3 ubat 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28193

YNETMELK

Rize niversitesinden:

RZE NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM VE

SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Rize niversitesi Tp Fakltesinde uygulanacak olan kayt, eitim-retim, yatay gei ve snavlarla ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Rize niversitesi Tp Fakltesinde uygulanacak olan kayt, eitim-retim, yatay gei ve snavlarla ilgili hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenen ve Dekanlka grevlendirilen retim yesini,

b) Dekan: Rize niversitesi Tp Fakltesi Dekann,

c) Dekanlk: Rize niversitesi Tp Fakltesi Dekanln,

) Ders Kredisi: Derslerin ierik arlklar karlatrlarak bulunan ve rencinin bir dersi baarabilmesi iin dnem boyunca harcanmas gereken emek ve zaman deerlendirerek belirlenen l birimini,

d) Ders Kurulu: I, II ve III nc dnemlerin her birinde entegre sisteme gre bir arada retilmesi kararlatrlm, farkl derslerin programda yer ald zaman dilimini,

e) Ders Kurulu Snav: Ders kurulu sonunda yaplan teorik ve pratik snavlar,

f) Dnem: En az otuziki haftalk zaman dilimini kapsayan tm ders yln,

g) Dnem Koordinatr: Tp Eitimi Koordinatrler Kurulu yesi olan ve her bir dnemde eitim-retimin dzenli bir ekilde yrtlmesi ve koordinasyonu ile grevlendirilmi retim yesini,

) Entegre Sistem: Dnem I, II ve IIIte farkl derslerin benzer konularnn bir arada ilendii eitim-retim modelini,

h) Faklte: Rize niversitesi Tp Fakltesini,

) Faklte Kurulu: Rize niversitesi Tp Fakltesi Faklte Kurulunu,

i) Faklte Ynetim Kurulu: Rize niversitesi Tp Fakltesi Ynetim Kurulunu,

j) ntrn Hekimlik/Aile Hekimlii: Dnem VIda klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarn ieren stajlardan oluan oniki aylk bir eitim-retim srecini,

k) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve yabanc dil derslerini,

l) Rektr: Rize niversitesi Rektrn,

m) Senato: Rize niversitesi Senatosunu,

n) Staj: Dnem IV, V, VIda klinik bilimlere bal anabilim dallarnda pratik/uygulamal ve teorik yaplan eitim-retimi,

o) Tp Eitimi Koordinatrler Kurulu: Tp Fakltesi eitim-retiminin dzenli bir ekilde yrtlmesi, planlanmas ve koordinasyonunu salayan kurulu,

) niversite: Rize niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim ile lgili Esaslar

Eitim-retim sresi ve dzeyleri

MADDE 5 (1) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn Faklteyi azami dokuz yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk payn veya renim cretini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders, staj ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Eitim-retim aamalar

MADDE 6 (1) Tp doktorluu dzeyi, yabanc dil hazrlk snf hari, her biri bir ders yln kapsayan alt dnemden ibarettir ve birbirini izleyen ve aada belirtilen aamadan oluur:

a) Temel tp bilimleri dnemi: Dnem I ve II yi kapsar.

b) Klinik tp bilimleri dnemi: Dnem III, IV ve Vi kapsar.

c) Aile hekimlii/intrn hekimlik dnemi: Dnem VIy kapsar.

Eitim-retim ekli

MADDE 7 (1) Dnem I, II ve III de entegre sistemle eitim-retim yaplr. Entegre sistemde ayn zamanda mesleki beceri eitimleri de verilir. Dnem IV, V ve VI da eitim-retim stajlar eklinde yrtlr. Tm dnemlerde renci bir st dneme devam edebilmek iin, bulunduu dnemi baar ile tamamlamak zorundadr.

(2) Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk dili ve yabanc dil dersleri ortak zorunlu dersler olup 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayl Resm Gazetede yaymlanan Rize niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

(3) Bir eitim-retim yl en az otuziki haftay kapsar. Dnem I, dnem II ve dnem IIIde en az iki haftalk bir ara tatil verilir. Srekli eitim ve retim yaplan dnem VIda ara tatil yaplmaz. Zorunlu durumlarn ortaya kmas halinde Faklte Kurulu, eitim ve retim srelerinde, snav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarnda deiiklik ve dzenleme yapabilir. Bu deiiklik ve dzenlemeler, Senatonun onay ile uygulamaya konulur. Akademik takvim, eitim-retim yl balangcndan en az bir hafta nce ilan edilir.

Eitim-retim dili

MADDE 8 (1) Fakltede eitim-retim Trke olarak yaplr. Ancak hazrlk snfnda retim dili ngilizcedir.

renci kabul

MADDE 9 (1) renciler Faklteye lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan dzenlenen snavn sonularna gre kabul edilirler. Yalnz tam zamanl renci kabul edilir, dinleyici olarak renci kabul edilmez.

Kayt ilemleri

MADDE 10 (1) Faklteye kesin kayt ilemleri SYMnin belirledii tarihler arasnda yaplr. SYM tarafndan belirlenen tarihlerde kayt ilemlerini yaptrmayan adaylar, kayt haklarn kaybeder. renci katk payn veya renim cretini Rektrlk tarafndan belirlenen sre iinde demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz ve yenilenmez. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Kesin kayt yaptran rencilerin sunduu belge ve bilgilerin doru olmad anlalrsa, ilgili ynetim kurulu tarafndan kaytlar iptal edilir. Sz konusu ahslara verilen diploma dhil tm belgeler iptal edilerek haklarnda gerekli kanuni ilem yaplr. Kesin kayt hakk kazanan adaylardan, bavuru srasnda teslim ettii belgeler tekrar istenmez. niversiteye kayt hakk kazanan adaylar kayt iin bavurularn ahsen yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat bavuramayan adaylar vekilleri aracl ile kayt yaptrabilirler.

(2) Dnem Ie ilk defa kayt yaptran renciler, ayn zamanda ortak zorunlu derslere de kaytlarn yaptrm saylrlar.

(3) Tp Fakltesine kayt iin aadaki artlar aranr:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabanc lke ortaretim okullarndan mezun olanlar iin diploma denklikleri Milli Eitim Bakanl tarafndan onaylanm olmak.

b) SYM tarafndan yaplan yerletirme sonucunda, o retim ylnda Faklteye merkez yerletirme sistemi veya Yabanc Uyruklu renci Snav ile kayt hakk kazanm olmak.

c) SYM tarafndan hazrlanan snav klavuzunda, Faklteye kayt iin belirtilen belgeleri, yabanc uyruklu renciler iin ise, renci leri Daire Bakanl tarafndan istenen belgeleri salamak.

Yatay gei ilemleri ve muafiyet

MADDE 11 (1) Faklteye edeer eitim program uygulayan dier tp fakltelerinden yaplacak yatay geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ile Senato tarafndan belirlenen esaslara gre, rencinin alm olduu eitimin Fakltenin eitim programna uyum ve denklii hakknda, ilgili komisyonun gr alnarak yaplr.

(2) Baka bir tp fakltesinden yatay gei yapmak isteyen rencilerin, Faklteye kaytlarnn yaplabilmesi iin; Rektrlke kontenjan ilan edilmi olmas ve durumlarnn YK tarafndan belirlenen kurallara uygun olmas gerekir.

(3) Dier bir tp fakltesinden yatay gei yapan rencilerin renim srelerinin hesabnda, geldikleri kurumda geirmi olduklar sreler de dikkate alnr.

(4) Rize niversitesinin veya baka bir niversitenin herhangi bir blmne/programna kaytl iken SYM tarafndan yaplan snavlara girerek Faklteyi kazanan ve yeniden kaydn yaptran; bir yksekretim kurumundan ayrldktan sonra Faklteye kayt yaptran ve yatay geile gelen renciler, daha nce alp baarl olduklar derslerden muaf olmay talep edebilirler. Ders muafiyeti isteinde bulunanlar, muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dileke ve ekinde not dkm belgesi ile birlikte niversiteye kesin kayt yaptrdklar ilk yln derslerinin balamasn izleyen on i gn iinde Faklteye mracaat etmek zorundadrlar. Bu tarihten sonraki bavurular dikkate alnmaz. rencilerin muafiyet istekleri, ayrldklar yksekretim kurumunda baardklar dersler gz nne alnarak tm eitim-retim plann kapsayacak ekilde bir defada yaplr. Muafiyet talebi ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanncaya kadar renciler, muafiyet talebinde bulunduklar derse/derslere devam ederler.

(5) Ders muafiyeti isteinde bulunan rencilerin, Tp Fakltesi Ynetim Kurulu tarafndan muafiyetleri kabul edilen Rize niversitesindeki derslerinin notlar daha nce aldklar harf notlar olarak ilenir ve ortalamalarna katlr.

(6) rencilerin dier yksekretim kurumlarndan aldklar derslerden muaf saylabilmeleri iin; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin baar notunun, bu Ynetmeliin 34 nc maddesinde belirlenen harf notlarndan en az CC harf notu veya karl olmas gerekir. Ancak retim programlarnda baarl/baarsz olarak deerlendirilen ders/derslerden baarl olanlar, en az CC harf notu veya karl aranmadan, muaf saylrlar. Sz konusu rencilerin Rize niversitesinde alm olduklar derslere gre genel akademik not ortalamalar belirlenir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 12 (1) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk dili ve yabanc dil dersleridir. Bu derslere %70 devam zorunludur. Ortak zorunlu derslerden en az bir ara snav ile final snav yaplr. Hakl ve geerli grlen bir mazeretle ara snava giremeyen renciler iin derslerin yapld en son hafta mazeret snav yaplr. Baar notu; yl ii snavlarnn ortalamasnn % 50si ile final snav notunun % 50si toplanarak hesaplanr. Final snavnda 100 (yz) zerinden en az 50 (elli) puan almak zorunludur. Final snavna girmeyen veya bu snavdan en az 50 (elli) puan alamayan rencilerin ara snavdan ald not deerlendirmeye katlmaz ve bu durumdaki rencilere K (Kalr) harf notu verilir. Final snavndan 100 (yz) tam puan zerinden 50 (elli) alamayan ve yl sonu baar puan 60 (altm) olmayan renciler baarsz saylrlar. Bu renciler btnleme snavna girebilirler. Btnleme snavnda en az 50 (elli) puan almak zorunludur ve btnleme snavnda alnan not, o dersin final snav notu yerine geer. Ara snav ile btnleme snav notunun arlklar dikkate alnarak harfli baar notu belirlenir. Ortak zorunlu derslerden baarsz olan dnem I ve dnem II rencileri bir st dneme geebilirler. Bu durumdaki renciler, eitim-retim sresi iinde, ortak zorunlu derslerden alan snavlara girerek baarl olmak zorundadrlar.

(2) Ortak zorunlu derslerden alnan notlar geer (G)/kalr (K) eklinde deerlendirilir ve genel baar notu ortalamasna katlmaz.

(3) Ortak zorunlu yabanc dil dersleri; niversiteye kayt yaptran rencilerin, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi gereince, birinci ve ikinci yarylda almak zorunda olduklar yabanc dil dersleridir. Bu dersler haftada en az iki saattir. Ders mfredatna, Faklte kurulu kararyla birinci ve ikinci yaryl dnda da yabanc dil dersi eklenebilir.

(4) Her yl eitim-retim yl banda, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabanc Diller Blm Bakanl tarafndan yabanc dil muafiyet snav yaplr. Bu snavdan 100 (yz) puan zerinden 60 (altm) ve yukar puan alan renciler, ortak zorunlu yabanc dil derslerinden muaf olurlar.

(5) Daha nce baka bir yksekretim kurumundan bu dersleri alm ve baarl olmu renciler de ortak zorunlu yabanc dil dersinden, durumlarn belgelemek artyla, muaf saylrlar.

(6) rencinin, ortak zorunlu yabanc dil derslerinden muafiyetine ilikin kararlar, ilgili ynetim kurulu tarafndan verilir.

Yabanc dil hazrlk snf ve yabanc dil muafiyet snavlar

MADDE 13 (1) Faklteye kayt yaptran renciler ilk yl yabanc dil hazrlk snfnda renim grrler. steyen renciler eitim-retim yl banda yaplan muafiyet snavna girerler. Yabanc dil yeterlik snavnda 100 (yz) tam puan zerinden 60 (altm) veya st puan alm olanlar dnem Ie kayt yaptrrlar. Yabanc dil hazrlk snfnda baarsz olan renciler eitim-retimlerine devam ederler. Ancak bu renciler, ksmen veya tamamen yabanc dille okutulan semeli dersleri deil de Trke olarak verilen semeli dersleri alabilirler. Bu durumdaki renciler, isterlerse hazrlk snfna ynelik yaplacak herhangi bir muafiyet snavna girebilirler.

(2) Yabanc dil hazrlk snf ile ilgili devam, ders tekrar, eitim-retim ve snavlar 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayl Resm Gazetede yaymlanan Rize niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmlerine gre yaplr.

Kayt yenileme

MADDE 14 (1) niversite ynetim kurulunun tespit edecei esaslar erevesinde, renciler akademik takvimde belirtilen sreler iinde katk payn veya renim cretini deyerek kaytlarn yenilemek zorundadrlar.

(2) Belirlenen sreler iinde kaydn yenilemeyen renci, o dnemdeki derslere devam edemez, snavlara giremez ve dier rencilik haklarndan yararlanamaz. rencinin kayt yenilemedii dnem, 2547 sayl Kanun hkmlerince belirlenen azami renim sresinden saylr.

NC BLM

Tp Eitimi Koordinatrler Kurulu, Koordinatrler ve Grevleri

Tp eitimi koordinatrler kurulu

MADDE 15 (1) Eitim ve retim, Dekanlka grevlendirilen Tp Eitimi Koordinatrler Kurulu tarafndan dzenlenir.

(2) Tp Eitimi Koordinatrler Kurulu; Koordinatr ve dnem koordinatr olarak Dekan tarafndan grevlendirilen kiilerden oluur. Kurul yelerinin grev sresi bir yldr. Sresi bitenler yeniden grevlendirilebilir. Tp Eitimi Koordinatrler Kurulunun alma usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) Tp Eitimi Koordinatrler Kurulu; tp eitiminin amac, hedefleri, planlanmas, uygulanmas ve gelitirilmesi konularnda ilgililerle fikir alverii yaparak rapor ve neriler hazrlar. retim yeleri ve rencilerden alnan geri bildirimleri deerlendirir, Faklte Kuruluna grlerini sunar. Eitim-retimin Faklte Kurulunda kararlatrlan esaslara ve akademik takvime uygun olarak derslerin birbirleriyle uyumlu bir ekilde yrmesini salar ve bu konuda Faklte Kuruluna bilgi verir. Blm bakanlar ile koordinasyon iinde bir sonraki yln eitim programn ve grevlendirilen retim yelerini belirleyerek Faklte Kuruluna sunar.

(4) Devamszlk veya baka nedenlerle eitimle iliii kesilme durumuna gelen renciler hakknda Dekanla bilgi verir. Tp Eitimi Koordinatrler Kurulu alma ve toplant dzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda bakann ars zerine olaanst olarak toplanr.

(5) Tp Eitimi Koordinatrler Kurulu her eitim-retim dnemi banda, ihtiya olduunda, 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayl Resm Gazetede yaymlanan Rize niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin muafiyetle ilgili 7 nci maddesinde belirtilen baar puanlar ile ilgili olarak Dekanla teklifte bulunur.

Koordinatrlerin grevleri

MADDE 16 (1) Koordinatrlerin grevleri unlardr:

a) Akademik takvim taslan ilgili anabilim dallarnn grn alarak Tp Eitimi Koordinatrler Kuruluna sunmak,

b) Dnem programnn dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak,

c) Devam izelgelerini denetlemek ve snavlara giremeyecek rencileri Dekanla bildirmek,

) Tm snavlarn anabilim dal bakanlar ile ibirlii iinde yrtlmesini salamak,

d) Snav sonularnn deerlendirilmesini ve snavn ayrntl analizini yaparak aklanmasn salamak,

e) rencilerin sorunlarnn zmlenmesine ve danman retim yeleri ile ilikilerinin dzenli yrtlmesine yardmc olmak.

DRDNC BLM

Dnem I, II ve III ile lgili Esaslar

Devam zorunluluu

MADDE 17 (1) Ders kurullarndaki teorik ve pratik derslere devam zorunludur.

(2) Ders kurulundaki teorik derslerin tmnn % 30undan fazlasna devam etmeyen renci ders kurulunun pratik ve teorik snavna; dnem boyunca anlatlan teorik derslerin % 30undan fazlasna devam etmeyen renci ise final ve btnlemenin pratik/teorik snavlarna, bu Ynetmeliin 28 inci maddesinde tanmlanan hakl ve geerli mazeretlerden herhangi birine sahip olsa da giremez.

(3) Bir ders kurulundaki her bir dersin pratik uygulamalarnn % 30undan fazlasna devam etmeyen renci, ders kurulundaki ilgili dersin pratik snavna giremez.

(4) Bir ders kurulundaki pratik uygulamalara hakl ve geerli bir mazereti nedeniyle devam edemeyen renciler, anabilim dalnn imknlar lsnde retim yesinin gsterdii gn ve saatlerde devam edemedikleri pratik uygulamalar telafi edebilirler.

Ders kurulu sonu snavlar

MADDE 18 (1) Her ders kurulundan sonra ders kurulu snav yaplr. Bu snav teorik ya da teorik ve pratik olarak uygulanr. Ders kurulu snav, derslerin ders kurulunda yer aldklar srelerle orantl sayda sorudan oluur. Ders kurulu snavlar dnem koordinatrlerinin gzetim ve denetiminde yaplr.

(2) Pratik snavlar, pratik dersi olan anabilim/bilim dallar tarafndan ders kurulu teorik snavndan nce yaplr.

(3) Teorik snav, ders kurulunu oluturan tm anabilim dallar iin ortak bir snav eklinde yaplr.

(4) Kurul sonu snav puan, ders kurulunu oluturan her bir anabilim/bilim dalnn teorik ve pratik puann kapsayacak biimde 100 (yz) tam puan zerinden hesaplanr. Her bir anabilim/bilim dalnn teorik ve pratik puan arlklar, o kuruldaki ders saati oranna gre dnem koordinatr tarafndan belirlenir.

Ders kurulu snav puan ve deerlendirme

MADDE 19 (1) Ders kurulu snav puan, o kuruldaki entegre derslerden alnan teorik ve pratik puanlarn toplanmasyla belirlenen puandr. Ders kuruluna ait toplam puann hesaplanmasnda sonucun eksi olarak bulunmas durumunda bu puan 0 (sfr) olarak deerlendirilir.

(2) Teorik ve pratik puanlar aadaki ekilde belirlenir:

a) Teorik puan: Ders kurulu sonunda yaplan teorik/yazl snavn puan hesaplanrken baraj sistemi uygulanr. Dnem I, II ve III iin baraj uygulamas ders ve/veya ders gruplar eklinde yaplr. Buna gre, kurulu oluturan her bir ders ve ders gruplarndan % 50lik baar salanm ise; derslerden alnan puanlar toplanarak teorik snav puan olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu oluturan derslerin bir veya birkandan % 50lik baar salanamam ise; o ders veya derslere ait teorik tam puann % 50si ile alnan puan arasndaki fark, eksi puan olarak deerlendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alnan teorik puanlardan dlerek o ders veya derslere ait teorik puan hesaplanr. Ders kurulunu oluturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puan bulunur.

b) Pratik puan: Kurul sonu pratik snavda alnan puandr. Ders kurulu teorik snavnn puanna aynen eklenir.

c) Ders kurulu snav puan: Teorik ve pratik puanlar toplamndan oluur.

Mazeret snav

MADDE 20 (1) Dnem I, II ve III ders kurulu snavlarna, Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen hakl ve geerli sebeple katlamayan rencilere her bir yaryl iin bir ders kuruluna mahsus olmak zere mazeret snav alr.

(2) Mazeret snavlar, dnem sonunda ve final snavndan nce yaplr.

Dnem sonu final snav

MADDE 21 (1) Dnem I, II ve IIIte her dnemin sonunda, son ders kurulu snav bitiminden en az onbe gn sonra btn ders kurullarn kapsayan dnem sonu final snav yaplr. Bu snav teorik ve/veya pratik/uygulamal yaplr. Snav sorularnn dalm, ders kurulu snavnda olduu gibidir.

(2) Bu snavda renciler en az 50 (elli) puan almak zorundadr. Puan 50 (elli)nin altnda olan renciler baarsz kabul edilir. Baarsz renciler btnleme snavna girmek zorundadr.

Btnleme snav

MADDE 22 (1) Dnem sonu final snavndan en az 15 (onbe) gn sonra yaplr.

(2) Snav sorularnn dalm, dnem sonu final snavndaki ekilde olur.

(3) Dnem sonu final snavndan 50 (elli)nin altnda not alanlar ve/veya dnem baar notu 60 (altm)n altnda kalan renciler btnleme snavna girmek zorundadr.

Dnem baar notu

MADDE 23 (1) Dnem I, II ve IIIte; tm ders kurullarna ait snav notu ortalamalarnn %60' ile dnem sonu final veya btnleme snav notunun % 40' toplamlar dnem baar notunu oluturur.

(2) Dnem baar notu 60 (altm) ve daha yksek olanlar bir st dneme geebilir. Dnem baar notu 60 (altm)n altnda kalan renciler baarsz saylr.

(3) Dnem baar notunda ortaya kabilecek ondalkl puanlar tam sayya yuvarlatlarak hesaplanr. Ondalkl say 0,50'den byk veya eit ise bir st tam sayya, 0,50'den kk ise bir alt tam sayya yuvarlatlr. Dnem baar notu renciye rakam ve harf notu olarak bildirilir.

Snavlarn yapl

MADDE 24 (1) Snav gnleri ilan edildikten sonra sadece Faklte Ynetim Kurulu karar ile deitirilebilir.

(2) Anabilim/bilim dallar, gerekli durumlarda pratik snavlarn uygun grdkleri ekilde yapabilirler.

(3) renciler, ders kurulu snav, dnem sonu final veya btnleme snav iin belirlenen gn ve saatte snavlara girmek zorundadr.

Baarszlk

MADDE 25 (1) Dnem I, II ve III rencileri, dnem sonunda F2 ya da F3 almalar ve btnleme snavlarnda baarl olamamalar halinde o dnemi tekrarlar. Tekrarladklar halde baarl olamayan renciler bir st snfn eitim-retim almasna yazlamaz.

Snav sonularnn ilan ve itirazlar

MADDE 26 (1) Snav sonular, snav izleyen en ge yedi i gn iinde ilan edilir.

(2) Ders kurulu snav sonular; dnem koordinatr, Tp Eitimi Koordinatrler Kurulu bakan ve Dekann imzas ile ilan edilir.

(3) renciler, snav sonularnn ilann izleyen en ge 7 (yedi) i gn iinde snav evraklarnn maddi hata ynnden incelenmesini yazl olarak Dekanlktan isteyebilir.

(4) Snav ktlarnda ve retim elemanlarnn not takdirinde maddi hatann dzeltilmesi dnda hibir deiiklik yaplmaz. Maddi hatalar ise, ancak Faklte Ynetim Kurulu tarafndan dzeltilebilir.

(5) Tm snavlarda, snav notu hesaplanrken, 0,50 ve st bir st tam nota tamamlanr.

BENC BLM

Devam Zorunluluu, Mazeret ve zinlerle lgili Esaslar

Devam zorunluluu

MADDE 27 (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilikin esaslar unlardr:

a) Teorik ve uygulamal dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yaplr.

b) Uygulamal dersler; staj, laboratuvar almas, tartma, seminer, saha ve klinik almalar gibi hususlar kapsar. Stajlar tam gn olarak deerlendirilir.

Mazeretler, izinli saylma ve kayt dondurma

MADDE 28 (1) Kayt, devam, uygulama ve snav artlarndan birini, aada belirtilen hakl ve geerli bir mazeretle yerine getiremeyen rencilerin bu haklar sakl tutulur ve kaybettikleri sre azami renim sresine eklenir.

(2) Mazeretin kabul iin, ilgili belgelerin mazeretin sona ermesinden itibaren en ge bir hafta iinde Dekanla iletilmesi zorunludur.

(3) renciler, raporlu olduklar sre iinde snavlara giremez.

(4) renciler aada belirtilen hakl ve geerli mazeretlerinden dolay eitim-retimlerine ara vermeleri halinde, mazeretlerinin bitiminden itibaren eitim-retimlerine ayrldklar yerden devam ederler:

a) rencinin, niversite hastaneleri veya dier salk kurulularndan alacaklar salk raporlaryla belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretinin olmas,

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) nolu alt bendinin nc paragraf uyarnca, retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime Yksekretim Kurulu karar ile ara verilmesi,

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas kouluyla, doal afetler nedeniyle rencinin renime ara vermek zorunda kalm olmas,

) Birinci derece yaknlarnn ar hastal halinde, bakacak baka kimsenin bulunmamas nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda olduunu belgelendirmesi ve rencinin zrnn Faklte Ynetim Kurulunca geerli saylmas,

d) rencinin ekonomik nedenlerle Faklte Ynetim Kurulunca izinli saylmas,

e) Kesinlemi bir mahkumiyet halinin veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre yksekretim kurumundan sreli uzaklatrma ya da karma cezas dndaki hallerin bulunmas,

f) rencinin tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas suretiyle askere alnmas,

g) rencinin, Trkiyeyi, niversiteyi veya Faklteyi temsilen spor ve kltr etkinliklerine katlmas,

) Faklte Ynetim Kurulunun hakl ve geerli kabul edecei dier mazeretlerin ortaya kmas.

(5) rencilere; kantlayacaklar nemli nedenlerin veya renim ve eitimlerine katkda bulunacak niversite d burs, staj ve aratrma gibi imknlarn domas halinde, Faklte Ynetim Kurulu karar ile yalnzca bir kez olmak zere bir yla kadar izin verilebilir. Bu izin bavurusu, akademik yl balamadan en az 15 (onbe) gn nce yaplr ve Faklte Ynetim Kurulunca mazereti kabul edilen renciye izin verilebilir.

(6) Hakknda alnan salk raporu ile hekimlik mesleini icra edemeyecek dzeyde zrl olduu belirlenen rencilerin Faklte Ynetim Kurulu karar ile niversiteyle iliii kesilir.

(7) Milli takm spor karlamalarnda, milli takmlarda ve niversiteleraras spor karlamalarnda, niversite takmlarnda yer alan rencilere Faklte Ynetim Kurulu karar ile izin verilir. renciler bu sreler iin mazeretli izinli saylr. O dnemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret snavna alnrlar. IV, V ve VInc dnem rencileri devam etmedii sreyi anabilim dalnn belirleyecei zamanlarda tamamlamak zorundadr. renci bu sreyi tamamlamad takdirde staj tekrarlanr. Faklte Ynetim Kurulunca uygun grlen izin sreleri bu eitim-retim sresine dahil deildir.

(8) Mazereti hakl ve geerli olarak kabul edilen rencilerin renim sreleri; rencilerin talebi zerine, Faklte Ynetim Kurulu karar ile dondurulur. Dondurulan sre rencinin renim sresine eklenir.

ALTINCI BLM

Dnem IV, V ve VI ile lgili Esaslar

Stajlar

MADDE 29 (1) Dnem IV ve Vte staj yapmak zorunludur. Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamszlklar % 20 ve daha altnda olan renciler, devam etmedii pratik almalar anabilim dalnn imknlar lsnde anabilim dal bakannn gsterdii gn ve saatte telafi etmek zorundadr. Telafi yaparak eksik sreyi tamamlamayan renci szl ve yazl snavlara alnmaz. Devamszl % 20den fazla olan renci ise staj sonu snavlara giremez ve staj tekrar yapmak zorundadr.

Snavlar

MADDE 30 (1) Dnem IV ve V rencileri, stajn son gnn gememek kayd ile staj sonu snavna alnr. Bu snav; hem yazl, hem de hasta ba, laboratuvar veya klinik uygulama eklinde szl snav olarak yaplr. Stajlardan baarl olmak iin szl ve yazl olarak yaplan snavlarn her birinden 100 (yz) tam puan zerinden en az altm 60 (altm) puan almak zorunludur. Staj baar notu szl ve yazl snavlardan alnan puanlarn ortalamasnn alnmas ile hesaplanr.

(2) Staja devamlar yeterli olup staj sonu yazl ve szl snavnda baarl olamayanlara bir sonraki staj dnemi sonunda veya yl sonunda kullanaca bir btnleme snav hakk verilir. renci bu hakkn ne zaman kullanmak istediini yazl olarak faklte renci ileri brosuna bildirmelidir. renci btnleme snavnda szl ve yazl snavn her ikisine de girmek zorundadr. Szl ve yazl snavlarn birisinden baarsz olan renci staj baaramam kabul edilir. Baarsz olan renci stajn tm pratik uygulamalarna ve teorik derslerine devam ederek staj tekrarlar. Dnem IV ve Dnem Vde herhangi bir staj tekrarlayarak snavlarnda baarl olan renci dier tm stajlardan da baarl olduu takdirde, yeni ders ylnn balamasn beklemeksizin bir st snfn eitim ve retimi devam eden herhangi bir staj veya dersinin ilk balangcna kaydedilir.

(3) Staj sonu snavlarna, Faklte Kurulunca kabul edilen hakl ve geerli sebeple katlamayan renciler, Dnem Koordinatrnn belirleyecei, yl iindeki takip eden stajlardan birinin dnem sonunda snav hakkn kullanrlar.

Dnem VIdaki intrn hekimlik/aile hekimlii ile ilgili esaslar

MADDE 31 (1) Dnem Vi baar ile tamamlayan renciler aile hekimi aday olurlar. Aile hekimlii dnemi staj dilimlerinden oluan 12 aylk (1 tam yl) sreyi kapsar.

(2) Aile hekimlii dzeyi dneminde rencilerin stajlardan baars; her anabilim dalnda, anabilim dalnca nerilen, Faklte Kurulunca kabul edilen bir programa gre yaplan almalar sonunda anabilim dal retim yeleri tarafndan klinik, poliklinik, laboratuvar, saha almalar, yazdklar hasta anamnez, yk ve epikirizler, hastalara kar ilgileri, nbetler, katldklar seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantlardaki baarlar ayr ayr gz nne alnarak bu Ynetmeliin 32 nci maddesinde belirtilen notlarla deerlendirilir. rencilerin ald bu notlar akademik ortalamaya katlmaz.

(3) Aile hekimlii stajlarnda baarl olamayan renci, baarsz olduu staj yllk programn sonunda tekrar etmek zorundadr.

(4) Aile hekimlii dnemi rencileri, bu dnemdeki stajlarn her birine ait srenin en az % 80ine devam etmek zorundadr. Mazeretli veya mazeretsiz devamszl her staj iin % 20yi aan renci o stajdan baarsz kabul edilir. Devamszlklar % 20 ve daha altnda olan renciler ise, devam etmedii pratik almalar anabilim dalnn imknlar lsnde anabilim dal bakannn gsterdii gn ve saatte telafi etmek zorundadr. Telafi yaparak eksik sreyi tamamlamayanlar o stajdan baarsz saylr. Baarsz rencilerin staj tekrar yapmas gerekir.

(5) Faklte Kurulu tarafndan uygun grlmesi halinde Dnem VIda semeli staj yaplabilir. Semeli stajlarn yaplaca birimler ve staj sreleri, eitim komisyonunun nerisi ile Faklte Kurulu tarafndan belirlenir. Semeli stajlar Dnem VInn programnda bulunan ve zorunlu olarak staj yaplan anabilim dallarnn dnda, uygulamal ilemlerin olduu birimlerde yaplmaldr. renci hangi birimi seeceini dnem VIya balad tarihte Faklte renci ileri brosuna yazl olarak bildirmelidir. Anabilim dallarnda ylmay nlemek iin dnem koordinatr tarafndan dier semeli anabilim dallarna kaydrma yaplabilir.

(6) Aile hekimlii dneminde grlmesi gereken tm uygulamalar, benzer ders ve uygulama programn takip eden Tp Fakltelerinde de (yurtii-yurtd), Faklte Ynetim Kurulu karar ile yaplabilir. Ancak, dier fakltelerde yaplacak eitim bir staj sresinden fazla olamaz.

(7) Aile hekimlii dnemi olan Dnem VIdaki stajlar kredisiz eitim-retim almas olduundan, aile hekimlii baar notu mezuniyete esas olan deerlendirmede hesaba katlmaz.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Snav ve deerlendirme esaslar

MADDE 32 (1) Fakltede tm dnemlerde yaplan snavlar 100 (yz) tam puan zerinden deerlendirilir.

a) Snavlarn deerlendirilmesinde kullanlan puan, derece, not ve katsaylar aadaki ekilde tanmlanr:

Puanlar Dereceler Notlar Katsay

90-100 Mkemmel AA 4, 00

85-89 Pekiyi BA 3, 50

75-84 yi BB 3, 00

65-74 Orta CB 2, 50

60-64 Geer CC 2, 00

0-59 Baarsz FF 0, 00

Geer G (Ortak Zorunlu Dersler iin)

Kalr K (Ortak Zorunlu Dersler iin)

Muaf M

b) F (baarsz) notlar unlardr:

1) F1 notu; mazeretsiz, devamsz anlamndadr. Dnem sonu final ve btnleme snavlarna girme hakk olmayan rencinin ald nottur. Bir, iki ve nc dnemlerde F1 notu alan renci ayn dnemi tekrarlamak zorundadr. Drt, be ve altnc dnemlerde staj tekrar eder.

2) F2 notu, devaml anlamndadr. Snava girme hakk olduu halde snava girmemi rencinin ald nottur. Puan 0 (sfr)dr. Dnem I, II ve IIIte, dnem sonu final ve btnleme snavlarna girme hakk vardr, IV ve Vinci dnemlerde staj tekrar etmeden btnleme snavna girebilir.

3) F3 notu, snav deerlendirme sonucu 0-59 aras/baarsz olan renciye verilen nottur.

4) F4 notu; mazeretli, devamsz anlamndadr. Dnem I, II ve III ders kurullarnda, mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmi renciler iin dnem sonunda o ders kurulundan mazeret snavlarna girme hakk tannr.

c) G (Geer) notu: Kredisiz derslerde baarl renciyi tanmlar.

) K (Kalr) notu: Kredisiz derslerde baarsz renciyi tanmlar.

d) M (Muaf) notu: Bir yksekretim kurumundan yatay geile kabul olunan veya herhangi bir yksekretim programnda okurken SYM snavna girerek yeniden kayt hakk kazanan rencilerin ilgili programa intibaklarnda, nceden izledikleri programda alm olduklar ve Faklte Ynetim Kurulu karar ile baarl sayldklar ya da niversitenin/Fakltenin am olduu muafiyet snavlarna girerek baard dersler iin kaydedilen notu tanmlar.

(2) Baar notlarnn drtl sisteme dntrlmesinde, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen gncel dntrme tablolar kullanlr.

(3) Dnem IV ve Vte Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti nedeniyle devamszlk snrn am olan renciler staj sonu snavna alnmaz, staj tekrarlamalar gerekir.

Snavlarda kopya

MADDE 33 (1) Snavlarda kopya yapan, kopya giriiminde bulunan, kopya veren, yaplmasna yardm eden(ler), snav evraknn incelenmesi srasnda kopya yapt ve/veya yardm ettii anlalan renci(ler) o snavdan 0 (sfr) alm saylr ve hakknda Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre disiplin kovuturmas alr.

retim yesi olmamas sebebiyle stajlarn baka bir kuruluta yaptrlmas

MADDE 34 (1) Stajlarn Tp Fakltesi anabilim dallarnda yaptrlmas esastr. Fakltede ilgili anabilim dalnda retim yesinin ya da staj yaptrlabilmesi iin uygun artlarn bulunmamas durumunda ilgili koordinatrn ve Dekanln uygun grmesi halinde stajlar bu Ynetmelikteki snav hkmlerine uyulmak artyla baka salk kurulularnda da yaplabilir.

Diplomalar

MADDE 35 (1) Tp Fakltesinde aadaki diplomalar verilir:

a) Temel tp bilimleri nlisans diplomas: Dnem II yi baar ile tamamlayanlara niversiteden ayrlmalar halinde verilir. Bu diplomay belirtilen koullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar ayn programa dndkleri takdirde aldklar diplomay kayt srasnda niversiteye geri vermek zorundadr. Aksi halde kaytlar yaplmaz.

b) Klinik bilimleri yksek lisans diplomas: Dnem Vi baar ile tamamlayanlara niversiteden ayrlmalar halinde verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomay belirtilen koullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar ayn programa dndkleri takdirde kayt srasnda alnan diplomay niversiteye geri vermek zorundadr. Aksi halde kaytlar yaplmaz.

c) Tp doktoru diplomas: ntrn hekimlik dnemini baar ile tamamlayanlara verilir.

Disiplin

MADDE 36 (1) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Giyim ve genel grn

MADDE 37 (1) renciler, eitimleri sresince giyim ve genel grn konusunda ilgili mevzuat hkmlerine uymak zorundadr.

Onur rencilii

MADDE 38 (1) Her yl Faklteden mezun olan rencilerin mezuniyet notlarna gre sralamalar yaplr. Sralamada dnem ve staj tekrar yapmayan renciler ncelie sahiptir.

(2) Disiplin cezas almam olmak koulu ile birinci, ikinci ve nc srada mezun olan renciler stn onur mezunlar, drdncden onuncuya kadar srada mezun olan renciler de Dekanlk nerisiyle Rektrlke onur mezunlar olarak ilan edilirler.

Danman retim yesi

MADDE 39 (1) retim dneminin banda eitim, retim almalar ve niversite yaam ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak zere Dekanlk tarafndan her renci iin bir retim yesi danman olarak grevlendirilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 40 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato ve Faklte Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 41 (1) 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayl Resm Gazetede yaymlanan Rize niversitesi Tp Fakltesi Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Rize niversitesi Rektr yrtr.