31 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28250

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

ç) Merkez Müdürü: Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimini,

d) Müdür yardımcıları: Hastane başhekim yardımcılarını,

e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

g) Tıp Fakültesi: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesini,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleri ile ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ve yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlık ve araştırma faaliyetinde bulunmak, sağlık alanında kişi ve kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek,

b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak,

ç) Öğrencilere insan sağlığı alanında, Üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitülerinde yürütülen lisans, lisansüstü eğitiminde gerekli her türlü uygulama alanını ve desteğini sağlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak,

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek,

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak,

f) Ulusal ve uluslar arası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ğ) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

h) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü Rektör tarafından Tıp Fakültesinde görev yapan tıp doktoru profesör ya da doçentler arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresi bitmeden görevden alabilir.

(2) Müdür yardımcıları; Tıp Fakültesinde tıp doktoru olarak görev yapan kadrolu öğretim elemanları arasından; en az üç en fazla beş olmak üzere Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü, müdür yardımcılarının görevlerine son verilmesini Rektöre önerebilir.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürüne vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdür yardımcılarını süresi bitmeden görevden alabilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Hastaneye bağlı idari, sağlık ve teknik personelin yönetim ve denetimini; bunların çalışmalarına ilişkin esasları ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek ve işlemleri yapmak,

b) Hastaların; kabul, bakım, tedavi ve hastaneden taburcu edilmeleri ve ölüm halinde yapılacak işlemlere ilişkin esasları düzenlemek,

c) Hastane sağlık hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında ilgili birimlerin görüşlerini aldıktan sonra karar vermek,

ç) Hastane için bir arşiv kurmak,

d) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Rektöre sunmak,

e) Sağlık hizmetleri ile ilgili performans kriterlerini tespit etmek,

f) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kurulu başkanına teklif etmek,

g) Merkez bünyesindeki kliniklerin, polikliniklerin, laboratuarların, destek birimlerinin ve Rektörlüğe bağlı olarak Merkez içinde faaliyet gösteren diğer birimlerin verimli çalışmasını sağlamak,

ğ) Ameliyathanelerin, yoğun bakım ve reanimasyon hizmeti veren birimlerin ve buralardaki cihazların Merkez bütününde etkin kullanılmasını ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

h) Acil servisi, acil polikliniği ya da laboratuarı bulunan anabilim dallarının aktif katkısı ile 24 saat ve kesintisiz olarak sağlık hizmeti verilmesini sağlamak,

ı) Merkezde ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı ve tedavisinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak,

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

j) Yurtiçi ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Hastane hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak,

l) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Merkez Müdürü, Hastanenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü ve gerekli gördüğünde Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Müdür yardımcıları,

c) Dekanın uygun gördüğü bir Dekan yardımcısı,

ç) Temel tıp bilimleri, dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanları,

d) Hastanenin Döner Sermaye İşletmesi Müdürü,

e) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu görevli.

(2) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü ve sekreterliğini oy hakkı olmadan Merkez Müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya idari personel yürütür.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak,

b) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerinin ve laboratuar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak,

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak,

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan,

b) Merkez Müdürü,

c) Merkez Müdürü tarafından önerilecek iki müdür yardımcısı,

ç) Tıp Fakültesi bölüm başkanları,

d) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü,

e) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu kişi,

f) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı,

g) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü.

(2) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez Rektör başkanlığında olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplanarak üyelerinden gelen önerileri değerlendirir, bunlar arasında Hastanenin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun olanlar ile Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli önerileri hazırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis, poliklinik, laboratuarlar ve ünitelerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(3) Merkez laboratuarlarının koordinasyon ve laboratuar sorumluları ile anabilim dallarına bağlı üniteler dışındaki ünitelerin sorumluları, Merkez Müdürü tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Merkez laboratuarlarının laboratuar, ünite ve koordinasyon sorumluları Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(4) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu görevli, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Komisyonlar

MADDE 14 – (1) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Merkez Müdürünün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından komisyonlar oluşturulabilir.

(2) İdari, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda Merkez Müdürü tarafından komisyonlar oluşturulabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 2/10/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.