29 Nisan 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28278

YÖNETMELİK

Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2010 tarihli ve 27732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilere ek sınav hakkı verilir. Staj hariç, öğretim programındaki derslerden NA notu bulunmayan, en fazla iki dersi F olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GANO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden, mezuniyet projesi, laboratuvar proje, alan çalışması ve tasarım dersleri hariç diğer en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sınav hakkı verilir. Başvurular, sınava girme hakkı elde edildiği dönemin veya yaz okulunun bitiminden en geç iki hafta içerisinde yazılı olarak öğrenci işleri müdürlüğüne öğrenci tarafından şahsen yapılır. Sınav tarihleri Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonundan bir sonraki yarıyılın başlangıcına kadar F, D, D+, veya C- notu alınmış derslerden verilir. Yaz okulu sonunda öğrenci yukarıdaki şartlarda ise ek sınav hakkını yaz okulunun bitiminden itibaren iki hafta içerisinde kullanabilir. Ek sınavdan başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyılda ilgili ders veya derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav hakkı kullanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin kredi toplamı değeridir. Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait olan kredili ders yüküne normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne ise yarıyıl ders yükü denir. Sınamalı statüde bulunan öğrenciler hariç; yarıyıl ders yükü, normal ders yükünün bir buçuk katını ve ön lisans öğrencileri için toplam 35, lisans öğrencileri için toplam 30 krediyi geçmemek koşuluyla danışmanın onayıyla belirlenir. Sınamalı statüdeki öğrencilerin ders yükü hakkında, 33 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır. Ders yükü hesabında, derslerin kredi değeri esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Lisans programlarında dördüncü yarıyıl sonundan itibaren sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için eğer öğrencinin F notu aldığı dersler varsa öncelikle bu dersleri tekrar etmesi gerekir. Sınamalı statüde olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2010

27732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/10/2011

28079