21 Nisan 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28271

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/7)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/11) ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere iki yıl süreyle CIF kıymet üzerinden ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci ve ikinci dönemleri için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine, tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda belirtilen CIF kıymet ve üstünde birim kıymeti haiz eşyaya ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Muafiyet Sınırı

(CIF ABD Doları/Adet)

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

1 inci Dönem

(01/11/2011-31/10/2012)

2 nci Dönem

(01/11/2012-31/10/2013)

8508.11.00.00.19

Diğerleri

50

4,75

4,50

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

40

3,75

3,50

8509.40.00.00.12

Mikserler

40

3,75

3,50

8509.40.00.00.13

Bilenderler

40

3,75

3,50

8509.40.00.00.15

Komple setler

60

5,70

5,40

8509.40.00.00.19

Diğerleri

40

3,75

3,50

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları

60

5,70

5,40

8516.31.00.00.19

Diğerleri

40

3,75

3,50

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

50

4,75

4,50

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

BELİRLİ ELEKTRİKLİ ALETLER İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN UZATMA
SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

 

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1. Kapsam

Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen uzatma soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.

1.2. Soruşturmanın Başlatılması

Belirli elektrikli aletler ithalatında 1/10/2008 tarihli ve  2008/14237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulanmakta olan korunma önlemine yönelik uzatma soruşturması, yerli üreticiler adına Küçük Ev Aletleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (KESİD) tarafından yapılan başvuruya istinaden, 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/11) ile başlatılmıştır.

1.3. Soruşturma Konusu Eşya

Soruşturma konusu eşyaya ait gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları aşağıda verilmektedir.

 

GRUP

GTİP

Madde Adı

Grup A1

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

8509.40.00.00.12

Mikserler

8509.40.00.00.13

Bilenderler

8509.40.00.00.15

Komple setler

8509.40.00.00.19

Diğerleri

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları

Grup A2

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

Grup B

8508.11.00.00.19

Diğerleri (Şarjlı el süpürgeleri)

Grup C

8516.31.00.00.19*

Diğerleri (Saç kurutma makinaları)

* 8516.31.90.00.00 Diğerleri (Saç kurutma) olan ürünün 2011 Gümrük Tarife Cetvelinde pozisyonu değişmiş ve 8516.31.00.00.19 olmuştur.

 

1.4. Yerli Üreticiler

Soruşturma kapsamında yerli üreticilere ilişkin göstergeler değerlendirilirken Türkiye toplam üretiminin % 90’ından fazlasını gerçekleştiren 8 yerli üretici firmaya ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.

1.5. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyenlerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 22/11/2011 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Bakanlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, soruşturma kapsamında değerlendirilmiştir.

1.6. Yerinde İnceleme

Soruşturma sırasında, Bakanlığımıza verilmiş olan bilgilerin yerinde incelenmesi ve önlemin etkileriyle devamına gerek olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi amacıyla, 01-02/12/2011 tarihlerinde İstanbul’da yerleşik elektrikli ev aletleri üreticilerinin tesislerinde yerinde inceleme yapılmıştır.

1.7. Sonuçların Değerlendirilmesi

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunun 12/4/2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

2.1. Genel İthalat

 

Grup A1*

 

 

2008

2009

2010

2011

İthalat – Adet

1.902.583

477.519

626.513

782.324

Değişim - %

-

-75

31

25

İthalatın Payı – %

80

37

28

36

İthalat/Üretim – %

133

32

25

34

*8509.80.00.00.11 GTİP’i altında yer alan et kıyma makinalarının ithalat rakamları kg olarak, A1 grubu altında yer alan diğer eşyaların ithalat rakamları adet olarak hesaplandığından ön incelemede bu ürün A1 grubuna dahil edilmemiş, A1.1 grubu olarak yer almıştır. Ancak soruşturma sırasında sektörden alınan bilgiler çerçevesinde kg olan ithalat değeri adete dönüştürülmüş ve A1 grubu içine dahil edilmiştir.

 

A1 grubundaki ürünlerin ithalatı 2008 yılından sonra düşmüş ve 2009 yılında en düşük seviyeye ulaşmıştır. Sonraki yıllarda ise tekrar yükselişe geçmiştir. İthalat artışı 2010 yılında % 31, 2011 yılında ise % 25 olmuştur. İthalatın yerli üretime oranı 2009 yılında düşüş göstererek % 32’ye inmiştir. Bu oran 2010 yılında % 25, 2011 yılında ise % 34 seviyesinde gerçekleşmiştir. İncelenen dönem içerisinde ithalatın piyasa payında azalma görülmüştür. Ancak 2011 yılında ithalat artışına bağlı olarak ithalatın piyasa payı artmıştır.

 

Grup A2

 

2008

2009

2010

2011

İthalat – Adet

839.747

393.910

331.385

297.731

Değişim - %

-

-53

-16

-10

İthalatın Payı – %

75

49

38

27

İthalat/Üretim – %

192

81

51

31

 

İthalat önlem alındıktan sonra azalmıştır. İthalatın yerli üretime oranı 2009 yılında % 81’e düşmüştür. Sonraki iki yılda ise % 51 ve % 31 olarak gerçekleşmiştir. İncelenen dönem içerisinde ithalatın piyasa payı 2008 yılından sonra düşmüştür.

 

Grup B

 

2008

2009

2010

2011

İthalat – Adet

714.341

209.921

327.373

393.546

Değişim - %

-

-71

56

20

İthalatın Payı – %

93

76

68

77

İthalat/Üretim – %

912

264

191

318

 

Grup B ithalatının, 2008 yılından sonra büyük oranda azaldığı görülmektedir. Ancak 2010 yılında % 56, 2011 yılında ise % 20 artmıştır. Bunun yanı sıra, 2009 yılında ithalatın yerli üretime oranının azaldığı ve ithalatın piyasa payının da söz konusu dönemde düşmüş olduğu görülmektedir. Ancak 2011 yılında ithalatın piyasa payı ithalat artışına bağlı olarak tekrar artmıştır.

 

Grup C

 

2008

2009

2010

2011

İthalat – Adet

1.835.716

445.002

693.194

1.029.330

Değişim - %

-

-76

56

48

İthalatın Payı – %

98

71

51

59

İthalat/Üretim – %

4.745

238

97

116

 

Grup C’ye ait ithalat rakamları önlem alındıktan sonra azalmış ancak sonraki yıllarda ciddi oranda artmıştır. 2010 yılında % 56, 2011 yılında ise % 48 ithalat artışı görülmüştür. 2009 yılında ithalatın yerli üretime oranı ve ithalatın piyasa payı düşüş göstermiştir ancak bu düşüş 2011 yılında son bulmuş ve tekrar yükselişe geçmiştir.

2.2. Ülkeler İtibariyle İthalat

Ülkeler itibariyle ithalat istatistikleri EK II’de verilmektedir.

3. YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER

Bu bölümde, soruşturma sürecinde yerli üretimi temsil eden 8 firmanın ekonomik göstergeleri kullanılmıştır. Sektörde bulunan 2 firma, 2011 yılında yapılan başvuruda yer almakta ancak 2007 yılında yapılmış başvuruda yer almamaktadır. Başka 2 firma ise 2007 yılı başvurusunda yer alırken 2011 yılı başvurusunda yer almamıştır.

Bunun dışında, 2011 yılında yapılan başvuruda bazı firmaların belli ürün gruplarına ilişkin verileri soruşturma esnasında elde edilmiş, soruşturma açılışında yer almamıştır.

 

 

Grup A1*

2008

2009

2010

2011

Tüketim – Adet

2.366.999

1.297.870

2.215.953

2.190.959

Kapasite – Adet

3.145.000

3.716.142

4.860.559

4.945.000

KKO – %

45

40

51

46

Üretim – Adet

1.427.695

1.500.393

2.492.390

2.274.960

Yurt içi Satış – Adet

464.416

820.351

1.589.440

1.408.635

Stoklar – Adet

35.545

57.628

244.202

117.165

İstihdam – Kişi

398

403

495

485

Verimlilik –Adet/Kişi

3.587

3.723

5.035

4.691

Kârlılık – %

-2

0

1

2

*8509.80.00.00.11 GTİP’i altında yer alan et kıyma makinalarının ithalat rakamları kg olarak, A1 grubu altında yer alan diğer eşyaların ithalat rakamları adet olarak hesaplandığından ön incelemede bu ürün A1 grubuna dahil edilmemiş, A1.1 grubu olarak yer almıştır. Ancak soruşturma sırasında sektörden alınan bilgiler çerçevesinde kg olan ithalat değeri adete dönüştürülmüş ve A1 grubu içine dahil edilmiştir.

 

Grup A1’in yurt içi tüketimi 2009 yılındaki azalmadan sonra yükselişe geçmiş ancak 2008 seviyesine ulaşmamıştır. Tüketim 2011 yılında önceki yıla göre % 1 oranında azalmıştır.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Grup A1’in üretim kapasitesi 2008 yılından itibaren 3 milyon adedin üzerine çıkmış, 2011 yılında ise 5 milyon adede yaklaşmıştır. Kapasite kullanım oranları 2010 yılında artmış olmasına rağmen 2011 yılında tekrar % 50’nin altına düşmüştür.

Grup A1 üretiminde 2010 yılında önceki yıla göre % 66 artış gerçekleşmiştir. Ancak üretimde 2011 yılında 2010 yılına göre % 9 oranında azalış görülmüştür.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Grup A1’in yurt içi satışları incelenen dönemde artmıştır; ancak 2011 yılında önceki yılın % 13 altında gerçekleşmiştir.

Yerli üreticilerin stokları 2009 yılı sonrasında büyük oranda artmış, 2011 yılında ise düşüşe geçmiştir.

Grup A1 istihdamı, 2010 yılında en yüksek seviyesine ulaşmış; ancak 2011 yılı istihdamında ise önceki yıla göre % 2 oranında azalış olmuştur.

Grup A1 üretiminde işgücü verimliliğinin 2008 yılından itibaren artışa geçtiği ve 2010 yılında en yüksek seviyeye ulaştığı görülmektedir. Ancak verimlilikte 2011 yılında azalma görülmüştür.

Grup A1’in satışlarındaki karlılığın ancak 2010 yılından sonra pozitif değer aldığı; ancak 2010 ve 2011 yıllarında yine de oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir.

Sonuç olarak, yerli üretimin ekonomik göstergelerinde iyileşmelerin yaşandığı ancak 2011 yılında, ithalat artışına bağlı olarak, bozulmaların başladığı görülmüştür.

 

Grup A2

2008

2009

2010

2011

Tüketim – Adet

1.123.742

810.134

861.228

1.121.246

Kapasite – Adet

1.030.000

1.030.000

1.030.000

1.330.000

KKO – %

42

47

63

73

Üretim – Adet

437.244

487.362

644.937

973.546

Yurt içi Satış – Adet

283.995

416.224

529.843

823.515

Stoklar – Adet

103.459

57.182

66.262

78.447

İstihdam – Kişi

178

247

284

300

Verimlilik –Adet/Kişi

2.456

1.973

2.271

3.245

Kârlılık – %

5

4

4

5

 

Grup A2’nin yurt içi tüketimi 2009 yılında azalmıştır. Aynı yıldan sonra ise tüketim seviyesi artmış olmasına rağmen 2008 öncesi döneme oranla oldukça düşük kalmıştır. 2011 yılında ise önceki yıla göre % 23 artış görülmüştür.

Söz konusu grubun üretim kapasitesi 2011 yılına kadar 1.030.000 adet olarak sabitlenmiştir, 2011 yılında ise artmıştır. Kapasite kullanım oranı incelenen dönemde artmıştır.

Grup A2 üretimi, incelenen dönem boyunca artmıştır.

Grup A2’nin yurt içi satışları da üretime paralel bir seyir göstermiştir.  

Yerli üreticilerin stokları 2009 yılındaki azalıştan sonra tekrar artışa geçmiştir.

Grup A2 istihdamında incelenen dönem boyunca artış olmuştur.

Grup A2 üretiminde işgücü verimliliğinin incelenen dönem boyunca dalgalandığı görülmektedir. Verimlilik 2011 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Grup A2’nin 2009 yılında bir miktar azalan karlılık oranı 2011 yılında tekrar artarak 2008 yılı seviyesine yükselmiştir.

Sonuç olarak, yerli üretimin ekonomik göstergelerinde iyileşmeler gözlense de stok seviyesi önlem uygulanan dönemde artmıştır.

 

Grup B

2008

2009

2010

2011

Tüketim – Adet

765.553

275.232

483.294

509.357

Kapasite – Adet

200.000

200.000

200.000

200.000

KKO – %

39

40

85

62

Üretim – Adet

78.307

79.490

170.964

123.700

Yurt içi Satış – Adet

51.212

65.311

155.921

115.811

Stoklar – Adet

2.285

4.088

1.494

1.636

İstihdam – Kişi

20

20

37

34

Verimlilik –Adet/Kişi

3.915

3.975

4.621

3.638

Kârlılık – %

7

-5

16

15

 

Grup B’ye ait tüketimde 2009 yılında düşüş yaşanmıştır. 2010 yılında yurtiçi satışlarla ithalatın birlikte artması tüketimin de artmasına neden olmuştur, bu artış 2011 yılında da devam etmiştir.

Söz konusu grubun üretim kapasitesi iki yüz bin adette sabitlenmiştir. Kapasite kullanım oranı 2010 yılında en yüksek noktaya ulaşmış ve % 85 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak 2011 yılında tekrar düşüşe geçmiştir.

Grup B üretimi, 2010 yılında bir sıçrama göstererek incelenen dönem boyunca gözlenen en yüksek seviyeye ulaşmıştır ancak üretimde 2011 yılında % 38 oranında gerileme görülmüştür.

Grup B’nin yurt içi satışları incelenen dönemde üretimde görülen seyir paralelinde bir gelişme göstermiştir.  2011 yılı satışları 2010 yılının % 35 oranında gerisinde kalmıştır.

Yerli üreticilerin stokları 2010 yılında azalmış olmasına rağmen 2011 yılında tekrar artışa geçmiştir.

Grup B istihdamı 2010 yılına kadar aynı seviyede seyretmiş, 2011 yılında ise 2010 yılının % 9 gerisinde kalmıştır.

Grup B üretiminde işgücü verimliliğinin 2008 yılından sonra arttığı, ancak 2011 yılında en düşük seviyesine ulaştığı gözlenmektedir.

Grup B’nin satışlarındaki karlılığın incelenen dönemde 2010 yılına kadar azalma eğilimi göstererek 2009 yılında negatif değer aldığı görülmektedir. 2010 yılına gelindiğinde ise karlılık artmış ancak 2011 yılında tekrar azalmıştır.

Sonuç olarak, önlem uygulanan dönemde ithal ürünlerin pazarda hâkim konumları devam etmiştir. Aynı zamanda, yerli üretimin ekonomik göstergelerinde önlemden sonra düzelme görülmüş ancak bu düzelme 2011 yılında bozulmuştur.

 

Grup C

2008

2009

2010

2011

Tüketim – Adet

1.875.860

628.195

1.348.534

1.746.647

Kapasite – Adet

1.250.000

1.400.000

1.840.000

2.250.000

KKO – %

3

13

39

39

Üretim – Adet

38.684

186.613

715.073

883.628

Yurt içi Satış – Adet

40.144

183.193

655.340

717.317

Stoklar – Adet

4.272

6.968

44.643

141.650

İstihdam – Kişi

33

47

107

110

Verimlilik –Adet/Kişi

1.172

3.970

6.683

8.033

Kârlılık – %

-15

7

9

9

 

Grup C’nin tüketimi 2009 yılında dip seviyesine ulaşmıştır. Bu yıldan itibaren ise tüketim artmıştır.

Söz konusu grubun üretim kapasitesi 2008 yılından sonra artmıştır. Kapasite kullanım oranı 2008 yılında en düşük seviyesindeyken 2009 yılında artışa geçerek 2010 ve 2011 yıllarında % 39 oranına yükselmiştir.

Grup C’nin üretimi 2008 yılından itibaren sürekli olarak artmıştır. 2011 yılına gelindiğinde ise incelenen dönem boyunca en yüksek seviyede gerçekleşerek önceki yıla göre % 19 oranında artmıştır.

Grup C’nin yurt içi satışları 2009 yılında üretimle de paralel olarak yükselişe geçmiş, 2011 yılında ise en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Yerli üreticilerin stokları 2008 yılından itibaren artmış ve 2011 yılında en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Grup C istihdamı 2008 yılından itibaren artmış ve 2011 yılında en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Grup C üretiminde işgücü verimliliğinin 2008 yılından itibaren arttığı ve 2011 yılında en yüksek seviyeye ulaştığı görülmektedir.

Grup C’nin satışlarındaki karlılığın, 2008 yılında negatif değer aldığı görülmektedir. Sonraki sene ise bu oran artmış ve son iki sene aynı seviyede kalmıştır.

Sonuç olarak, önlem uygulanan dönemde yerli üretim göstergelerinde iyileşmeler görülmüştür. Ancak bu dönemde stoklarda artışlar gözlenmiştir. Söz konusu ürün grubu için ithalat artış göstermiş ve aynı zamanda ithalatın piyasa payı azalmakla beraber yüksek seviyelerde kalmıştır.

Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı çerçevesinde bir korunma önleminin süresinin uzatılabilmesi, ancak korunma tedbirinin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiğinin ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum sağlamakta olduğunu gösteren kanıtların bir soruşturma süreci ile tespit edilebilmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Bu bağlamda, gerek yerli üreticiler ve başvuruyu koordine eden meslek kuruluşundan alınan bilgiler, gerekse soruşturma sırasında yapılan yerinde incelemelerde varılan tespitler, korunma önleminin uygulanmaya başladığı 2008 yılı sonrasında yerli sanayi dalına ilişkin aşağıdaki gelişmeleri ortaya koymaktadır:

- Sektörde modernizasyon ve ürün çeşitliliğini arttırmak çerçevesinde, makine ve yeni ürün yatırımları yapılmıştır.

- Bazı firmalar yeni üretim tesisi inşaatına başlamış, mevcut tesislerde ise verimlilik revizyonları yapılmıştır.

- Türkiye’nin önde gelen endüstriyel tasarımcıları ile çalışılmış, TÜBİTAK ile enerji verimliliği projeleri gerçekleştirilmiştir.

- Fonksiyonel ürünler üretmek amacıyla tasarım faaliyetlerine öncelik verilmiş, marka tutundurma konusundaki yatırımlar arttırılmıştır.

- “Local for local” uygulaması kapsamında bazı firmalar kapılarını çok uluslu firmalara açmışlar ve onların markaları için üretim yapmaya başlamışlardır.

- Daha önce ithalat yapan bazı firmalar üretim tesisleri kurarak yerli üretici sıfatını kazanmışlardır.

1. İLGİLİ TARAFLARCA ÖNE SÜRÜLEN HUSUSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bazı ithalatçı firmalar kaliteli, yüksek performanslı ve özellikli ürünlerin yerli sanayi için ciddi zarar ve tehdit oluşturmadığını ifade etmişlerdir. Bu ürünlere ek mali yükümlülük getirilmesinin yalnızca tüketici fiyatlarını arttıracağını ve sonuçta enflasyonun yükseleceğini belirtmişlerdir. Ancak önlemin uzatılmasına karar verilmesi halinde uygulanacak olan eşik değerler neticesinde bu tip özellikli ürünler ek mali yükümlülük dışında kalacağından tüketicilere ilave bir yük gelmeyecektir.

İthalatçı firmaların ikinci bir iddiası ise yerli üreticilerin ürün ve üretim kalitesine odaklanmadığı, bu nedenle gerekli yatırımı yapmadığı ve tüketici beklentilerini karşılayacak ürünler üretmediği sürece korunma önleminin uzun vadeli bir çözüm olmayacağıdır. Ancak, gerek yerinde incelemeler gerekse sektörle yapılan toplantılar neticesinde sektörün özellikle Ar-Ge, inovasyon ve tasarım yatırımlarını büyük ölçüde arttırdığı, dünyaca ünlü markalara kendi tasarımlarını kabul ettirdikleri bilgisi alınmıştır.

İthalatçılardan gelen bir diğer iddia ise tüketicinin kaliteli ürün arayışına yerli üreticilerin cevap verememesi ve ithalat artışının bu nedenle engellenememesidir. Ancak, ithalat rakamları bu iddiayı doğrulayıcı bir duruma işaret etmemektedir.

2. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Belirli elektrikli aletler ithalatında korunma önleminin yürürlüğe girmesi ile birlikte azalan ithalat miktarı A2 grubu dışında son yıllarda tekrar yükselişe geçmiştir.  Diğer yandan yerli üreticilerden sağlanan bilgilerin incelenmesinden, yerli üreticilere ait ekonomik göstergelerin büyük kısmında düzelme bulunduğu gözlenmektedir. Korunma önleminin ardından üretim, yurtiçi satışlar, kapasite ve istihdam artmıştır. Ancak son dönem verileri incelendiğinde genel itibariyle, yerli üretimin ekonomik göstergelerindeki bozulma ile ithalattaki artış trendlerinin uyumu, soruşturma konusu eşyaya uygulanan korunma önleminin kaldırılması ile birlikte tekrar bir ithalat artışının meydana geleceği ve yerli üreticiler üzerinde üç yıl süresince uygulanan önlemin ciddi zararı gidermek veya önlemek için yeterli olmayacağı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. A2 grubunda bir ithalat artışı olmamakla birlikte önlemin uzatılmaması durumunda bu üründe de ithalat artışının yaşanacağının kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Korunma önleminin uygulamaya konulduğu süreçte verimliliği yüksek işletmeler piyasada faaliyetlerine devam etmişler, bu arada yeni üretici firmalar sektöre girmişlerdir. Sektörde yıllardan beri faaliyet gösteren bazı üreticiler kapasite ve/veya üretim artışı ile birlikte ölçek ekonomisini yakalama yolunda bir gelişim göstermiş, bu şekilde üretim maliyetlerini düşürebilmişler ve ithal fiyatları ile rekabet eder düzeye ulaşmışlardır.

Kapasite kullanım oranlarının artışı, ölçek ekonomisi ve üretim yapısında tüketici tercihleri yönünde dönüşüm yaşanması, yerli üretim verimliliğini artırarak sektörün rekabet koşullarına intibak etmekte olduğu yönünde işaretler ortaya koymaktadır.

Diğer yandan ithal ürünlerin iç piyasadaki ortalama yaklaşık % 50 payını halen muhafaza ediyor olması ve söz konusu ürünlerin tasarım ve inovasyon yönündeki sektörel dönüşümün gerek yatırım-imalat gerekse AR-GE ve marka tutundurma bakımından belli bir süreye ihtiyaç duyması ve ayrıca yerli üreticilerin ekonomik göstergelerindeki iyileşmelerin korunma önlemiyle doğrudan ilişkili olması, korunma önleminin kaldırılması halinde yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinin ciddi anlamda bozulacağı nedenleriyle mevcut korunma önleminin, bu aşamada, 2 yıl süreyle daha devamının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

 

EK II- ÜLKE BAZINDA İTHALAT İSTATİSTİKLERİ

 

2008

2009

2010

2011

851660900011

DEĞER $

ADET

BF

AD %

DEĞER $

ADET

BF

AD %

DEĞER $

ADET

BF

AD %

DEĞER $

ADET

BF

AD %

TOPLAM

15.662.682

839.747

19

100

7.926.046

393.910

20

100

7.427.031

331.385

22

100

7.444.320

297.731

25

100

ÇHC

15.369.863

831.878

18

99

7.732.691

386.163

20

98

6.346.081

306.042

21

92

5.764.185

262.620

22

88

YUNANİSTAN

 

 

 

0

106

1

106

0

 

 

 

0

993.298

18.711

53

6

MISIR

 

 

 

0

503

5

101

0

849.277

18.230

47

6

445.962

10.127

44

3

PORTEKİZ

 

 

 

0

 

 

 

0

102.361

1.572

65

0

151.040

3.468

44

1

HONG KONG

165

11

15

0

 

 

 

0

 

 

 

0

33.936

1.960

17

1

JAPONYA

4.356

4

1.089

0

 

 

 

0

 

 

 

0

24.224

549

44

0

ALMANYA

179.054

7.674

23

1

116.257

5.607

21

1

12.159

289

42

0

19.417

261

74

0

FRANSA

2.704

72

38

0

10.564

56

189

0

6.569

62

106

0

163

10

16

0

İTALYA

2.496

12

208

0

 

 

 

0

914

3

305

0

513

8

64

0

HOLLANDA

 

 

 

0

58.259

2.070

28

1

 

 

 

0

1.020

7

146

0

İNGİLTERE

309

1

309

0

7.235

5

1.447

0

10.995

83

132

0

4.827

5

965

0

ABD

102.687

91

1.128

0

104

1

104

0

22.189

73

304

0

4.103

3

1.368

0

HİNDİSTAN

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

1.493

1

1.493

0

ROMANYA

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

139

1

139

0

MALEZYA

 

 

 

 

 

 

 

0

75.391

5.000

15

2

 

 

 

 

BELÇİKA

 

 

 

 

 

 

 

0

916

30

31

0

 

 

 

 

İSPANYA

 

 

 

 

 

 

 

0

179

1

179

0

 

 

 

 

AVUSTURYA

 

 

 

 

327

2

164

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEK CUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYSERİ SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÜBNAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKEDONYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORVEÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRDÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESİNLEŞMEMİŞ ÜLKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZAKİSTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSVEÇ

1.048

4

262

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

850940000012

DEĞER $

ADET

BF

AD %

DEĞER $

ADET

BF

AD %

DEĞER $

ADET

BF

AD %

DEĞER $

ADET

BF

AD %

TOPLAM

6.038.866

456.111

13

100

1.321.580

84.421

16

100

2.134.340

136.386

16

100

2.119.179

105.161

20

100

ÇHC

4.918.071

420.404

12

92

723.430

63.419

11

75

1.240.632

112.160

11

82

940.022

71.258

13

68

SLOVENYA

298.734

11.193

27

2

343.647

14.131

24

17

428.169

18.237

23

13

500.830

21.127

24

20

MACARİSTAN

3.180

216

15

0

17.957

576

31

1

64.089

2.304

28

2

173.223

8.544

20

8

MISIR

 

 

 

0

 

 

 

0

29.030

2.000

15

1

25.804

2.508

10

2

ABD

152.444

632

241

0

49.886

201

248

0

311.904

1.100

284

1

247.102

815

303

1

FRANSA

119.587

549

218

0

79.833

932

86

1

19.277

376

51

0

117.828

554

213

1

İSPANYA

170.120

5.872

29

1

 

 

 

0

3.682

109

34

0

3.105

220

14

0

İTALYA

60.287

91

662

0

15.853

66

240

0

15.039

88

171

0

109.036

130

839

0

ALMANYA

1.100

23

48

0

2.239

44

51

0

145

2

73

0

240

3

80

0

YUNANİSTAN

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

1.864

1

1.864

0

PORTEKİZ

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

125

1

125

0

IRAK

 

 

 

0

 

 

 

0

21.554

8

2.694

0

 

 

 

 

İNGİLTERE

892

1

892

0

 

 

 

0

640

1

640

0

 

 

 

 

MEKSİKA

 

 

 

0

 

 

 

0

179

1

179

0

 

 

 

 

BREZİLYA

127

5

25

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEK CUM.

139.720

9.800

14

2

86.817

5.040

17

6

 

 

 

 

 

 

 

 

DANİMARKA

 

 

 

0

1.780

2

890

0

 

 

 

 

 

 

 

 

NORVEÇ

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

POLONYA

148.485

7.068

21

2

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

İSVEÇ

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNLANDİYA

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

HONG KONG

5.620

241

23

0

138

10

14

0

 

 

 

 

 

 

 

 

İSVİÇRE

20.499

16

1.281

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

850940000013

DEĞER $

ADET

BF

AD %

DEĞER $

ADET

BF

AD %

DEĞER $

ADET

BF

AD %

DEĞER $

ADET

BF

AD %

TOPLAM

6.710.179

559.383

12

100

2.111.853

118.017

18

100

1.613.649

78.812

20

100

3.103.867

138.900

22

100

ÇHC

5.215.123

511.111

10

91

456.939

32.036

14

27

756.763

46.702

16

59

1.733.190

94.617

18

68

POLONYA

181.375

14.298

13

3

694.660

49.950

14

42

244.340

15.270

16

19

305.043

22.867

13

16

SLOVENYA

539.128

13.880

39

2

832.434

34.884

24

30

398.882

12.780

31

16

798.989

17.850

45

13

FRANSA

485.148

17.981

27

3

65.734

853

77

1

23.436

989

24

1

77.014

1.361

57

1

ALMANYA

10.443

117

89

0

824

48

17

0

11.390

969

12

1

15.598

1.261

12

1

ABD

221.289

514

431

0

46.495

193

241

0

95.854

291

329

0

147.122

435

338

0

İSPANYA

2.179

225

10

0

 

 

 

 

 

 

 

0

3.912

375

10

0

ÇEK CUM.

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

2.748

52

53

0

SİNGAPUR

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

677

30

23

0

İNGİLTERE

5.088

4

1.272

0

4.268

7

610

0

19.758

30

659

0

16.037

28

573

0

İTALYA

21.931

166

132

0

10.499

46

228

0

29.973

109

275

0

3.537

24

147

0

MISIR

 

 

 

0

 

 

 

 

27.770

1.500

19

2

 

 

 

 

İRAN

 

 

 

0

 

 

 

 

2.885

100

29

0

 

 

 

 

BELÇİKA

 

 

 

0

 

 

 

 

1.522

60

25

0

 

 

 

 

İSVİÇRE

 

 

 

0

 

 

 

 

1.076

12

90

0

 

 

 

 

BREZİLYA

12.016

360

33

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONG KONG

4.228

84

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İRLANDA

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRDÜN

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLANDA

1.881

4

470

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANYA

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLOMBİYA

458

25

18

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACARİSTAN

3.673