22 Mart 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28241

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU ÖĞRENİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Merkez (YABÖM): Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ülkenin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit etmek, nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak, farklı bilgi alanlarında kendilerini yaşam boyu geliştirmek isteyen bireylere yeni eğitim programları aracılığıyla bilgi ve beceriler kazandırılmasını sağlamak, görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde halen çalışmakta olan bireylere yeni bilgi ve beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak.

b) İşverenin taleplerine uygun nitelikli elemanlar yetiştirerek istihdamı geliştirmek.

c) Eğitim imkânı bulamamış bireylere, kendilerini yaşam boyu geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.

ç) Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

d) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmetleri vermek, ulusal ve uluslararası programlar, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite olanaklarının tanıtımını sağlamak.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Müdürü, gerek duyduğu takdirde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

b) Her faaliyet dönemi sonunda, tamamlanan faaliyetle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek.

ç) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.

d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin görevlendirilme tekliflerini Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, fakülte, yüksekokul, enstitü ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, ileriye dönük projeler geliştirmek.

b) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek ve Üniversite Senatosuna önermek.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.