21 Mart 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28240

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VII, NO: 43)

MADDE 1 – 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ (Seri: VII, No: 10) nin 5/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Koruma amaçlı yatırım fonları tarafından, yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün ya da tamamının korunmasına yönelik olarak oluşturulacak yatırım stratejisinin, kamu borçlanma senetlerine, ters repoya, banka borçlanma araçlarına ve ihraççısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer özel sektör borçlanma araçlarına veya korumayı sağlayabilecek nitelikteki Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasını içermesi zorunludur.”

“Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından, özel sektör borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar için bu Tebliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan sınırlama uygulanmaz. Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı yatırım fonları unvanlarında özel sektör borçlanma araçlarına yapılan yatırımı belirtir bir ifadeye yer verirler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5/D maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Şemsiye fonların ve alt fonların başvuru standartları Kurulca belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Tüzel kişiliği olmayan fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanması ile fonun faaliyetlerinin fon içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden kurucu sorumludur. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Fonla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen kurucu, yönetici veya sözleşme ile hizmet sağlanan başka bir kuruluş nezdinde bir fon hizmet birimi oluşturulur. Fon hizmet biriminde;

a) Her fon için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan ve tam zamanlı olarak görev yapacak olan fon müdürleri,

b) Fon işlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sistemi ile yeterli sayıda personel

bulunması gereklidir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve takip eden fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Borsa’da işlem görmeyen katılma paylarının, aracılık amacıyla borsa dışında alım satımı fon içtüzüklerinde hüküm bulunması kaydıyla mümkündür. Bu durumda kurucu dışında fon katılma paylarının alım satımına aracılık edecek aracı kuruluşların Kurulca uygun görülecek yöntemlerle kamuya duyurulması zorunludur. Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı yatırım fonları ile serbest yatırım fonlarının katılma paylarının satışına aracılık edecek kurumların bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli istihdam etmeleri ve söz konusu fon katılma payı satışlarının bu satış personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler”

“Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlarının katılma payı satışının gerçekleştirilmesinde, yatırımcılardan fon izahnamesi ve sirkülerinin okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini de içeren yazılı pay alım talimatları alınır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) Yönetici, fon portföyünü, fon içtüzüğü, fon izahnamesi, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendine aşağıdaki ikinci paragraf eklenmiştir.

“a) Yatırım fonlarının portföy değerlerinin %10’undan fazlası bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.”

“Portföydeki varlıkların oranının fon içtüzüklerinde ve bu Tebliğde belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması durumunun fonların takas alacakları veya takas borçlarından kaynaklanması halinde ise oranın en geç takas süresi sonuna kadar içtüzükte ve bu Tebliğde belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü paragrafı ile (f) bendinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendine aşağıdaki altıncı paragraf eklenmiştir.

“Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonlarının alt fonlarının portföylerine borsa dışından alınan sözleşmelerin bu bendin üçüncü paragrafının (2) ve (4) nolu alt bentlerinde sayılan niteliklere uygunluğunu tevsik edici tüm bilgi ve belgeler, sözleşmelerin portföye dâhil edilmelerini takip eden 10 işgünü içinde Kurula gönderilir. Gerekli nitelikleri taşımadığı Kurulca tespit edilen sözleşmeler fon portföyünden çıkarılarak Kurul düzenlemelerine uygun olan sözleşmeler portföye dâhil edilir. Sözleşmelerin portföyden çıkarılması nedeniyle doğan masraf ve zararlar fon malvarlığına yansıtılamaz. Opsiyon sözleşmesine ilişkin imzaların opsiyonun alt fon portföyüne alınmasını müteakip en geç bir ay içerisinde tamamlanması ve opsiyon sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 5 yıl süreyle kurucu veya yönetici nezdinde saklanması zorunludur.”

“Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenir. Şu kadar ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate alınmak üzere, fon kurulunun sorumluluğundadır. Bu itibarla borsa dışında repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde fonun sürekli bilgilendirme formunda ve KAP’ta sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu hakkında kamuya bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca kurucu veya yönetici merkezinde sözleşme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilir.”

“Yabancı menkul kıymet fonları tarafından, repo-ters repo sözleşmelerine konu olabilecek menkul kıymetler ve söz konusu kıymetlerin saklamasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yurt dışı piyasalarda borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunabilir. Repo-ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının Kurul tarafından kabul edilen derecelendirme kuruluşları tarafından verilmiş “ihraççı notu” (issuer rating) nun asgari olarak yatırım yapılabilir seviyede olması gerekir. Fon kurulu, repo-ters repo sözleşmelerinde uygulanacak faiz oranının adil bir şekilde belirlenmesinden sorumludur.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (4) nolu eki yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.