31 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28250

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMANCILIK VE SU ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ormancılık ve Su Şûrasının oluşumu, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ormancılık ve Su Şûrası ile çalışma grupları ve komisyonlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Çalışma belgesi: Çalışma gruplarınca, şûra gündemindeki konularla ilgili hazırlanan belgeyi,

ç) Çalışma grubu: Şûra gündemindeki konularla ilgili çalışma belgesini hazırlamak üzere oluşturulan grubu,

d) Genel kurul: Şûra üyeleri tarafından şûra kararlarının alındığı kurulu,

e) Komisyon: Şûra üyeleri arasından gündemdeki konularla ilgili oluşturulan çalışma komisyonunu,

f) Müsteşar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarını,

g) Sekretarya: Ormancılık ve Su Şûrası Sekretaryasını,

ğ) Şûra: Ormancılık ve Su Şûrasını,

h) Yürütme kurulu: Şûra çalışmalarını yürütecek kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şûranın Oluşumu ve Görevleri

Şûranın oluşumu

MADDE 5 – (1) Şûra üyeleri; Bakanlık ve bağlı kuruluşların faaliyetleri ile ilgili, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, ormancılık, su, meteoroloji ve doğa koruma alanlarında çalışmaları ile tanınmış uzmanlar, yöneticiler ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlardan Şûra gündemine göre Bakanlıkça belirlenecek yönetici ve ilgili personelden oluşur.

(2) Şûraya Bakan başkanlık eder. Şûra, Bakanın başkanlığında üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Şûra kararlarını oy çokluğu ile alır. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Bakanın katılamadığı durumlarda Şûra toplantıları Müsteşarın başkanlığında yapılır. Şûra, dört yılda bir Bakan tarafından yapılan çağrı ile toplanır. Bakan tarafından Şûra daha erken de toplanabilir.

(3) Şûranın üye sayısı en fazla üçyüz kişidir. Ancak, bu sayı yüzde yirmi nispetine kadar Bakan onayıyla artırılabilir. Şûra üyelerinin belirlenmesinde, katılımcı kesimler arasında dengeli bir dağılım gözetilir.

Şûranın görevleri

MADDE 6 – (1) Şûra, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının stratejik amaç ve hedeflerini de dikkate almak kaydıyla, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların görev alanına giren konularda durum tespiti yaparak belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulama, izleme, mevzuat çerçevesinde orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek için çalışmalar yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Organları

Yürütme kurulu ve sekretarya

MADDE 7 – (1) Bakan onayı ile;

a) Yürütme Kurulu; Bakanlık müsteşar yardımcısı başkanlığında Bakanlık ve/veya bağlı kuruluş personelinden,

b) Sekretarya; Bakanlık personeli arasından görevlendirilen yeterli sayıda personelden,

oluşur.

(2) Sekretarya için gerekli fiziki mekân, donanım ve malzemeler Bakanlıkça sağlanır.

Yürütme kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şûra tarihi ve gündemi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

b) Çalışma belgelerini hazırlamak üzere çalışma gruplarını oluşturmak,

c) Çalışma grupları arasında koordinasyonu sağlamak,

ç) Şûra çalışmalarının yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

d) Çalışma belgelerinin şûra tarihinden otuz gün önce, şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 9 – (1) Sekretaryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yürütme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yapmak,

b) Çalışma gruplarınca hazırlanan şûra çalışma belgelerini, şûra üyelerine göndermek,

c) Şûra kararlarının dağıtımını yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Esasları

Çalışma gruplarının oluşumu

MADDE 10 – (1) Yürütme Kurulunca, şûra gündemindeki konularla ilgili çalışma belgesini hazırlamak üzere; Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasından seçilecek üyeler ile her gündem konusu için çalışma grupları oluşturulur.

(2) Çalışma grupları, en fazla 40 üyeden oluşur. Gerekli hallerde üye sayısı Bakan’ın onayı ile yüzde elli nispetine kadar artırılabilir.

Çalışma esasları

MADDE 11 – (1) Çalışma grupları; ilk toplantılarında başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçer. Çalışma grupları gerekli hallerde alt çalışma grupları kurabilir ve belirleyecekleri çalışma programı çerçevesinde, kendiliğinden toplanarak doksan gün içinde çalışmalarını tamamlar. Çalışma belgesini hazırlayarak, çalışma grubu üyelerine imzalattırıp sekretaryaya teslim eder.

(2) Çalışma grupları salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Alınan kararlar üyelerce imzalanmış bir tutanakla tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar, Sonuç Bildirgesi, Kararların

Uygulanması ve Yayımlanması

Komisyonlar

MADDE 12 – (1) Şûranın açılışının ardından toplantıların yönetiminde başkana yardımcı olmak üzere Genel Kurul tarafından üyeler arasından en az ikisi Bakanlık personeli olmak üzere üç başkan vekili ile dört raportör seçilir ve başkanlık divanı oluşturulur.

(2) Başkanlık Divanınca, benzer konularda çalışma yapan çalışma grupları, aynı komisyon altında birleştirebilir. Komisyonlar; çalışma gruplarında görev alan şûra üyeleri ile konuyla ilgili diğer şûra üyelerinden oluşur. Komisyonlar çalışmalarını ayrı ayrı yürütür.

(3) Komisyonca;

a) İlk toplantıda üyeleri arasından açık oy ve oy çokluğu esasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçilir.

b) Kendi konuları ile ilgili çalışmalar yaparak belirlenen süreler içinde komisyon raporu hazırlanır.

c) Raporda yer alan kararlar oy çokluğu ile alınarak tutanağa bağlanır.

ç) Başkan, başkan yardımcısı ve raportörler tarafından imzalanan rapor Şûra Başkanlık Divanına sunulur.

d) Hazırlanan raporlar, komisyon başkanınca veya seçilen bir sözcü tarafından Genel Kurulda okunur.

(4) Şûra Genel Kurulu, toplantılarını oturumlar halinde yapar. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler taleplerini Başkanlık Divanına isim bildirmek suretiyle iletir ve Başkanlık Divanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü ifade etmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.

(5) Oturumlarda görüşülen konulara ilişkin olarak en az üç üye tarafından imzalanmak suretiyle önerge verilebilir. Verilen her önerge ayrı ayrı Başkanlık Divanınca okutulur ve Şûra üyelerinin oyuna sunulur. Oylama sonucunda kabul edilen önergeler kararlara dahil edilir.

(6) Başkanlık Divanınca, raporların tümü üzerinde biri lehte, diğeri aleyhte olmak üzere iki üyeye daha söz verilir. Komisyon raporları üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Şûra Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komisyon raporlarının oylanması neticesinde kabul edilen kararlar, Şûra kararı olarak tescil edilir.

Şûra sonuç bildirgesi

MADDE 13 – (1) Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi başkanlık divanı ve komisyon başkanlarınca müştereken hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır.

Şûra kararlarının uygulanması

MADDE 14 – (1) Şûra kararlarından hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan onayı ile kesinleşir. Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için Bakanlıklara önerilerde bulunulur.

Şûra kararlarının yayımlanması ve izlenmesi

MADDE 15 – (1) Şûra kararları, Şûranın kapanışından itibaren en geç altı ay içerisinde Bakanlık tarafından yayımlanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilir.

(2) Bakan onayı ile yürürlüğe giren Şûra kararlarının yıllık izlemesi Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 23/10/2004 tarihli ve 25622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Ormancılık Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.