3 Nisan 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28253

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TOHUMLUK SERTFKASYON LEMLERNDE YETK DEVR

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tohumluk Sertifikasyon lemlerinde Yetki Devri Ynetmeliinin bal ve 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

TOHUMCULUK HZMETLERNDE YETK DEVR YNETMELݔ

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bakanlka yrtlen tohumculuk hizmetlerinden tohumluk sertifikasyon ilemleri ve piyasa denetimiyle ilgili yetki devri esaslarn belirlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, alan kontrolleri, numune alma, laboratuvar analizleri ve belgelendirilme ile piyasa denetimi konularnda yetki devrinin artlar, alan kontrolleri, numune alma, laboratuvar analizleri ve belgelendirme konularnda yetki devredilecek birlik, kamu kurum ve kurulular, zel hukuk tzel kiileri ve niversitelerle, piyasa denetiminde yetki devredilecek birlik, kamu kurum ve kurulular ve niversitelerin teknik ve fiziki artlarna ilikin usul ve esaslar ile yetki devrinin geri alnmasnda uygulanacak i ve ilemleri kapsar.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c), (), (f), (g), (k) ve (m) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki (o), () ve (p) bentleri eklenmi ve ayn fkrann (), (j), (l) ve (n) bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

c) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

) Genel Mdrlk: Bitkisel retim Genel Mdrln,

f) zel kontrolr: 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tohumluk Kontrolr Ynetmelii hkmlerine gre, tohumluk kontrolr kart sahibi Bakanlk alanlar dndaki gerek kiileri,

g) Resmi kontrolr: Tohumluk Kontrolr Ynetmelii hkmlerine gre, tohumluk kontrolr kart sahibi Bakanlk alanlarn,

k) Tohumluk reticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tohumculuk Sektrnde Yetkilendirme ve Denetleme Ynetmelii hkmlerine gre tohum, fidan, fide, ss bitkisi retici belgesi sahibi gerek veya tzel kiileri,

m) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Mdrln,

o) Birlik: Trkiye Tohumcular Birliini,

) Bitki sal kontrol kuruluu: Bakanlka bitki sal kontrolleri iin yetkilendirilmi kurulular,

p) EPPO: Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma rgtn,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Alan kontrol kurulular depo kontrol yapmaya ve numune almaya da yetkilidir.

c) Alan kontrolleri yetkisi Genel Mdrlke belirlenen bitki gruplar iin verilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Yetki alan kurulular ayn zamanda tohumluk reticisi ise, yalnzca kendi rettikleri tohumluklarn analizlerini yapar ve belgelendirir.

c) Yetki devri Bakanlka belirlenen sertifikasyon snflarndaki tohumluk retimleri iin geerlidir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) zerinde alt bitki trnde analiz yapabilecek, ISTA veya EPPO kurallarna uygun bir laboratuvara sahip olmak.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 (1) Denetim, 18 inci maddede belirtilen Komisyon tarafndan, iki aamada yaplr. Komisyon, yaplan denetimlere ilave olarak, hakem testleri sonularn ve resmi sertifikasyon veya bitki sal kontrol kurulularnn ahit numuneler zerinde yapt analiz sonularn da deerlendirir ve sonucu nihai bir raporla Genel Mdrle bildirir. Yaplacak denetimler aada belirtilmitir:

a) Bro denetimi: Tutulan kaytlarn izlenebilirliini tespit etmek amacyla irket tarafndan gsterilen arivlerde, ylda en az bir kez yaplan denetimdir.

b) Laboratuvar denetimi: Bitki trleri zerinde laboratuvarda yaplan analizlerin, komisyon tarafndan izlenmesine ynelik denetimdir.

c) ahit numunelerin denetimi: Resmi sertifikasyon veya bitki sal kontrol kurulular tarafndan yaplan denetimdir. Resmi sertifikasyon veya bitki sal kontrol kuruluu gnderilen ahit numunelerden ylda en az yzde onunu analize tabi tutar ve yaplan analizlerin sonucunu komisyona sunulmak zere Genel Mdrle ve ilgili kurulua gnderir. Denetimler iin yaplan analizler crete tabidir.

(2) Resmi sertifikasyon kurulular tarafndan yaplan analizlere itiraz edilmesi durumunda, nihai karar TTSM veya referans bitki sal laboratuvar tarafndan verilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmelie, 18 inci maddeden sonra gelmek zere, aadaki Drdnc Blm ile 18/A, 18/B, 18/C ve 18/ maddeleri eklenmi; mevcut Drdnc Blm, Beinci Blm olarak deitirilmitir.

DRDNC BLM

Piyasa Denetimine likin Yetki Devri Esaslar

Genel esaslar

MADDE 18/A (1) Piyasa denetimi; tohumluklar yetitiren, ileyen ve sata hazrlayan, datan ve satan gerek veya tzel kiileri kapsar.

(2) Piyasa denetimine ilikin yetki devri ile ilgili genel esaslar aada belirtilmitir:

a) Piyasa denetim yetkisi devri birlik, kamu kurum ve kurulular ve niversitelere yaplr.

b) Bakanlk denetim yetkisini ksmen veya tamamen; sreli veya sresiz devredebilir.

c) Yetki devri yaplann, belirlenen artlara uymamas halinde, devredilen yetki Bakanlka geri alnr.

) Denetim yetkisini kullanan kiilerin veya kurumlarn, kasti olarak resmi kontrollerdeki kurallar ihlal ettii belirlendiinde, bunlarn dzenledikleri belgeler iptal edilir. Yetkileri Bakanlka geri alnr.

d) Belirli bir sreyle devredilen denetim yetkisi, sre bitiminde Bakanlka geri alnabilir veya belirlenen artlarla yeniden devredilebilir.

e) Bakanlk denetim yetki devri yaplan kuruluun, bu yetkiyi nasl kullandn denetleme hakkna sahiptir.

Yetki devredilecek denetim konular

MADDE 18/B (1) Bakanlk aada belirtilen denetim konularn ksmen veya tamamen devredebilir:

a) Bakanlka yetkilendirme yaplmadan faaliyet gsteren gerek veya tzel kiilerin tespiti.

b) lgili alt birlie ye olmayan gerek veya tzel kiilerin tespiti.

c) Piyasaya srlen eitlerin mevzuat erevesinde kaytl olup olmadnn denetimi.

) Piyasaya srlen tohumluklarn standartlara uygun olup olmadnn denetimi.

d) Ticarete arz edilen tohumluklarn ambalajl ve etiketli olup olmad ve zerindeki bilgilerin doruluunun denetimi.

e) Tohumluklarn satld, tehir edildii veya depoland ortamlarn teknik talimatlara uygun olup olmadnn tespiti.

Bavuru ve denetim yetki devri szlemesi

MADDE 18/C (1) Denetim yetkisi devri talep eden kurulular Genel Mdrle aadaki bilgi ve belgelerle mracaat eder:

a) Talep edilen denetim yetkisine ait detayl bavuru dilekesi.

b) Devredilen yetkilerin ka personel ile hangi zaman dilimi iinde kullanlacana dair ayrntl rapor.

(2) Genel Mdrlke uygun grlen denetim yetkisi devri bavurular, bir szleme erevesinde devredilir. Yetki devri szlemesi, Genel Mdr ve yetki devri yaplan kurulu yetkilisi tarafndan imzalanr. Yetki devri szlemesinde; yetki devrinin ierii, sresi, kapsam, yetki devri yaplan kurulu tarafndan yaplacak i ve ilemler, bavuru sahibinin taahhd gibi hususlar ile Genel Mdrlke uygun grlen dier hususlar yer alr.

Denetim yetki devri yaplan kurulularn ykmllkleri

MADDE 18/ (1) Denetim yetkisi devri yaplan kurulu aadaki hususlar yapmakla ykmldr:

a) Yetki devri szlemesinde yer alan hususlar, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayl Tohumculuk Kanunu ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu ile bu kanunlara dayanlarak hazrlanan alt dzenlemelere uygun olarak gerekletirmek.

b) Bavuru dosyasnda gerekletirmeyi taahht ettii hususlar, sresinde gerekletirmek ve bu konuda Genel Mdrle bilgi vermek.

c) Yetki devri yaplan konularla ilgili olarak Bakanlktan gelen bilgi ve belge taleplerine cevap vermek.

) Bakanlk tarafndan yaplacak denetimlerde Bakanlk grevlilerinin talep ettii bilgi ve belgeleri sunmak.

d) Yetki devri kapsamnda yapm olduu ilemlerle ilgili kaytlar, on yl sreyle muhafaza etmek.

e) Bakanlk tarafndan davet edilen eitim ve toplantlara katlmak.

f) Piyasa denetimlerini yeterli sayda ve Bakanlka eitilmi personel ile yrtmek.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin Ek-1inde yer alan Yetki Devri Yaplacak Bitki Trleri tablosu yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/1/2008

26755

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/9/2008

26997