18 Şubat 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28208

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK - A1’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bilgi ve Danışma Numaraları” ibaresi “Yerel Aranır Numaralar” olarak değiştirilmiş, aynı bendin birinci cümlesi “Ülkenin her yerinden, şebekeden bağımsız olarak aynı sayıda rakam çevrilmesi suretiyle erişilen numaralardır.” şeklinde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, beşinci cümlesinde yer alan  “tahsis edilen” ibaresi “ikincil tahsisi yapılan ve ülkenin her yerinden 7 hane çevrilmek suretiyle aranan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende beşinci cümleden sonra gelmek üzere “Ancak, yeni yerel aranır numara grupları Kurum tarafından belirlenebilir. Yerel aranır numaraların tahsisi ve kullanımında uygulanacak usûl ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2009

27271

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/5/2011

27924

2-

25/8/2011

28036