27 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28276

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3067

             Ekli “Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 19/3/2012 tarihli ve 4985 sayılı yazısı üzerine, 3092 sayılı Çay Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                      M. ŞİMŞEK                                           B. ATALAY                                                            B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı                                           Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                                N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                                M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                                    Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                             H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                         Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                              Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                                        B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

ÇAY TARIM ALANLARININ BELİRLENMESİ VE BU ALANLARDA ÇAY TARIMI

YAPAN ÜRETİCİLERE RUHSATNAME VERİLMESİNE DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, çay tarım alanlarının belirlenmesi ile belirlenen bu alanlarda çay tarımı yapan üreticilerin mevcut ruhsatnamelerinin yenilenmesi ve önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar varsa bu bahçeler için ruhsatname verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 4/12/1984 tarihli ve 3092 sayılı Çay Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çay bahçesi: Çay tarım alanları içinde kalan ve üzerinde çay bitkisi dikili olan araziyi,

c) Çay bahçesi sahibi: Çay bahçesinin mülkiyetine haiz olan gerçek ve tüzel kişileri,

ç) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

d) İşletici: Çay bahçesi sahibinin izni ile çay bahçesini fiili olarak kullanan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,

f) Ruhsatname: Çay tarımı yapacak olanlar adına düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

Çay tarım alanları

MADDE 4 – (1) Çay tarım alanları, aşağıda gösterilen il ve ilçelerin bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihteki idari sınırlarıyla sınırlandırılmıştır.

  Sıra No      İller              Çay Tarımı Yapılacak İlçeler

       1           Artvin          Arhavi, Borçka ve Hopa

       2           Giresun        Çanakçı, Espiye, Eynesil, Görele, Güce ve Tirebolu

       3           Rize             Merkez ve tüm ilçeler

       4           Trabzon       Merkez, Araklı, Beşikdüzü, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat,

                                        Köprübaşı, Of, Sürmene ve Vakfıkebir

Ruhsatname verilmesi

MADDE 5 – (1) Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar önceden ruhsatname almak zorundadır.

(2) Bu Kararın yürürlüğe girmesinden sonra, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yerlerde yeni çay bahçesi kuracak olanlara ruhsatname verilmesi, ÇAY-KUR’un uygun görüşü ve Bakanlığın izni ile olur.

(3) Bu Kararın yürürlüğe girmesinden önce, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yerler dışında ilgili mevzuata göre önceden kurulan çay bahçeleri için verilmiş olan ruhsatnamelerin geçerliliği devam eder.

Uygulama

MADDE 6 – (1) Çay tarım alanlarındaki çay bahçelerinin uzaktan algılama yöntemiyle tespit edilerek tapu kayıtları ile örtüştürülmesi ve ruhsatnamelerin yenilenmesi ÇAY-KUR ve Bakanlık işbirliğiyle yerine getirilir. Bu amaçla ÇAY-KUR ve Bakanlığın ilgili birimleri arasında bir protokol düzenlenir. Protokolde Bakanlığın ilgili birimleri ve ÇAY-KUR’un yapacağı işler belirlenir.          

(2) Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili her türlü gider Bakanlıkça karşılanır.

Mevcut ruhsatnamelerin yenilenmesi

MADDE 7 – (1) Mevcut çay bahçeleri için önceden ruhsatname verilen üreticiler, ruhsatnamelerinin yenilenmesi için, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içinde ÇAY-KUR’a müracaat ederler. Müracaatlar sonunda;

a) Tapulu arazilerdeki mevcut çay bahçeleri için üreticilere önceden verilen ruhsatnamelerdeki ruhsatlı çaylık alanlar, tapu kayıtlarındaki alanları dikkate alınarak yeniden belirlenir ve buna göre müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına çay bahçesi niteliği taşıyan alanlar kadar yeni ruhsatname düzenlenir.

b) Tapusuz arazilerdeki mevcut çay bahçeleri için üreticilere önceden verilen ruhsatnamelerin yenileme işlemleri, bu arazilerde kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra yapılır. Kadastro çalışması tamamlandıktan sonra, mevcut ruhsatnamelerdeki ruhsatlı çaylık alanlar tapu kayıtlarındaki alanlar dikkate alınarak yeniden belirlenir ve buna göre müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına çay bahçesi niteliği taşıyan alanlar kadar yeni ruhsatname düzenlenir.

İlk defa ruhsatname verilmesi

MADDE 8 – (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce çay tarım alanı olarak belirlenen yerler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yerlerde, önceden ruhsatname alınmaksızın tesis edilmiş olan çay bahçeleri için, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri en geç bir yıl içinde ÇAY-KUR’a müracaat ederler. Müracaatlar sonunda;

a) Tapulu arazilerde ruhsatname alınmaksızın tesis edilmiş çay bahçeleri bir defaya mahsus olmak üzere tapu kayıtlarındaki alanlar dikkate alınarak ruhsatlandırılır ve müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına ruhsatname düzenlenir. Tapuda belirtilen alanların tamamının çay bahçesi niteliğinde olmaması halinde, çay bahçesi niteliği taşıyan alan kadar ruhsatname düzenlenir.

b) Tapusuz arazilerde ruhsatname alınmaksızın tesis edilmiş çay bahçeleri, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içinde ölçülmek suretiyle ruhsatlandırılır ve müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnamelerdeki ruhsatlı çaylık alanlar, bu alanlarda kadastro çalışması tamamlandıktan sonra, tapu kayıtlarındaki alanlar dikkate alınarak yeniden belirlenir ve buna göre müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına çay bahçesi niteliği taşıyan alan kadar yeni ruhsatname düzenlenir.

Ruhsatnamelerin iptali

MADDE 9 – (1) Bu Kararın yürürlüğe girmesinden sonra süresi içinde önceden alınan ruhsatnamelerini yenilemeyen üreticilerin ruhsatnameleri geçici olarak iptal edilir. Geçici olarak iptal edilen ruhsatnameler tapu kayıtlarındaki alanlar dikkate alınarak yeniden düzenlendiğinde iptal işlemi sona erer.

(2) Ruhsatnamesi geçici olarak iptal edilen üreticiler yaş çay satamazlar, kamu veya özel sektör işletmeleri de bu üreticilerden yaş çay satın alamazlar.

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Bu Kararın uygulanmasına yönelik işlemler Bakanlık tarafından denetlenir.

(2) Çay tarım alanlarında ruhsatname alınmadan çay bahçesi kurulamaz. Ruhsatsız çay bahçesi kuranlar hakkında Çay Kanununun 2 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.