29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28219

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(SERİ: IV, NO: 38)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(SERİ: IV, NO: 59)

MADDE 1 – 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)’nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Kayıtlı sermaye sistemine geçecek ortaklıkların başlangıç sermayeleri 100.000 TL’den az olamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/1/2008

26765