22 ubat 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28212

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

YABANCI SALIK MESLEK MENSUPLARININ TRKYEDE ZEL SALIK KURULULARINDA
ALIMA USUL VE ESASLARINA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Trkiyede mesleklerini icra etmek isteyen yabanc salk meslek mensuplarnn zel salk kurulularnda almalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; di hekimi, eczac, ebe ve hastabakclar hari zel salk kurulularnda alacak tm yabanc salk meslek mensuplarn kapsar.

(2) Trk soylu di hekimi, eczac, ebe ve hastabakclar hakknda 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayl Trk Soylu Yabanclarn Trkiye'de Meslek ve Sanatlarn Serbeste Yapabilmelerine, Kamu, zel Kurulu veya yerlerinde altrlabilmelerine likin Kanun uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 40 nc maddesine, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayl Tababet ve uabat San'atlarnn Tarz crasna Dair Kanunun 1 inci, 4 nc, 30 uncu, 47 nci, 63 nc ve Ek 13 nc maddelerine, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayl Hemirelik Kanununun 3 nc maddesine ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Salk Bakanln,

b) Mesul mdr: zel salk kurulularnn Bakanlk ve Mdrlk nezdinde temsilcisi olan idari ve tbbi sorumlusunu,

c) Mdrlk: l Salk Mdrln,

) Yabanc: Trkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandalk ba bulunmayan kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

alma artlar ve alma Bavurusu

alma artlar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki yabanc salk meslek mensuplar, aada yer alan artlar salamak kaydyla zel salk kurulularnda mesleklerini icra edebilirler:

a) Diploma ve/veya uzmanlk belgelerinin denklii onaylanm ve Bakanlka tescilleri yaplm bulunmak.

b) Mesleini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak.

c) niversitelerin Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezleri tarafndan yaplan Trke dil snavnda Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine gre (B) veya zeri seviyede baarl olmak.

) lgili mevzuata gre Trkiyede alma ve ikmet izni alm olmak.

d) Hekimler iin, zorunlu mesleki mal sorumluluk sigortas yaptrmak.

alma bavurusu

MADDE 6 (1) Yabanc salk meslek mensubu tarafndan, almak istenilen zel salk kuruluuna bavuru yaplr.

(2) Kiinin zel salk kuruluunda alma bavurusu, mesul mdr tarafndan Ek-1 sayl cetvelde yer alan belgeler ile birlikte Mdrle intikal ettirilir.

(3) Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunmamas halinde dosya Bakanla gnderilir.

(4) Bavuru dosyas, Bakanlka planlama kapsamnda ve Ek-1 sayl cetvelde yer alan belgeler asndan deerlendirilir. Uygun bulunmas halinde yabanc salk meslek mensubunun diplomas tescil edilerek mesleini icra etmesinin Bakanlka uygun bulunduuna dair belge dzenlenir.

(5) lgili mevzuat kapsamnda alma izni ile ikmet izni alnarak drdnc fkradaki belge ile birlikte personel alma belgesi dzenlenmesi iin Mdrle bavurulur. Yabanc salk meslek mensubu, personel alma belgesinin Mdrlk tarafndan onayland tarihten itibaren zel salk kuruluunda alabilir.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

EK-1

BAVURU N GEREKL BELGELER

1) lgili merci tarafndan diploma ve/veya uzmanlk belgelerinin denkliinin kabul edildiini gsterir belge.

2) niversitelerin Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezleri tarafndan yaplan Trke dil snavnda Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine gre (B) veya zeri seviyede baarl olduuna dair belge.

3) Trkiyede ilk defa meslek icrasnda bulunacaklarn, geldikleri lkenin Salk Bakanl veya Bykeliliinden alnan ve kanunen mesleini yapmaya engel halinin bulunmadn gsteren belge.

4) alacaklar zel salk kuruluu ile yabanc salk personeli arasnda yaplan ve yabanc salk personeline denecek aylk cret miktarnn da belirtildii hizmet szlemesi.