3 Nisan 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28253

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2012/2865

             Ekli “Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 2/2/2012 tarihli ve 1282 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                             B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                       A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                                M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                                E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                                  İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                     Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 31/5/1982 tarihli ve 8/4821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (B) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “belgeler” ibaresi “bilgi ve belgeler” şeklinde, (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanının Kurulca onaylı örneği,

b) Öğrenim belgesinin (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin) aslı veya Kurulca veya noterce onaylı örneği,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

e) Erkek adaylardan, askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,”

“Özel yarışma sınavına katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler hususunda bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.