3 Nisan 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28253

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin  amacı,  Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (IDUAM): Süleyman Demirel Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilerin yürütecekleri uygulamalı araştırmaların planlanması, kamuoyu değerlendirmeleri, alan çalışmaları ve etüd projeleri yapmak ve istatistiksel değerlendirmelerde bulunarak danışmanlık hizmeti vermek.

b) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında eğitim programları düzenlemek, eğitim programlarını tamamlayanlara sertifika vermek.

c) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak.

ç) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile istatistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek.

d) İstatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek olmak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) İstatistik ve biyoistatistik konularında üniversite mensuplarının ihtiyaç duydukları analiz ve değerlendirmeleri yapmak.

b) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma ve incelemeler yapmak.

c) Eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek.

ç) İstatistik ve biyoistatistik konularında araştırma, etüd ve proje çalışmaları yapmak ve yapanlara destek olmak.

d) Üniversite Rektörlüğü ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri doğrultusunda istatistik faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incelemeler yaparak rapor ve projeler hazırlamak.

e) Eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından uygulamalı istatistik, biyometri-biyoistatistik alanında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer. Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, denetimini sağlamak ve Rektöre bilgi vermek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, altı kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi uygulamalı istatistik, biyometri-biyoistatistik alanında çalışmalar yapmış, deneyimli ve  Müdürün önereceği Üniversitenin  beş kadrolu öğretim üyesi arasından, Rektör tarafından seçilerek  görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.  Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine gerektiğinde, atanmalarındaki usule uygun olarak Müdürün gerekçeli teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir. Yönetim Kurulu gerekli durumlarda ve Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak çalışma düzenini belirlemek ve çalışmalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

c) İlgili mevzuata uygun olarak telif ve patent hakları ile elde edilen gelirlerin dağıtım şeklini belirlemek.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elamanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

d) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

e) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzenleme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Müdüre yetki vermek.

f) Merkez bünyesinde yapılacak proje, eğitim programı gibi konularda gerektiğinde geciçi ve sürekli çalışma grupları kurmak, Merkez Müdürünün önerilerini değerlendirerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Merkez Müdürünün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.