4 Şubat 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28194

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2012/2718

             Ekli “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 26/12/2011 tarihli ve 3071 sayılı yazısı üzerine, 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                             B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                       A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                                M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                                E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                              İ. YILMAZ                                   V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                 Milli Savunma Bakanı                   Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE

MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE

İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 17/9/2008 tarihli ve 2008/14176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki el telsizi, oto telsizi, sabit telsiz, role ve SSB telsizi cihazlarının da diğer demirbaş malzemelerde olduğu gibi, harcama yetkilisinin onayına istinaden oluşturulacak komisyon marifetiyle tasfiyesine karar verilir. Ancak bu cihazlardan Genel Müdürlüğe tahsisli frekanslar yüklü olanlar, preslenmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilerek ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkış işlemleri yapılır. Akü gruplarına ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan atık pil ve akümülatörlerin kontrolüne dair yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır."

MADDE 2 Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.