29 Nisan 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28278

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ CEMİL MERİÇ DÜŞÜNCE VE KÜLTÜREL

ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2011 tarihli ve 27898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Faaliyet alanı ile ilgili basım, yayım ve tercümeler yapmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; biri Merkez Müdürü, dördü Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversite öğretim elemanları olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Merkez müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversitenin Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öğretim elemanları, Cemil Meriç konusunda çalışmaları veya eserleri olan bilim, kültür ve sanat insanları, kültür ve sanat konularında çalışmaları olan akademisyenler, gazeteci, yazar ve sanatçılardan seçilen üyeler olmak üzere toplam on üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile üç yıl için seçilir. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilir. Merkez Danışma Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2011

27898