17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih         : 16/3/2012

             Karar No  : 2012/38

             Konu         : Muğla – Bodrum – Gölköy (423 nolu parsel)

                                 İmar Planı Değişikliği

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/1/2012 tarih ve 691 sayılı yazısına istinaden;

             1- Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan 423 parsel numaralı taşınmaza yönelik “Turizm Tesis Alanı”, “Günübirlik Tesis Alanı”, “Arkeolojik Sit Alanı”, “Yeşil Alan”, “Park Alanı” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

             2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Göltürkbükü Belediye Başkanlığına gönderilmesine,

             karar verilmiştir.

 

 

Ekler için tıklayınız.