3 ubat 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28193

YNETMELK

Rize niversitesinden:

RZE NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayl Resm Gazetede yaymlanan Rize niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin drdnc fkras aada belirtildii ekilde deitirilmitir.

(4) Rize niversitesinin veya baka bir niversitenin herhangi bir blmne/programna kaytl iken SYM tarafndan yaplan snavlara girerek ayn veya farkl bir blm/program kazanan ve yeniden kaydn yaptran; bir yksekretim kurumundan ayrldktan sonra niversiteye kayt yaptran ve yatay geile gelen renciler, daha nce alp baarl olduklar derslerden muaf olmay talep edebilirler. Ders muafiyeti isteinde bulunanlar, muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dileke ve ekinde not dkm belgesi ile birlikte niversiteye kesin kayt yaptrdklar ilk yaryln/yln derslerinin balamasn izleyen on i gn iinde ilgili birime mracaat etmek zorundadrlar. Bu tarihten sonraki bavurular dikkate alnmaz. rencilerin muafiyet istekleri, ayrldklar yksekretim kurumunda baardklar dersler gz nne alnarak tm eitim-retim plann kapsayacak ekilde bir defada yaplr. Bu takdirde her on yedi kredilik muafiyet iin azami renim sresinden bir yaryl dlerek, rencinin intibak ettirilecei snf belirlenir. Muafiyet talebi ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanncaya kadar renciler, muafiyet talebinde bulunduklar derse/derslere devam ederler.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) renciler, tekrarlamalar gereken semeli derslerin yerine blm bakanl, yksekokul veya meslek yksekokul mdrl tarafndan alan ayn yaryldaki dier semeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, nceki ders ve almalar iin kullanlm olan haklar yeniden kullanlamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a)

PUAN

HARF NOTU

KATSAYI

BAARI DURUMU

NOT
ORTALAMASINA

90-100

AA

4.0

Baarl

Katlr

80-89

BA

3.5

Baarl

Katlr

70-79

BB

3.0

Baarl

Katlr

60-69

CB

2.5

Baarl

Katlr

50-59

CC

2.0

Baarl

Katlr

45-49

DC

1.5

Yaryl Not Ortalamasna ve Snav Trne Gre Baarl/Baarsz

Katlr

40-44

DD

1.0

Baarsz

Katlr

30-39

FD

0.5

Baarsz

Katlr

0-29

FF

0.0

Baarsz

Katlr

0

D

0.0

Devamsz

Katlr

 

G

 

Geer

Katlmaz

 

K

 

Kalr

Katlmaz

 

S

 

Sren alma

Katlmaz

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Kayt dondurularak geirilen sre azami renim sresinden saylmaz.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencilere; bu Ynetmeliin 33 nc maddesinde belirtilen hakl ve geerli mazeretleri nedeniyle yaryl izni verilebilir. zin sresi en fazla; n lisans programlarnda iki yaryl, lisans programlarnda ise drt yaryldr.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Baarsz derslerden snav

GEC MADDE 1 (1) 2011-2012 eitim retim yl gz yaryl btnleme snavlar sonunda dnemlerine baklmakszn mezuniyetlerine en fazla dersi kalan renciler; yaryl sonu snavndan sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yaplmak zere, baarsz olduklar bu dersten mezuniyet snavna girerler.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Rize niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/12/2011

28129