen bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.