9 Mart 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28228

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMDA KULLANILAN KİMYEVİ GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “A.1. Azotlu gübreler” başlıklı tablonun (4) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun (16) ve (17) numaralı satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

“

4

Amonyum sülfat

 

 

Ana madde olarak amonyum sülfat içeren ve muhtemel olarak % 15’e kadar kalsiyum nitrat (kireç nitratı) içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

%19,7 N      Azot  toplam azot olarak ifade edilir.

Kalsiyum nitrat(kireç nitratı) eklenmişse maksimum nitrat azotu muhtevası: %2,2

Amonyum sülfat ve kalsiyum nitratın karışımı şeklinde pazarlandığında tip ismi “ %15’e kadar kalsiyum nitrat(kireç nitratı) içeren” ibaresini içermelidir.

 

 

Amonyum azotu

Toplam azot ( kalsiyum nitrat(kireç nitratı)) eklenmişse

”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “A.2. Fosfatlı gübreler” başlıklı tablonun (3) numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“

3.1

 

 

 

 

 

 

Kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası

 

 

Sülfürik asit veya fosforik asit ile kısmen çözünür hale getirilen, magnezyum sülfat veya magnezyum oksit eklenmiş ve ana madde olarak monokalsiyum fosfat, trikalsiyum fosfat,  kalsiyum sülfat ve magnezyum sülfat içeren ürün.

 

 

 

 

 

% 16 P2O5

% 6 MgO

 

Fosfor mineral asitte çözünen fosforpenta oksit olarak ifade edilir.

Beyan edilen muhtevanın en az % 40’ı suda çözünür olmalı.

Tane büyüklüğü:

En az % 90’ı 0,160 mm aralıklı elekten geçmeli.

En az % 98’i  0,630 mm elekten geçmeli.

 

 

 

 

 

Toplam fosfor penta oksit (mineral asitte çözünür)

Suda çözünür fosfor penta oksit.

Toplam magnezyum oksit

Suda çözünür magnezyum oksit

 

”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “D. İnorganik ikincil besin maddeli gübreler” başlıklı tablonun (2) numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki (2.1) ve (2.2) numaralı satırlar eklenmiş, aynı tabloda yer alan (5) numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2.1

Kalsiyum format

Ana madde  olarak kalsiyum format içeren kimyasal yolla elde edilmiş ürün

%33,6  CaO

Kalsiyum suda çözünür kalsiyum oksit olarak ifade edilir.

 

% 56 format

 

Kalsiyum oksit 

 

Format

2.2

Sıvı kalsiyum format

Kalsiyum formatın suda çözündürülmesiyle  elde edilen ürün

%21 CaO

Kalsiyum suda çözünür kalsiyum oksit olarak ifade edilir.

 

% 35 format

 

 

Kalsiyum oksit 

 

Format

”

“

5

 

 

 

 

 

 

Magnezyum sülfat

 

 

 

Ana madde olarak magnezyum sülfat heptahidrat içeren ürün.

% 15  MgO

% 28  SO3

Mikro elementler eklendiğinde beyanı 8 inci maddenin yedinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkralarına göre yapılacaktır.

 

% 10 MgO

% 17 SO3

 

Magnezyum ve Kükürt, suda-çözünür MgO ve SO3 olarak ifade edilir.

 

 

 

 

Genel ticari isimler eklenebilir.

 

 

 

Suda-çözünür magnezyum oksit.

Suda-çözünür

kükürt trioksit.

”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E 1.2. Kobalt” başlıklı tablonun (2b) ve (2c) numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2b

Kobalt şelatı

EK I Bölüm E.3. listesinde verilen bir şelatlama maddesi veya maddeleri ile kimyasal olarak birleştirilmiş kobalt içeren suda çözünür ürün.

Suda çözünür kobalt: % 5 ve suda çözünür kobaltın en az % 80’i EK I-E.3’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanmış olmalıdır.

Suda çözünür kobaltın en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir olan her bir şelatlama maddesinin ismi

Suda çözünür kobalt (Co)

İsteğe bağlı:EK I-E.3.’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam kobalt (Co)

Suda çözünür kobaltın en az % 1’ini şelatlayan    EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış kobalt (Co)

2c

Kobaltlı gübre

çözeltisi

2a veya 2b tiplerinin suda çözündürülmesiyle elde edilen ürün.

%2 suda çözünür kobalt

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1) mineral anyon veya anyonların  isim veya isimleri

(2) Varsa suda çözünür kobaltın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

Suda çözünür kobalt (Co)

İsteğe bağlı:EK I E.3.’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam kobalt (Co)

Suda çözünür kobaltın en az % 1’ini şelatlayan EK-I - E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış kobalt (Co)

”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E 1.3. Bakır” başlıklı tablonun (3d) ve (3f) numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakır şelatı

EK I-E.3.’te verilen şelatlama şelatlama maddesi veya maddeleri ile kimyasal olarak birleştirilen ve bakır içeren suda çözünür ürün

Suda çözünür bakır: % 5 Suda çözünür bakırın en az % 80’i EK I-E.3.’te verilen şelatlama maddesi veya maddeleri ile şelatlanmış olmalıdır.

Suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan     EK I- E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir olan her bir şelatlama maddesinin ismi

Suda çözünür bakır (Cu)

İsteğe bağlı:EK I E.3.’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam bakır (Cu)

Suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan  EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış bakır(Cu)

”

“

3f

Bakırlı  gübre çözeltisi

3a veya 3d tiplerinin suda çözündürülmesiyle  elde edilen ürün.

%2 suda çözünür bakır

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1) mineral anyonun ismi veya isimleri.

(2) Varsa suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3. ‘te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

Suda çözünür bakır (Cu)

İsteğe bağlı: EK I E.3.’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam bakır (Cu)

Suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan  EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış bakır(Cu)

 ”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E.1.4.Demir” başlıklı tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E.1.     4. Demir

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

4a

Demir tuzu

Ana madde olarak bir mineral demir tuzu içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

%12 suda çözünür Fe

Tip ismi, mineral anyonun adını içermelidir.

Suda çözünür demir (Fe)

4b

Demir şelatı

Demir ile EK I-E.3. listesinde verilen şelat oluşturucu maddelerin kimyasal reaksiyonuyla elde edilen suda çözünür ürün.

% 5 suda çözünür demir (Fe), beyan edilen değerin en az 80’i şelatlı ve suda çözünür demirin en az % 50 si de beyan edilen şelat oluşturucu madde veya maddelerle şelatlanmış olmalıdır.

Suda çözünür demirin en az % 1’ini şelatlayan  EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir olan her bir şelatlama maddesinin ismi

Suda çözünür demir (Fe)

İsteğe bağlı: EK I E.3.’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam demir (Fe)

Suda çözünür demirin en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3. ‘te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış demir (Fe)

4c

Demirli gübre çözeltisi

4a tiplerinin veya 4b tiplerinden birinin suda çözündürülmesiyle elde edilen ürün

%2 suda çözünür Fe

Tip ismi şunları içermelidir:

a)mineral anyonun ismi veya isimleri.

b) EK I  E.3.’te verilen en az %1’ik suda çözünür demiri şelatlayan her bir şelatlama  maddesinin ismi

Suda çözünür demir (Fe)

Opsiyonel: EK I-E.3. ‘te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam demir (Fe)

Suda çözünür demirin en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3. ‘te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış demir (Fe)

”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E 1.5. Mangan” başlıklı tablonun (5b) ve (5e) numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

5b

Mangan şelatı

Kimyasal olarak EK I- E.3.’te verilen şelatlama maddesi ile kimyasal olarak birleştirilen ve mangan içeren suda çözünür ürün

Suda çözünür mangan: % 5     Suda çözünür manganın en az % 80’i EK I-E.3.’te verilen şelatlama  maddesi veya maddeleri ile şelatlanmış olmalıdır

Suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir olan her bir şelatlama maddesinin ismi

Suda çözünür mangan (Mn)

İsteğe bağlı:EK I-E.3.’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam mangan (Mn)

Suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış mangan (Mn)

”

“

5e

Manganlı gübre çözeltisi

5a veya 5b tiplerinin suda çözündürülmesiyle  elde edilen ürün.

%2 suda çözünür mangan.

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1)mineral anyonun ismi veya isimleri.

 (2) Varsa suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

Suda çözünür mangan (Mn)

İsteğe bağlı: EK I-E.3.’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam mangan (Mn)

Suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış mangan (Mn)

”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki “E 1.7. Çinko” başlıklı tablonun (7b) ve (7e) satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (7f) satırı eklenmiştir.

“

7b

Çinko şelatı

EK I- E.3.’te verilen şelatlama  maddesi veya maddeleri ile kimyasal olarak birleştirilen çinko içeren suda çözünür ürün

Suda çözünür çinko: %5                   Suda çözünür çinkonun en az % 80’i EK I-E.3.’te verilen şelatlama maddesince şelatlanmış olmalıdır

Suda çözünür çinkonun en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir olan her bir şelatlama maddesinin ismi

Suda çözünür çinko (Zn)

İsteğe bağlı: EK I-E.3.’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam çinko (Zn)

Suda çözünür çinkonun en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış çinko (Zn)

”

“

7e

Çinkolu gübre çözeltisi

7a veya 7b tiplerinin suda çözündürülmesiyle  elde edilen ürün.

%2 suda çözünür çinko

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1)mineral anyonun ismi veya isimleri.

 (2) Varsa suda çözünür çinkonun en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi.

Suda çözünür çinko (Zn)

İsteğe bağlı: EK I-E.3.’te verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam çinko (Zn)

Suda çözünür çinkonun en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış çinko (Zn)

”

 

“

   7f

Çinkolu gübre süspansiyonu

7(a) veya 7(c) tipi veya 7(b) tiplerinin suda süspansiyonu ile elde edilen ürün.

%20 toplam çinko

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1)mineral anyonun ismi veya isimleri.

 (2) Varsa suda çözünür çinkonun en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

Toplam çinko (Zn)

Varsa suda çözünür çinko (Zn)

Suda çözünür çinkonun en az % 1’ini şelatlayan EK I-E.3.’te verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış çinko (Zn)

”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki E.2. ve E.2.1. bölüm başlıkları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve E.2.1. numaralı tablonun altında yer alan cümleler yürürlükten kaldırılmıştır.

“E.2. En az mikro bitki besin maddesi muhtevası, gübrenin yüzdece ağırlığı; mikro bitki besin maddeli gübre tipleri karışımı”

“E.2.1. Mikro bitki besin maddeli gübrelerin katı veya sıvı karışımlarında en az mikro bitki besin maddesi muhtevası; gübrenin yüzdece ağırlığı”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki E.2.2. bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“E.2.2. Toprağa uygulanmak üzere mikro bitki besin maddesi içeren, birincil veya ikincil bitki besin maddeli EC gübrelerinin en az mikro bitki besin maddesi muhtevaları, gübrenin yüzdece ağırlığı”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’deki E.2.3. bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve E.2.3.’ten sonra gelmek üzere aşağıdaki tablo ilave edilmiştir.

“E.2.3. Yaprağa uygulanmak üzere mikro bitki besin maddesi içeren, birincil veya ikincil bitki besin maddeli EC gübrelerinin en az mikro bitki besin maddesi muhtevaları, gübrenin yüzdece ağırlığı”

 

“E.2.4. Mikro bitki besin maddeli gübrelerin sıvı ve katı karışımları

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

1

Mikro bitki besin maddeleri  karışımı

EK I E.1’de verilen gübre tiplerinin  iki veya daha fazlasının karıştırılmasıyla elde edilen ürün.

Her bir bitki besin maddesi için EK I Bölüm E.2.1’de verilen en az oranlardan az olmamak kaydıyla mikro bitki besin maddeleri ağırlıkları    toplamı en az: % 5

 

Tip ismi şunları içermelidir:

(1)Varsa mineral anyonlarının isimleri

(2)Varsa EK I-E.3. ‘te verilen şelatlama maddelerinin isim(ler)i.

Her bir bitki besin maddesi için toplam  içerik.

 

Varsa her bir bitki besin maddesinin suda çözünür içeriği.

 

Varsa EK I-E.3. ‘te verilen  her bir şelatlama maddesi tarafından şelatlanan mikro bitki besin maddesi  muhtevası.

2

Sıvı mikro bitki besin maddeleri  karışımı

EK I E.1’de verilen gübre tiplerinin  iki veya daha fazlasının suda çözündürülmesiyle veya süspansiyonu ile elde edilen ürün.

Her bir bitki besin maddesi için EK I Bölüm E.2.1’de verilen en az oranlardan az olmamak kaydıyla mikro bitki besin maddeleri ağırlıkları   toplamı en az : % 2

 

Tip ismi şunları içermelidir:

(1)Varsa mineral anyonlarının isimleri

(2)Varsa EK I-E.3. ‘te verilen şelatlama maddelerinin isim(ler)i.

Her bir bitki besin maddesi için toplam  içerik.

 

Varsa her bir bitki besin maddesinin suda çözünür içeriği.

 

Varsa EK I-E.3.’te verilen  her bir şelatlama maddesi tarafından şelatlanan mikro bitki besin maddesi  muhtevası.

”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-I’deki “E.3.1 Şelat oluşturucu maddeler” başlıklı tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“E.3.1. Şelat oluşturucu maddeler ( ** )

 

Sodyum, potasyum veya amonyumun asit veya tuzları:                                               Asit                   CAS numarası(***)

etilendiamintetraasetik asit

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2-hidroksietilendiamintriasetik asit     

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

dietilentriaminpentaasetik asit

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

etilendiamin-N,N’-di((orto-hidroksifenil) asetik asit)

(o,o) EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

etilendiamin-N-(orto-hidroksifenil)asetik asit)-     N’-((para-hidroksifenil)asetik asit)

(o,p)  EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

etilendiamin-N,N’-di((orto-hidroksi-metilfenil)asetik asit) 

(o,o) EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

etilendiamin-N-((orto-hidroksi-metilfenil)asetik asit)-

N’-((para-hidroksi-metilfenil)asetik asit)

(o,p) EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

etilendiamin-N,N’di((5-karboksi-2-hidroksifenil)asetik asit)

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

etilendiamin-N,N’-di ((2-hidroksi-5-sülfofenil)asetik asit) ve onun yoğunlaşmış ürünleri

EDDHSA

C18H20O12N2 S2 +

n*(C12H14O8 N2 S)

57368-07-7 ve 642045-40-7

İminodisüksinik asit

IDHA

C8H11O8N

1311669-35-7

 

**Yukarıda bahsedilen şelatlama maddeleri Avrupa Birliği standartları tarafından tanımlanabilmeli ve miktarı hesaplanabilmelidir.

***Yalnızca bilgi için”

 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’in E.3.2. bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “F. Nitrifikasyon ve Üreaz inhibitörleri” başlıklı kısım ilave edilmiştir.

“F. Nitrifikasyon ve Üreaz inhibitörleri

Tablo F1 ve F2’ de listelenen üreaz ve nitrifikasyon inhibitörleri EK I Bölüm A1., B.1., B.2., B.3., C.1. ve C.2.’de belirtilen azotlu gübre aşağıda verilen şartlara uygun olarak eklenebilir.

1- 3 üncü sütun da verilen azot formları gübre’nin toplam azot içeriğinin en az % 50’si ise,

2- 4 üncü kolonda belirtilen gübre tiplerine ait değil ise.

F1’ de listelenen nitifikasyon inhibitörünün eklendiği gübrenin tip ismine “nitrifikasyon inhibitörlü ([nitrifikasyon inhibitörünün tip ismi])” ibaresi eklenmelidir.

F2’ de listelenen üreaz inhibitörünün eklendiği gübrenin tip ismine “üreaz inhibitörlü ([üreaz inhibitörünün tip ismi])” ibaresi eklenmelidir.

Teknik bilgi mümkün olduğunca her bir paket veya her bir teslimatla birlikte bu ürünlerin piyasaya arzından sorumlu kişi tarafından verilmelidir. Bu bilgiler yetiştirilen bitki için gerekli doz ve uygulama zamanının belirlenmesinde kullanıcıya yardımcı olmalıdır.

Yeni nitifikasyon inhibitörleri veya üreaz inhibitörleri Tablo F1 veya F2’ye bu bileşenler için belirlenen kurallar çerçevesinde verilen teknik dosyaların değerlendirilmesinden sonra eklenebilir.

 

F.1. Nitrifikasyon inhibitörleri

No

Nitrifikasyon inhibitörünün tip ismi ve bileşimi

Üre azotu ve amonyum azotu olarak var olan toplam azotun ağırlıkça yüzde olarak minimum ve maksimum inhibitör muhtevası

İnhibitörün kullanılamayacağı EC Fertilizer türleri

Karışımlarına izin verilen nitrifikasyon inhibitörlerinin tanımı 

 

İzin verilen oran verileri

1

2

3

4

5

1

Dicyandiamide

 

ELINCS No 207-312-8

Minimum   2,25

Maksimum 4,5

 

 

 

F.2. Üreaz inhibitörleri

No

Üreaz inhibitörünün tip ismi ve bileşimi

Üre azotu ve amonyum azotu olarak var olan toplam azotun kütlece yüzde olarak minimum ve maksimum inhibitör muhtevası

İnhibitörün kullanılamayacağı EC Fertilizer türleri

Karışımlarına izin verilen Üreaz inhibitörlerinin tanımı 

1

2

3

4

5

1

N-(n-butyl) tiyofosforiktriamide (NBPT)

 

ELINCS No 435-740-7

Minimum   0,09

Maksimum 0,20

 

 

”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK III’teki (B) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B. AB GÜBRELERİNİN BU YÖNETMELİK VE EKLERİNDE VERİLEN ŞARTLARA UYGUNLUĞUNU KONTROL ETMEK İÇİN GEREKLİ HİZMETİ SAĞLAYABİLECEK KAPASİTEDEKİ YETKİLİ LABORATUVARLAR İÇİN ŞARTLAR

1. Laboratuvarlar düzeyinde ilgili standart:

a) EN ISO/IEC 17025’e uygun akredite olması, Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar. 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK- 3’teki metotlardan en az biri için. 18/11/2014’e kadar, henüz akreditasyonunu sağlayamayan laboratuarlar;

1) Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK- 3’teki metotlardan en az biri için EN ISO/IEC 17025’e göre akreditasyon prosedürünü başlattığını gösteriyor ise,

2) Laboratuar iç testlerine katılmakta olduğuna ve bu testlerde almış olduğu iyi sonuçlarla ilgili kanıtları ile birlikte yetkililere sunuyor ise,

EC Fertiliser ibareli gübrelerinin uygunluğunu kontrol etmek için gerekli hizmeti sağlamaya devam edebilirler.

2. Akreditasyon kuruluşları düzeyinde ilgili standart:

a) EN ISO/IEC 17025, Uygunluk değerlendirmesi: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için genel şartlar.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.