21 Nisan 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28271

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA Y
ÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “üç asil ve üç yedek” ibaresi “beş asil ve beş yedek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gelir getirici bir işte çalışmayanlardan durumlarını T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş belge ile belgelendirdikleri sürece üyelik ödentisi alınmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.