3 Nisan 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28253

YNETMELK

Orman ve Su leri Bakanlndan:

ORMAN VE SU LER BAKANLII PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak Orman ve Su leri Bakanlnda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelin grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Orman ve Su leri Bakanlnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelden ube mdr ve daha alt unvanl grevlere, grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayl Orman ve Su leri Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterdikleri grevleri,

c) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

) Bakanlk tekilat: Orman ve Su leri Bakanl merkez ve tara tekilatn,

d) Birim: 645 sayl Orman ve Su leri Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamede yer alan merkez tekilat hizmet birimleri ile tara tekilat blge mdrlkleri,

e) Grevde ykselme eitimi: Grevde ykselmeye ilikin olarak grevlerin zelliklerine gre verilecek hizmet ii eitimi,

f) Grevde ykselme snav: Grevde ykselme eitimini tamamlayanlarn tabi tutulaca yazl snav,

g) Hizmet gruplar: Ayn dzeydeki unvanlarn gruplandrlmasn,

) Hizmet sresi: cretsiz izinli geen sreler hari, muvazzaf askerlik sresi dahil olmak zere, Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde saylan sreleri,

h) gn: Ulusal bayramlar ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,

) Personel: Orman ve Su leri Bakanl merkez ve tara tekilat kadrolarnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak alanlar,

i) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

j) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin eitime tabi tutulmakszn yaplan yazl snav,

k) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi hizmet gruplar ve kadrolar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadrolar:

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) ube mdr,

2) ef.

b) Teknik hizmetler grubu;

1) Bamhendis.

c) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk maviri.

) Aratrma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, sivil savunma uzman, aratrmac.

d) dari hizmetler grubu;

1) Ayniyat sayman, sayman,

2) Bilgisayar iletmeni, mutemet, daktilograf, koruma ve gvenlik grevlisi, memur, anbar memuru, orman muhafaza memuru, santral memuru, sekreter, ofr, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, veznedar, rehber.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) A, beki, bahvan, datc, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardmcs.

(3) Unvan deiikliine tabi kadrolar: Arkeolog, biyolog, ekonomist, fiziki, hemire, jeolog, jeomorfolog, jeofiziki, kimyager, ktphaneci, laborant, mimar, mhendis, avukat, mtercim, programc, salk teknikeri, salk teknisyeni, ehir plancs, tekniker, teknisyen, tercman, veteriner hekim ve istatistiki.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen kadrolara grevde ykselme suretiyle atanabilmek iin;

a) En az iki yl Bakanlkta gemi olmas kaydyla 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet sresine sahip olmak,

b) Yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

gerekir.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda genel artlarn yannda aadaki zel artlar aranr.

a) Merkez ve tara birimlerinde ube mdr (teknik) unvanl kadrolara atanabilmek iin;

1) Snav tarihi itibariyle Bakanlkta, mhendis, mimar, ehir plancs, jeolog, jeomorfolog, jeofiziki, fiziki, istatistiki, biolog, veteriner hekim, kimyager, ekonomist, ktphaneci, arkeolog kadrolarnda toplam iki yl alm olmak,

2) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

b) Merkez ve tara birimlerinde ube mdr (idari) unvanl kadrolara atanabilmek iin;

1) Snav tarihi itibariyle Bakanlkta, APK uzman, uzman, sivil savunma uzman, ef, sayman, ayniyat sayman, mtercim, tercman, rehber, programc, tekniker, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, daktilograf, sekreter, veznedar ve orman muhafaza memuru kadrolarnda toplam iki yl alm olmak,

2) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

c) Bamhendis kadrosuna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin orman mhendislii veya orman endstri mhendislii blmlerinden mezun olmak,

2) Mhendis kadrosunda iki yl alm olmak,

) Hukuk maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

d) Uzman, sivil savunma uzman ve aratrmac kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

e) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) Snav tarihi itibariyle Bakanlkta memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, veznedar, sekreter, orman muhafaza memuru, ofr kadrolarnda toplam en az iki yl hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunlar iin en az drt yl, dier yksekokul mezunlar iin en az alt yl hizmeti bulunmak,

f) Sayman ve ayniyat sayman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Snav tarihi itibariyle Bakanlkta memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, veznedar, sekreter, orman muhafaza memuru, ofr kadrolarnda toplam en az iki yl hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunlar iin en az drt yl, dier yksekokul mezunlar iin en az alt yl hizmeti bulunmak,

g) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar, sekreter ve orman muhafaza memuru kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

) Bilgisayar iletmeni ve veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrolarna atanabilmek iin:

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanl onayl bilgisayar iletmenlii sertifikas veya yksek renim srasnda bilgisayar dersi grdne dair transkript belgesine sahip olmak,

h) ofr kadrosuna atanabilmek iin:

1) En az (B snf) src belgesine sahip olmak,

2) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

artlar aranr.

Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak artlar

MADDE 8 (1) Unvan deiikliine tabi kadrolara atanabilme artlar aada belirtilmitir.

a) Mhendis, mimar, ehir plancs, jeolog, jeomorfolog, jeofiziki, fiziki, istatistiki, ekonomist, kimyager ve arkeolog kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

b) Tekniker ve laborant kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az iki yl sreli mesleki veya teknik yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek iin;

1) Endstri meslek lisesi, kz meslek lisesi ve/veya dengi dier teknik liselerin ilgili blmlerinden mezun olmak,

) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yl sreli mesleki veya teknik yksek okullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) En az bir bilgisayar programlama sistemini bildiini belgelemek,

3) Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Snav (KPDS)nda en az (D) dzeyinde baarl olduunu belgelemek,

d) Tercman, mtercim ve rehber kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Snav tarihi itibariyle son be yl ierisinde Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Snav (KPDS)nda en az (B) seviyesinde veya uluslararas geerlilie sahip bir snavdan buna denk puan alm olduunu belgelemek,

e) Veteriner hekim, biyolog kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

f) Salk teknikeri kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yl sreli mesleki veya teknik yksek okullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

g) Hemire, salk teknisyeni kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az orta retim dzeyinde eitim veren okullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

) Ktphaneci kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

h) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesinden mezun olmak,

2) Avukatlk stajn yapm olmak,

artlar aranr.

Grevde ykselme eitimi

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan personelin grevde ykselme mahiyetindeki atamalarnn yaplabilmesi amacyla, 11 inci maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularndan en az otuz ve (g) bendinde belirtilen ders konularndan en az krkbe saat olmak zere toplam en az yetmibe saat olarak dzenlenecek olan grevde ykselme eitimi programna katlmalar gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinler sresince eitime katlma art aranmaz. Aylksz izinde bulunanlar, eitim program ile ngrlen toplam srenin en az yars kadar eitime katlmalar kaydyla, bu eitim sonunda dzenlenecek grevde ykselme snavna girebilirler.

(2) Birinci fkradaki izinler dnda, zorunlu olduu belgelendirilen hallerde, eitim sresince izin kullanmam olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Duyuru ve grevde ykselme eitimine alnma

MADDE 10 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar snavlardan en az krkbe gn nce Bakanlk personeline duyurulur. Bavuru sresi en az be i gn olarak belirlenir. lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibariyle aranan nitelikleri tayan personel, duyuruda belirtilen ekilde Bakanla bavuruda bulunabilir. Aylksz izinde bulunanlar da dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Bakanlk personelinin, grevde ykselme eitimi ve snavna katlmalar mmkndr. Ancak, bavuru tarihinin son gn ile snav tarihi arasndaki srede yllk izin kullanlamaz. Duyurudan nce yllk izinde bulunanlar, en ge eitimin balang tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydyla, bavuruda bulunabilirler.

(2) Grevde ykselme eitimine katlacaklarn says, duyurulan bo kadro saysnn katn geemez. katndan az istekli bulunmas halinde, bavuru artlarn tayan bavuru sahibi tm personelin eitime alnmas salanr. Duyurulan kadro saysnn katndan fazla personelin bavurmas halinde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayl Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en fazla olandan balamak zere duyurulan kadro saysnn kat kadar personel belirlenerek eitime alnr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas hlinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(3) Grevde ykselme eitimini tamamlayanlar, grevde ykselme snavna katlmaya hak kazanrlar.

(4) Grevde ykselme eitimi programlar, Bakanlk tarafndan dzenlenebilecei gibi, bu eitime alnacaklarn says, atama yaplacak grevler ve eitim program bir ay nceden Devlet Personel Bakanlna bildirilerek uygun gr alnmas halinde Devlet Personel Bakanl veya anlan Bakanlka uygun bulunacak kamu kurum ve kurulular tarafndan mterek grevde ykselme eitimi programlar dzenlenebilir.

Grevde ykselme eitiminin konular

MADDE 11 (1) Grevde ykselme eitimi aadaki konular kapsar;

a) T.C. Anayasas;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve devler,

3) Devletin temel organlar.

b) Atatrk ilkeleri ve inklp tarihi, ulusal gvenlik,

c) Devlet tekilat ile ilgili mevzuat,

) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Trke dil bilgisi ve yazma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilikiler,

f) Etik davran ilkeleri,

g) Grevde ykselme suretiyle atama yaplacak kadrolara ait grevin alan ve nitelii ile ilgili konular.

(2) Dzenlenecek eitim programlarnda (g) bendinde belirtilenlere ilikin eitim ve sorularn arl yzde altmn altnda olamaz.

(3) Grevde ykselme eitiminin ortak konularna ilikin snav sorularnn hazrlanmasnda, Devlet Personel Bakanlnca bu konularla ilgili belirlenen ders notlar esas alnr.

Grevde ykselme snav

MADDE 12 (1) Grevde ykselme snav yazl olarak yaplr. Snav, Bakanlk tarafndan lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Ortadou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlr.

(2) Grevde ykselme eitim programnn tamamlanmasndan itibaren bir ay iinde snavn yaplmas iin birinci fkrada ad geen kurumlardan birisine bavurulur.

(3) Bu snavda 100 zerinden 70 ve daha fazla puan alanlar baarl saylrlar.

(4) Bu snava herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya baarl olup da iki yl amamak zere, mteakip snava kadar atanmam olanlar ayn unvanla ilgili dzenlenecek eitim ve snava ilikin btn usul ve esaslara tabidir.

Unvan deiiklii snav

MADDE 13 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara, bu unvanlar en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz etmi bulunan personelin atanmas, bu blmde belirtilen usul ve esaslar erevesinde eitime tabi tutulmakszn yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snavlar, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr.

(3) Bu snavda 100 zerinden 70 ve daha fazla puan alanlar baarl saylrlar.

(4) Bu snavlara katlacaklarda, Bakanlkta veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli sre hizmet yapm olma art aranmaz.

(5) Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece Bakanln kendi personeli bavurabilir.

(6) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

Snav Kurulu

MADDE 14 (1) Snav Kurulu; Bakann Onay ile bir Mstear Yardmcsnn bakanlnda; Personel Dairesi Bakan ve en az bu dzeyde olmak zere ilgili birimlerin yneticilerinden olmak zere toplam be kiiden oluur. Ayn usulle yedek ye de belirlenir.

(2) Kurul, bakan ve yelerinin tamamnn katlm ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. ekimser oy kullanlamaz.

(3) Snav Kurulunu tekil eden yeler grevde ykselme snavna alnacak personelden, renim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha dk seviyede olamazlar.

(4) Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Bakanlnca yrtlr.

Snav Kurulunun grevleri

MADDE 15 (1) Snav Kurulu, grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarna katlacaklar iin 11 inci maddeyle ngrlen, Bakanlka belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ihtiva eden notlarn hazrlanmas, hazrlattrlmas ve ilgili personele verilmesinin salanmas, snav sonularnn ilan, yaplacak itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr. Bakanlk, gerekli hazrlklarn yaplabilmesi iin eitim tarihinden en az iki ay nce snav kurulunu bilgilendirir. Snav kurulu, bu fkrada ngrlen snav konularna ilikin notlarn, grevde ykselme suretiyle atanacaklar iin eitimin balayaca tarihe kadar, unvan deiikliine tabi grevlere atanacaklar iin ise snav tarihinden en az bir ay nce, ilgili personele verilmesini salar. 11 inci maddedeki ortak ders konularna ilikin ders notlar, ilgili personel tarafndan temin edilir.

Snav sonularnn aklanmas

MADDE 16 (1) Snav Kurulu, kendisine intikal ettii tarihten itibaren be i gn ierisinde snav sonularn ilan eder ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

Snavlarn ertelenmesi ve geersiz saylmas

MADDE 17 (1) Yazl snav, deprem, sel ve benzeri doal afetler veya sorularn snav ncesi alndnn tespiti hallerinde ertelenebilir.

(2) Snavn yaptrld kurum tarafndan dzenlenecek bir tutanakla snav geersiz saylanlar hakknda ayrca disiplin ilemi de uygulanr.

(3) Snava girecek adayn yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde, ilgilinin snav geersiz saylr ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrca her iki kii hakknda da kanuni ilem yaplr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 18 (1) Snav sonularnn ilgililere yazl olarak bildiriminden itibaren be i gn iinde snav sonularna itiraz edilebilir. nceleme sonular ilgililere on gn iinde yazl olarak bildirilir. tiraz zerine verilen karar kesindir.

(2) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun birinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi hlinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

Snav kazananlarn atanmas

MADDE 19 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snav sonucunda baarl olanlar arasndan, ay iinde baar sralamasna gre duyurulan bo kadro says kadar atama yaplr. Puanlarn eit olmas halinde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayl Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en yksek olandan balamak zere atama yaplr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas durumunda, srasyla;

a) 11 inci maddenin birinci fkrasnn (g) bendine ilikin puan yksek olanlara,

b) Hizmet sresi fazla olanlara,

c) Daha st renimi bitirmi olanlara,

) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir. Aylksz izinde olanlar dhil, atanmaya hak kazandklar kadroya ilikin grevlerine mevzuatla ngrlen sre iinde balamayanlarn sz konusu atanma haklar sona erer.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

suretiyle bo kalan veya boalanlara, grevde ykselme veya unvan deiiklii snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava kadar, snav kazandklar halde kadro yetersizlii nedeniyle atamas yaplamayan personelin baar srasna gre atamalar yaplabilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda ve ayn grup ierisindeki geiler

MADDE 20 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde saylan grev gruplar arasnda grevde ykselme mahiyetindeki geiler ile ayn grev grubunun alt grubundan st grubuna geilerde grevde ykselme eitimi ve snav art aranr.

(2) Ayn grev grubunun alt grev grubu iinde saylan unvanlar arasndaki geilerde ise atanlacak kadronun gerektirdii nitelikleri tamak kaydyla eitim ve snav art aranmaz.

(3) Unvan deiikliine tabi kadrolara geiler ile bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili unvan iin dzenlenen unvan deiiklii snavna tabidir.

(4) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan toplam hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 21 (1) Dier kamu kurum ve kurulularnda grev yapanlardan, bu Ynetmelikte belirtilen ayn unvana veya bu unvann bulunduu ayn alt gruptaki dier unvanlara veya daha alt unvanlara genel hkmlere gre naklen atama yaplabilir. Ancak, bu ekilde atanacaklarda bu Ynetmelikte o kadro veya unvan iin ngrlen artlardan Bakanlkta belli bir sre alm olmann dndaki tm artlar aranr.

(2) Dier personel kanunlarna tabi olanlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlere atanmalarnda, ihraz ettikleri unvanlar, ayn unvann olmamas halinde renim durumu ve ihraz ettii unvanla birlikte atanaca unvan ve Devlet Personel Bakanlnn olumlu gr dikkate alnr.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 22 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre yaplacak ilk atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Kazanlm haklar

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki grev gruplarnda belirtilen unvanlara asaleten atanm olanlarn kazanlm haklar sakldr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 25 (1) 22/5/2005 tarihli ve 25822 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre ve Orman Bakanl Personelinin Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim dzeyi

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunanlardan ayn tarih itibaryla iki yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde 7 nci maddenin birinci fkrasnn uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim mezunu kabul edilirler. 18/4/1999 tarihinde Bakanlkta grevli personel hakknda unvanlar itibariyle belirlenmi bulunan renim dzeylerinin bir alt renim dzeyi uygulanr.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman ve Su leri Bakan yrtr.