3 ubat 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28193

YNETMELK

Rize niversitesinden:

RZE NVERSTES LSANSST ETM VE

RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Rize niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim ve retimle ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Rize niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim ve retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ALES: Akademik personel ve lisansst eitimi giri snavn,

b) Enstit kurulu: lgili enstit kurulunu,

c) Enstit ynetim kurulu: lgili enstit ynetim kurulunu,

) Enstit: Rize niversitesine bal enstitleri,

d) Enstit anabilim dal: lgili enstit anabilim daln,

e) GMAT: Uluslararas snavlardan olan Graduate Management Admission Test snavn,

f) GRE: Uluslararas snavlardan olan Graduate Record Examinations snavn,

g) KPDS: Kamu personeli yabanc dil bilgisi seviye tespit snavn,

) Mdr/Mdrlk: lgili enstit mdrn/mdrln,

h) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

) Rektr: Rize niversitesi Rektrn,

i) Senato: Rize niversitesi Senatosunu,

j) TOEFL: Uluslararas yabanc dil snavlarndan olanTest-of English as a Foreign Language snavn,

k) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

l) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

m) niversite: Rize niversitesini,

n) Ynetim kurulu: Rize niversitesi ynetim kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Kontenjanlar, Bavuru Koullar, renci Kabul ve Kayt

Kontenjanlarn belirlenmesi ve ilan

MADDE 5 (1) niversitede yrtlen lisansst programlara renci alnp alnmayaca, bavuru koullar ve kontenjan tespiti enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi, enstit kurulunun karar ve Senatonun onay ile belirlenir ve Rektrlk tarafndan ilan edilir.

Bavuru koullar

MADDE 6 (1) Yksek lisans programlarna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans diplomasna sahip olmalar ve SYM tarafndan merkezi olarak yaplan ALESden bavurduu programn puan trnde 55 standart puandan az olmamak kouluyla senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Ancak gzel sanatlar faklteleri ile konservatuarlara renci kabulnde ALESe girmi olma art aranmaz.

(2) Doktora programlarna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az 10 yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner faklteleri diplomalarna, eczaclk ve fen fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALESden bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 70 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Ancak gzel sanatlar faklteleri ile konservatuarlara renci kabulnde ALESe girmi olma art aranmaz.

(3) Temel tp bilimlerinde doktora programlarna bavurabilmek iin tp fakltesi mezunlarnn lisans diplomasna ve Senato tarafndan belirlenen, 50 puandan az olmamak kouluyla temel tp puanna veya ALESin saysal ksmndan 55 standart puandan az olmamak kouluyla ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Tp fakltesi mezunu olmayanlarn ise yksek lisans diplomasna, di hekimlii ve veteriner faklteleri mezunlarnn lisans derecesine sahip olmalar, ALESin saysal ksmndan 55 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna sahip olmalar gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar ve gzel sanatlar faklteleri ile konservatuarlar haricinde ALESin szel ksmndan 55, lisans diplomasyla bavuranlarn ise 70 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Ancak gzel sanatlar faklteleri ile konservatuarlara renci kabulnde ALESe girmi olma art aranmaz.

renci kabul

MADDE 7 (1) Yksek lisans programlarna renci kabulnde, ALES puan yan sra gerekirse, lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, hangi alandan yksek lisans yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar gibi belgeler, ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, yksek lisans giri baar notu ile lisans not ortalamasnn alt snr; ilgili enstit kurulunun nerisi ve Senatonun onay ile belirlenir. Kontenjanlar puan yksek olan adaylardan balanarak doldurulur. Sonular ilgili enstit tarafndan ilan edilir.

(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarna renci kabulnde, ALES puan, Temel Tp Bilimleri Doktora Programnda ise Temel Tp Puan veya ALES puan yan sra gerekirse, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ile mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programna bavuran adaylarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3,50 olmas gerekir. Deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar gibi belgeler, ALES puannn % 50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, doktora giri baar notu ile yksek lisans not ortalamasnn alt snr ilgili enstit kurulunun nerisi ve Senatonun onay ile belirlenir. Kontenjanlar puan yksek olan adaylardan balanarak doldurulur. Sonular ilgili enstit tarafndan ilan edilir.

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarna renci kabulnde DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda 01.07.1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinde belirtilen dillerden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(4) Yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarna renci kabul ile ilgili deerlendirme, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun kararyla ilgili anabilim dalndaki retim yelerinden oluturulan kiilik komisyon tarafndan yaplr.

(5) Yksek lisans ve doktora programlar ile sanatta yeterlik programna, hangi lisans ve yksek lisans programlarndan mezun olanlarn bavurabilecei niversiteleraras Kurul ile Senato kararlar erevesinde belirlenir.

Yurt dndan bavuru

MADDE 8 (1) Yabanc uyruklu adaylar; YK kararlarnda belirtilen esaslar ile bu Ynetmelik hkmleri ve Senato kararlar erevesinde lisansst programlara kabul edilirler. Adaylarn bavuru ilemleri ilgili enstit mdrl tarafndan yrtlr.

(2) Yabanc uyruklu adaylar ile yurt dnda ikamet eden Trk vatandalarnn kontenjan dhilinde lisansst programlara kabullerinde;

a) ALES veya uluslararas dzeyde edeer kabul gren GRE, GMAT gibi snavlarn birinden aldklar puan ile gerektiinde lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ile mlakat sonucu da deerlendirilebilir. Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programna bavuran adaylarn lisans mezuniyet not ortalamasnn 4 zerinden en az 3,50 olmas gerekir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar gibi belgeler, ALES puannn % 50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca, yksek lisans veya doktora giri baar notu ile yksek lisans not ortalamasnn alt snr ilgili enstit kurulunun nerisi ve Senatonun onay ile belirlenerek ilan edilir. Senato tarafndan, yalnzca ALES veya uluslararas dzeyde edeer kabul gren bir snav puan ile de renci kabul edilebilir. Kontenjanlar puan yksek olan adaylardan balanarak doldurulur.

b) Gerekli grlen hallerde sz konusu adaylarn bilimsel yeterliliklerinin tespiti iin snav yaplabilir. Eksiklikleri tespit edilen adaylar bilimsel hazrlk programna tabi tutulurlar.

c) Yurt d kontenjanlarnn dolmad hallerde bu kontenjanlar enstit ynetim kurulu kararyla yurt ii kontenjanlara ilave edilir.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 9 (1) Yksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi zerine enstit kurulu karar ile bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

b) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan doktora veya sanatta yeterlik adaylar,

c) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora veya sanatta yeterlik programndan farkl alanda alm olan adaylar

bilimsel hazrlk programna; bu Ynetmeliin 7 nci maddesindeki esaslara gre renci kabul edilir.

(2) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler ilgili enstit anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile belirlenir. Bilimsel hazrlk programnda alnan dersler ilgili lisansst program tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine gemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk programndaki derslerinin yan sra, ilgili anabilim dalnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile lisansst programda yer alan derslerden de alabilir. Bu dersler bir yarylda 2, bilimsel hazrlk program sresince de 3 dersten fazla olamaz.

(3) Bilimsel hazrlk program ile ilgili devam, ders tekrar ve dier hususlar bu Ynetmelik hkmlerine gre; ders baar notlar ve derslerden baarl saylma koullar 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayl Resm Gazetede yaymlanan Rize niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmlerine gre yaplr.

(4) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok bir takvim yldr. Bu sre dnem izinleri dnda uzatlamaz. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program srelerine dhil edilmez.

zel renci kabul

MADDE 10 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili retim elemannn ve enstit anabilim dal bakannn uygun gr, enstit ynetim kurulunun onay ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilir. zel renci statsnde ders alanlar, rencilik haklarndan yararlanamaz. zel rencilerin kabulnde not dzeyi aranmaz ve giri snav yaplmaz. zel renciler de, asl renciler gibi, ilgili ynetmelik ve ynergeler ile izledikleri derslerin btn koullarna uymak zorundadrlar.

(2) Drt yaryl gemeden asl renci olan zel rencilerin, zel renci iken baardklar lisansst derslerden kendi anabilim veya bilim alanlar ile ilgili olanlardan aldklar krediler, izledikleri programdaki kredi toplamnn yarsn gememek koulu ile anabilim dal akademik kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile devam etmekte olduu program iin geerli saylabilir.

(3) zel renci olarak alnacak dersler cretli olup, denecek cret her yl niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(4) Yksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik rencisi alma kriterlerini kaybetmi anabilim/anasanat dallarna zel renci de kabul edilemez.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 11 (1) lgili yksekretim kurumu bnyesindeki baka bir enstit anabilim veya ana sanat dalnda ya da baka bir yksekretim kurumunun lisansst programnda en az bir yaryl tamamlam olan baarl renci, ilgili programa bavuru koullarn salamak kaydyla yatay gei yoluyla kabul edilebilir. Yatay gei bavurusu, ilgili anabilim/ana sanat dal bakan ile ynetim kurulu tarafndan oluturulan renci kabul komisyonunun olumlu ve gerekeli gr ve enstit ynetim kurulu karar ile sonulandrlr.

(2) niversitemizde retim eleman kadrosunda olanlar hari, yksek lisansta iki yaryldan fazla sre kullanm olanlar, doktora/sanatta yeterlik programnda ise yeterlik snavna girmi olanlar yatay gei yapamaz.

(3) Yatay gei yapacak renci, Rize niversitesi lisansst programlarna bavuru artlarna sahip olmaldr.

(4) Yatay geii kabul edilen adayn, program tamamlamas iin gerekli olan kredili ve kredisiz ders ykmll, program toplam kredisi dnda yatay gei jrisi tarafndan nerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayaca, bu Ynetmelik hkmlerine gre tannacak sre ve dier hususlar ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenir. Jri tarafndan nerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. renci ek dersleri renim sresi sonuna kadar baarmak zorundadr. renci nceki yksekretim kurumunda doktora yeterlik snavn baarm olsa bile, niversitede tekrar doktora yeterlik snavna girmek ve baarmak zorundadr.

(5) Dier yksekretim kurumlarnda alnan, renci kabul komisyonu tarafndan edeerlii kabul edilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan geerlilii onaylanan baarlm derslerin notlar rencinin not izelgesine G (Geer) olarak kaydedilir.

(6) Edeerlii Yksekretim Kurulu tarafndan tannm yurt dndaki bir yksek retim kurumunun lisansst programnda en az bir yaryl tamamlam bir renci de Rize niversitesi lisansst programlarna yatay gei iin bavurabilir. rencinin bavurusu renci kabul komisyonu ile enstit anabilim/anasanat dal bakannn olumlu gr ve enstit ynetim kurulu karar ile sonulandrlr.

(7) Yatay gei bavurularnn yaryl balangcndan on i gn ncesine kadar ilgili enstit mdrlne yaplmas zorunludur.

(8) Hangi programdan hangi programa yatay gei yaplabilecei ve kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dallar bakanlarnn gr alnarak ynetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafndan kesin karara balanp ilan edilir.

(9) Yksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik rencisi alma kriterlerini kaybetmi anabilim/anasanat dallarna yatay gei yoluyla renci alnamaz.

Lisansst programlara kayt

MADDE 12 (1) Yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik snavn, hazrlk programlar ve uygulamalar dhil kazanan adaylarn listesi, enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir ve mdrlk tarafndan ilan edilir. Baar notlar ayn olan adaylar arasndan sralama yaplmas gerektiinde; yksek lisansta lisans, doktora ve sanatta yeterlikte yksek lisans derecesi, lisans diplomasyla bavuranlarn lisans derecesi esas alnr.

(2) Lisansst programlar kazanan adaylar akademik takvimde belirtilen tarihlerde istenen belgelerle birlikte ilgili enstitye bavurarak kesin kaytlarn yaptrrlar. Sresi iinde kaydn yaptrmayan adaylar kayt haklarn kaybederler. renci katk payn veya renim cretini Rektrlk tarafndan belirlenen sre iinde demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz ve yenilenmez. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Kesin kayt yaptran rencilerin sunduu belge ve bilgilerin doru olmad anlalrsa, ilgili ynetim kurulu tarafndan kaytlar iptal edilir ve haklarnda gerekli kanuni ilem yaplr. Kesin kayt hakk kazanan adaylardan, bavuru srasnda teslim ettii belgeler tekrar istenmez. Enstitye kayt hakk kazanan adaylar kayt iin bavurularn ahsen yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat bavuramayan adaylar vekilleri aracl ile kayt yaptrabilirler.

(3) niversitenin lisansst programlarna kabul edilen renciler her yaryl banda akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayt yenilemek zorundadr. Bunun iin renciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde renci katk payn veya renim cretlerini ilgili bankaya yatrp, enstit kurulunca alan derslere yazlmlarn gerekletirirler. Bu ilemler tamamlanmadan rencinin kayd yenilenmi saylmaz.

NC BLM

Eitim-retim ve Snavlara likin Esaslar

Lisansst programlarn kapsam ve eitleri

MADDE 13 (1) Lisansst programlar; yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluur.

(2) Lisansst programlardan yksek lisans program da, tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Tezsiz yksek lisans programlarnn alaca enstit anabilim veya anasanat dallar; enstit anabilim dal bakanlnn nerisi, enstit kurulunun teklifi ve Senatonun karar ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei; rencinin bavurusu, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile yaplr.

retim yl

MADDE 14 (1) Bir eitim-retim yl; her bir yarylda ondrt hafta ders, bir hafta ara snav haftas olmak zere gz ve bahar yarylndan oluur. Eitim-retim yl ve ilgili dier faaliyetlerin balama ve biti tarihleri, Senato tarafndan belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara snavlar sekizinci haftada yaplr, bu hafta ders yaplmaz.

Derslerin almas ve ders sorumlular

MADDE 15 (1) Her yarylda alacak dersler enstit anabilim dal akademik kurulunun nerisi ile enstit kurulu tarafndan karara balanr ve ilan edilir.

(2) Enstit kurulu tarafndan kabul edilen derslerin hangi retim yeleri tarafndan yrtlecei, enstit anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir.

(3) Lisansst programlardaki dersler retim yeleri tarafndan yrtlr. Zorunlu hallerde enstit anabilim ya da anasanat dal bakannn gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile doktoral retim grevlileri ile Devlet sanats veya sanatta yeterlii olan retim elemanlar da lisansst dzeyde ders verebilir.

(4) Bir retim yesi bir yarylda 5000/6000/7000 kodlu derslerden en fazla 3 adet ders aabilir.

(5) Lisansst programlarda ders says ve kredi st limitinde bir snrlama olmayp, bir renci yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programnda ayn retim yesinden en fazla 3 kredili ders alabilir. Zorunlu hallerde bu say enstit ynetim kurulu karar ile 4 kredili derse karlabilir.

Tez/sanat eseri danman atanmas

MADDE 16 (1) Yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program rencisi, birinci yaryl ierisinde almak istedii anabilim/anasanat dalnda grevli retim yesini sralayarak enstit anabilim/anasanat dal bakanlna bildirir. Anabilim/anasanat dal bakanl; yksek lisans programnda her renci iin en ge birinci yaryln; doktora ve sanatta yeterlik programnda ise; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin en ge ikinci yaryln; lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin ise en ge nc yaryln sonuna kadar bir tez danmann ilgili enstitye nerir. Tez/sanat eseri danman, enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Tez/sanat eseri danmannn, yksek lisans programnda en ge ikinci yaryl sonuna kadar, doktora ve sanatta yeterlik programnda ise, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin en ge nc yaryln bana; lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise en ge beinci yaryln bana kadar atanmas zorunludur. Tez/sanat eseri danman atanncaya kadar bu grev enstit anabilim/anasanat dal bakan tarafndan yrtlr.

(2) Tez/sanat eseri almasnn niteliinin birden fazla tez/sanat eseri danman gerektirdii durumlarda, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile ikinci tez/sanat eseri danman atanabilir. kinci tez/sanat eseri danman dier niversitelerden, alannda doktora unvanl uzman kiilerden veya Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yabanc niversiteler ile aratrma kurulularndan da seilebilir.

(3) Tez/sanat eseri danman; programda grevli retim yeleri, yoksa doktora, sanatta yeterlik veya tpta uzmanlk derecesine sahip kadrolu retim grevlileri arasndan seilir.

(4) renci, danman atanmasn izleyen dnem bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(5) Danmann emekliye ayrlmas, baka bir niversiteye atanmas, 6 aydan daha fazla yurt dnda grevlendirilmesi gibi istisnai durumlar ile rencinin veya tez/sanat eseri danmannn talep etmesi halinde, anabilim/anasanat dal bakanlnn ve enstit ynetim kurulunun uygun gr ile rencinin tez danman deitirilebilir.

Uzmanlk alan dersi

MADDE 17 (1) Tezli yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programndaki rencilerin, danmanlarnn atand dnemi izleyen dnem bandan itibaren, yksek lisans program rencileri iin ayr ve doktora/sanatta yeterlik program rencileri iin ayr olmak, tez/sanat eseri danman tarafndan yrtlmek ve danmanlk grevinin sonuna kadar, izinli ve raporlu olunan sreler dnda yaz tatilleri de dhil olmak zere kesintisiz olarak devam etmek zere uzmanlk alan dersi alabilir. Uzmanlk alan dersinin ilke ve esaslar enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir. Her renci, tez/sanat eseri danman tarafndan alan uzmanlk alan derslerinden bir tanesini almak zorundadr.

(2) Uzmanlk alan dersi haftada 4 saat olup bir retim eleman en fazla iki adet 8000/9000 kodlu uzmanlk alan dersi aabilir. Uzmanlk alan dersi kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

Lisansst derslerin kredi deerleri

MADDE 18 (1) Bir lisansst dersin yaryl kredi deeri, bir yaryl devam eden bu dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuvar saatinin yarsnn toplamdr. Lisansst derslerin kredi/saat deerleri hangi lisansst derslerin kredisiz olaca, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn grleri de alnarak enstit kurulunca kararlatrlr ve retim planlarnda belirtilir. Lisansst eitim-retim programlarnda, toplam ders saatinin % 50sini amamak kaydyla, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit kurulunun karar ile lisansst derslerden bazlar ngilizce ve Arapa olarak da okutulabilir. Bir dersin kredi deeri aadaki izelgeye gre belirlenir:

 

retim almasnn Tr Haftalk Saati Kredi Deeri

Teorik ders 1 1

Uygulama 2 1

Laboratuar, seminer, proje, atlye ve benzeri almalar 1-4 1

Laboratuar, seminer, proje, atlye ve benzeri almalar 5-8 2

Laboratuar, seminer, proje, atlye ve benzeri almalar 9-13 3

Laboratuar, seminer, proje, atlye ve benzeri almalar 14-16 4

 

Snavlar

MADDE 19 (1) renciler her yarylda en az bir ara snav ile yaryl sonu snavna girerler. Ara snav ve yaryl sonu snav notlar 100 puan zerinden verilir.

(2) Yaryl sonu snavna girebilmek iin;

a) Teorik derslerin en az % 70ine katlmak,

b) Uygulama veya varsa laboratuvarlarn en az % 80ine katlmak,

c) Uygulama veya laboratuvarda baarl olmak

gerekir.

(3) Yaryl sonu snavna girmi bir renciye verilecek yaryl ders notu, yaryl sonu snavndan alnan not ile ara snav notlar gz nnde tutularak verilir. Yaryl sonu snav gerektirmeyen proje, stdyo ve bunlara benzer derslerle ilgili baar durumu enstit anabilim dal bakannn gr de alnarak enstit kurulunun karar ile belirlenir ve renci leri Daire Bakanlna bildirilir. Bu durumda, yaryl ders notu rencinin yaryl ii almalar gz nnde tutularak verilir.

(4) Bir ders ve o dersin uygulama veya laboratuvar ayr ayr deerlendirilebilir. Bu takdirde yukardaki fkralarda belirtilen esaslar ders ve uygulama veya laboratuvar iin ayr ayr uygulanr.

(5) Yaryl ders baar notu renci leri Daire Bakanlna verildii anda kesinleir.

Ders notlar

MADDE 20 (1) rencilerin aldklar her ders iin, katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar aada gsterilen harf notlarndan biri, retim yesi tarafndan yaryl ders notu olarak verilir:

 

Puan

Yaryl Ders Notu

Katsays

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

70-79

BB

3.0

60-69

CB

2.5

50-59

CC

2.0

45-49

DC

1.5

40-44

DD

1.0

30-39

FD

0.5

0-29

FF

0.0

 

D

Devamsz

 

G

Geer (Baarl)

 

K

Kalr (Baarsz)

 

S

Sren alma

 

(2) Bunlardan;

a) G notu; kredisiz derslerden geen ve tez almalarn baar ile tamamlayan rencilere verilir. G notu ayrca niversite dndan nakil yolu ile gelen rencilere daha nce alm olduklar ve edeerlikleri ilgili enstit anabilim dal bakanlnn grleri de alnarak, enstit ynetim kurulunun karar ile tannan dersler iin verilir. Dardan yatay gei yoluyla gelip bu Ynetmelik uyarnca herhangi bir dersi tekrarlamas gereken rencilere G notu verilmez. G notu ortalama hesaplarna katlmaz.

b) K notu, kredisiz dersler ile tez almalarnda baar gsteremeyen rencilere verilir. Bu not akademik not ortalamasna katlmaz.

c) S notu, tez almalarn baarl olarak srdrmekte olan rencilere verilir. S notu, ortalama hesaplarna katlmaz. Tez savunma snavnda baarl bulunan rencilerin S notu G notuna evrilir.

) D notu, devamsz rencilere verilir.

(3) Bir dersten yksek lisansta, en az (CC) harf notunu alan renciler; doktora veya sanatta yeterlik programnda ise, en az (BB) harf notunu alan renciler baarl saylrlar. renci baarsz olduu bir dersin yerine danmann nerisi ile baka bir ders seebilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 21 (1) Snav notlarnda herhangi bir maddi hatann yaplm olmas halinde dzeltme ilemi rencinin, renci leri Daire Bakanlna bavurusu zerine ilgili retim yesince karara balanr ve enstitye bildirilir. Bu ilemin, snav sonular ilan edildikten sonra en ge yedi gn iinde yaplm olmas gerekir.

(2) renci leri Daire Bakanl tarafndan aklanan yaryl ders notlar ile ilgili herhangi bir maddi hatann retim yesi tarafndan fark edilmesi halinde, bu hatann dzeltilmesi, enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir. Bu ilemin en ge, ertesi yaryl kayt sresi iinde yaplm olmas gerekir.

Not ortalamalar

MADDE 22 (1) rencilerin baar durumu, her yaryl sonunda not ortalamalar renci leri Daire Bakanl tarafndan hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir yaryln akademik not ortalamas, o yarylda rencinin ald her dersin kredisi ile o dersten alnan yaryl ders notu katsays arpmlar toplamnn kredi toplamna blnmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virglden sonra iki haneli olarak gsterilir. Genel akademik not ortalamas, rencinin lisansst programa kabul ediliinden itibaren alm olduu ve bu lisansst programda geerli olan derslerin tm dikkate alnarak hesaplanr. Gerek yaryl, gerekse genel akademik not ortalamasnda AAdan FFye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel akademik not ortalamasna tekrar edilen derslerden alnan en son not katlr. Btn notlar rencinin not belgesine geirilir.

Baarl renciler

MADDE 23 (1) Bir yarylda o yaryla ait akademik not ortalamas en az 2.00 olan yksek lisans rencileri ile bir yarylda o yaryla ait akademik not ortalamalar en az 3.00 olan doktora veya sanatta yeterlik rencileri baarl saylr.

Ders yknn tamamlanmas

MADDE 24 (1) Lisansst rencilerin ders yklerini baar ile tamamlam saylabilmesi iin yksek lisans rencilerinin genel akademik not ortalamalarnn en az 2.00, doktora veya sanatta yeterlik rencilerinin ise genel akademik not ortalamalarnn en az 3.00 olmas gerekir.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 25 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr.

Ders yk ve dersler

MADDE 26 (1) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi ders, en az bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Seminer dersi ile tez almas kredisiz olup, baarl ve baarsz olarak deerlendirilir.

(2) Yksek lisans programnda renci tez savunma snavna girmeden nce bir yaryl seminer dersine kayt yaptrmak ve danman ile birlikte belirleyecei bir konuda seminer vermek zorundadr. Baarl bulunan seminerler tez yazm formatnda enstitye teslim edilir. Seminer dersine en erken ikinci yarylda kayt yaptrlabilir.

(3) rencilerin alaca derslerin toplam 7 krediyi amayan en ok ikisi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden; ayrca, danmann uygun grmesi halinde, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile en ok 9 kredilik ders, dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(4) Lisans programna kaytl iken, lisans mezuniyet ylnda, kendi lisans programnn zorunlu kredi hesabna katlmam olan lisansst derslerden en ok tanesine kaydolmu ve baarl olmu olan renciler, Senato kararyla bu dersleri tezli yksek lisans ders ykne saydrabilir.

Sre

MADDE 27 (1) Tezli yksek lisans programn normal tamamlama sresi drt yaryldr. Tezini daha ksa srede savunabilecei danman tarafndan belirlenen renciler iin bu sre, ilgili ana bilim dal akademik kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile 3 yaryla indirilebilir. Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn, yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk payn veya renim cretini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 28 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci elde ettii sonular ilgili enstitnn tez yazm kurallarna uygun olarak yazmak ve tezini jri nnde savunmak zorundadr. Tez danman tarafndan tezi kabul edilen renci, ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen sayda ve zellikte tez ile birlikte tez savunma snavna girmek zere enstit mdrlne yazl olarak bavurur.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile belirlenir. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iindeki baka bir anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumunun ilgili anabilim dalndan olmak zere veya be asl iki yedek yeden oluur. Yedek yelerin birisi baka bir Anabilim Dalndan veya baka bir yksekretim kurumunun ilgili Anabilim Dalndan olmaldr. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz. Be kiiden oluan jrilerde ortak danman jride yer alabilir. Jri, kendi arasndan bir bakan seer.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr. Snav enstit anabilim dal bakanl tarafndan belirlenen gn, yer ve saatte yaplr. Jri toplantlar eksik yeyle yaplmaz. lan edilen gnde yaplamayan jri toplants iin durum bir tutanakla belirlenerek Mdrle bildirilir ve en ge on be gn iinde ikinci bir toplant gn belirlenir. kinci kez toplanamayan jriler konusunda yaplacak ileme enstit ynetim kurulu karar verir. Tez savunma snav sresi en az krk be dakikadr. Yksek lisans tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru cevap blmlerinden oluur.

(4) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak tez savunmas hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar ilgili enstit anabilim dal bakanl tarafndan tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini mmknse ayn jri nnde yeniden savunur. Baarl olamayan ya da belirlenen sre ierisinde savunma yapmayan rencinin tezi reddedilmi saylr. Tez savunma snavnda tezi reddedilen rencilerin, danmanlarnn istei, anabilim dal akademik kurulunun gr ve enstit ynetim kurulunun karar ile tez konusu ve tez danman deiebilir. Bu durumda olan renciler en erken 2 nci yaryln sonunda tekrar tez savunma snavna alnrlar. Bu sefer de tezi reddedilen renciler ilgili anabilim dal akademik kurulunun gr dorultusunda lisansst derslerin %50sini yeniden almak zorundadr.

Yksek lisans diplomas

MADDE 29 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin enstit kurulu tarafndan belirlenen sayda ciltlenmi kopyasn; tezin tamam ile Trke ve yabanc dilde zetlerini ieren adet elektronik kopyasn, snava girdii tarihten itibaren en ge bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 30 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; rencinin mesleki konudaki bilgisini artrmak ve mevcut bilgisinin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir.

Ders yk, dersler ve sre

MADDE 31 (1) Tezsiz yksek lisans program toplam 30 krediden az, 45 krediden fazla olmamak kouluyla en az 10 adet ders ile dnem projesi dersinden oluur.

(2) Programda alnacak toplam kredi, ilgili enstit kurulu tarafndan belirlenir. Dnem projesi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda bu derse kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. Danmann uygun grmesi halinde dnem projesi dersi iki yarylda alnabilir.

(3) rencinin alaca derslerin en fazla 10 krediyi gemeyen en ok 3 tanesi lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden seilebilir.

(4) Lisans programna kaytl iken, lisans mezuniyet ylnda, kendi lisans programnn zorunlu kredi hesabna katlmam olan lisansst derslerden en ok tanesine kaydolmu ve baarl olmu renciler, Senato kararyla bu dersleri tezsiz yksek lisans ders ykne saydrabilir.

(5) Tezsiz yksek lisans programnn dersleri, birbirini izleyen drt yaryl iinde tamamlanr. Bu sre yaryldan az olamaz. Tezsiz yksek lisans programnda sre konusunda bu Ynetmeliin 27 nci maddesine gre ilem yaplr.

Yeterlik snav ve programn sonulanmas

MADDE 32 (1) renci; derslerini ve dnem projesini tamamlamasndan sonra enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile belirlenen kiilik jri tarafndan yeterlik snavna alnr. Bu snavda renciye ald dersler ve dnem projesi ile ilgili sorular sorulur. Szl olan bu snav sonucunda jri, baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Snav sresi en az 45 dakika olup, snav sonucu enstit anabilim dal bakanl tarafndan, yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki dnemde tekrar yeterlik snavna alnr.

(2) Kredili derslerini, dnem projesini ve yeterlik snavn baaryla tamamlayan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir.

Danman atanmas

MADDE 33 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak retim yelerinin belirlenmesi, bu Ynetmeliin 16 nc maddesinde belirtilen esaslara gre yaplr.

ALTINCI BLM

Doktora Program

Ama

MADDE 34 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr.

(2) Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme ve bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yk ve dersler

MADDE 35 (1) Doktora program; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan; lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin ise, en az 42 kredilik on drt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(2) Lisansst dersler; enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisansst derslerden de seilebilir. Ancak bu dersler toplam 9 krediyi geemez.

(3) Lisans dersleri, ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

Sre

MADDE 36 (1) Doktora programn normal tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin sekiz yaryl (4 yl) , lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin ise on yaryl (5 yl) dr. Tezini daha ksa srede sunabilecei tez izleme komitesi tarafndan belirlenen renciler iin bu sre, ilgili ana bilim dal akademik kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin 7 yaryla, lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise 9 yaryla indirilebilir.

(2) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn, yksek lisans derecesi ile kabul edilen rencilerden 8 yaryl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen rencilerden 10 yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyenlere, danmannn enstit anabilim dal bakanl araclyla yapaca gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile tezini jri nnde savunmas iin en fazla 4 yaryl daha ek sre verilebilir. Bu sre sonunda da tezi reddedilen renci tez konusunu deitirerek en erken 4 yaryl sonunda tekrar savunma yapar.

(3) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn Doktora programn; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler azami 6 yl, lisans derecesi ile kabul edilenler ise azami 7 yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk payn veya renim cretini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Yeterlik snav

MADDE 37 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn belirlenmesidir. Yeterlik snavlar ylda iki kez yaplr.

(2) Doktora ders ykn baar ile tamamlayan renciler, enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen tarihlerde yeterlik snavna girerler.

(3) Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler en erken nc, en ge beinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilen renciler ise, en erken drdnc, en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(4) Yabanc uyruklu renciler, kendi anadilleri dndaki dillerden veya Trkeden snava tabi tutulur. Yabanc uyruklu rencilerin yabanc dil snavlar niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

(5) Yeterlik snavlar; enstit anabilim dal bakanl tarafndan ilgili programda grev yapan retim yeleri arasndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve ilgili anabilim/anasanat dalnda srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. yl grev yapan komite; farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla biri rencinin tez danman olmak zere kiiden oluan snav jrileri kurar.

(6) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik komitesi, snav jrisinin nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki dnemde tekrar yeterlik snavna alnr.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda, ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 39 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci; en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, danmannn kontrolnde hazrlad tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az on be gn nce komite yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddedileceine salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez nerisini izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, ilgili ynetim kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci ay iinde; danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir. Komite tarafndan st ste iki kez veya aralkl kez baarsz bulunan renci yeniden tez nerisi savunmak zorundadr.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 40 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular, ilgili enstitnn tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tezini teslim edebilmek iin;

a) Fen ve Salk Bilimleri Enstits doktora program rencileri; tez teslim tarihinden nce tez almasndan retilmi en az kendisi ve tez danmannn yazar olarak yer ald SCI-Expanded kapsamnda bir makaleyi yaynlam veya yayna kabul ettirmi veya en az bir patent alm olmaldr.

b) Sosyal bilimleri enstits doktora program rencileri; tez teslim tarihinden nce tez almasndan retilmi en az kendisi ve tez danmannn yazar olarak yer ald bir makaleyi yurt ii/d hakemli bir dergide yaynlam veya yayna kabul ettirmi olmaldr.

(3) Yaynlanm/yayna kabul edilmi makale, danmann n yazs ve doktora tezi ile birlikte enstitye teslim edilir. Doktora rencileri, tezlerinden yaynlanan/yayna kabul edilen makalenin uluslararas yaym ve telif hakk kurallarna ters dmeyecek ve Trkeye uyarlanm eklini ierecek ekilde, tez yazm kurallarna uygun olarak hazrlayp sunmaldr.

(4) Tez danmanlarnca tezleri kabul edilen renciler, ilgili enstit ynetim kurulunca belirlenen sayda ve zellikte tez ile birlikte tez savunma snavna girmek zere enstit mdrlne yazl olarak bavurur.

(5) Doktora tezi jrisi, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile belirlenir. Jri; 5 asl, 2 yedek yeden oluur. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden oluur. Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren kiisel tez deerlendirme raporlarn hazrlar ve en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr. Tez savunma snav, enstit anabilim dal bakanl tarafndan belirlenen gn, yer ve saatte yaplr. Jri toplantlar eksik yeli yaplmaz. lan edilen gnde yaplamayan jri toplants iin durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili mdrle bildirilir ve en ge on be gn iinde ikinci bir toplant gn belirlenir. kinci kez toplanamayan jriler konusunda yaplacak ileme enstit ynetim kurulu karar verir.

(6) Tez savunma snav en az 60 dakika, en ok 120 dakika sreli, tez almasnn sunulmas ile soru-cevap blmnden oluur. Tez almasnn sunulmas dinleyicilere ak olarak yaplr. Jri yeleri tarafndan renciye tezi ile ilgili veya gerekirse tez dndan sorular sorulabilir.

(7) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Jrinin karar ve gerekeli raporu ile kiisel tez deerlendirme raporlar, gn iinde anabilim dal bakanl tarafndan enstitye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renciye, ilgili jrinin nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile dzeltmeler ve eksikliklerin tamamlanmas iin en ok alt aylk ek sre verilir. Bu sre iinde gerekli dzeltmeleri yapan renci usulne uygun olarak, mmknse ayn jri tarafndan yeniden tez savunma snavna alnr. Bu snavda da tezi kabul edilmeyen rencinin tezi reddedilmi saylr. Tezi reddedilen rencilerin, danmanlarnn istei, anabilim dalnn gr ve enstit ynetim kurulu karar ile tez konusu ve tez danman deiebilir. Bu durumda olan renciler en erken 4 yaryl sonunda tekrar tez savunma snavna alnrlar. Bu durumdaki renciler ilgili anabilim dalnn gr dorultusunda derslerin %50sini yeniden almak zorundadr.

Doktora diplomas

MADDE 41 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, doktora tezinin enstit kurulu tarafndan belirlenen sayda ciltlenmi kopyasn; tezin tamam ile Trke ve yabanc dilde zetlerini ieren adet elektronik kopyasn, snava girdii tarihten itibaren en ge bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora rencisine doktora diplomas verilir.

(2) Doktora diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

YEDNC BLM

Sanatta Yeterlik almas

Ama ve kapsam

MADDE 42 (1) Sanatta yeterlik almas; bir sanat alannda zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan, bilimde doktora eitimine denk bir yksekretim programdr.

Ders yk ve dersler

MADDE 43 (1) Sanatta yeterlik program; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile yeterlik snav, tez almas ya da zgn bir sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi almalardan, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin ise toplam 42 krediden az olmamak kouluyla en az on drt adet ders ve uygulamalar ile yeterlik snav, tez almas ya da zgn bir sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi almalardan oluur.

(2) En ok 12 kredilik lisansst ders; danmann gr, enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisansst derslerden de seilebilir.

(3) Sanatta yeterlik rencisinin alaca lisans dersleri, ders ykne ve sanatta yeterlik kredisine saylmaz.

Sre

MADDE 44 (1) Sanatta yeterlik programn normal tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin ise on yaryldr. Tezini daha ksa srede sunabilecei danman tarafndan belirlenen renciler iin bu sre, ilgili anasanat dal akademik kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin yedi yaryla, lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise dokuz yaryla indirilebilir.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarn baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez veya sanat eseri nerisi kabul edilen, ancak tez veya sanat eseri almasn yksek lisans derecesi ile kabul edilen rencilerden sekiz yaryl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen rencilerden ise on yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez veya sanat eseri snavna giremeyen renciye; danmann, enstit anasanat dal bakanl araclyla yapaca gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile tezini yahut sanat eserini jri nnde savunmas/sunmas iin en fazla drt yaryl daha ek sre verilebilir. Bu sre sonunda da tezi reddedilen renci tez konusunu deitirerek en erken 4 yaryl sonunda tekrar savunma yapar.

(3) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn sanatta yeterlik programn; yksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden azami on iki yaryl (6 yl), lisans derecesi ile kabul edilenlerden ise azami on drt yaryl (7 yl) iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk payn veya renim cretini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Sanatta yeterlik snav

MADDE 45 (1) Sanatta yeterlik snavnn amac; sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamalar baaryla tamamlayan rencinin temel konular ve sanatta yeterlik almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Sanatta yeterlik snavlar ylda iki kez yaplr.

(2) Sanatta yeterlik snavnn artlar, zaman, jri yelerinin belirlenmesi, snavn kapsam ve yrtl ekli hakknda bu Ynetmeliin 37 nci maddesinin hkmleri uygulanr.

Tez/sergi/proje izleme komitesi

MADDE 46 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim Kurulunun onay ile bir ay iinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez/Sergi/Proje izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede danmandan baka ilgili Enstit anasanat dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci danmann olmas durumunda, ikinci danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez/Sergi/Proje komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez/sergi/proje nerisi savunmas

MADDE 47 (1) Sanatta yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci; en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez/sergi/proje nerisini tez/proje/sergi izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, danmannn kontrolnde hazrlad tez/sergi/proje nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr.

(2) Tez/sergi/proje nerisi savunmas hakknda bu Ynetmeliin 39 uncu maddesinin hkmleri uygulanr.

Sanatta yeterlik almasnn sonulanmas

MADDE 48 (1) Tez hazrlayan renci elde ettii sonular, sergi veya proje hazrlayan renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metni ilgili kurul tarafndan kabul edilen kurallara uygun biimde yazmak ve ayrca tezini/sergisini/projesini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Sanatta yeterlik almasnn sonulanmas konusunda bu Ynetmeliin 40 nc maddesinin hkmleri uygulanr.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 49 (1) Tez/sergi/proje savunma snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, sanatta yeterlik tezinin veya metnin enstit kurulu tarafndan belirlenen sayda ciltlenmi kopyasn; tezin tamam ile Trke ve yabanc dilde zetlerini ieren adet elektronik kopyasn, snava girdii tarihten itibaren en ge bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan renciye sanatta yeterlik diplomas verilir.

(2) Sanatta yeterlik diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anasanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

SEKZNC BLM

Ortaretim Alan retmenlii

Program trleri

MADDE 50 (1) Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesi amacna ynelik olarak aada belirtilen iki tr program dzenlenebilir:

a) Birletirilmi lisans art tezsiz yksek lisans program: lgili alann bulunduu faklte ile eitim faklteleri ve enstit anabilim dallarnca ortak yrtlen birletirilmi lisans art tezsiz yksek lisans programlar dzenlenebilir. Bu programlarn lisans kademesindeki rencileri ilk yedi yaryldaki derslerini alan fakltesinden alr. Bu derslerin tmn baaryla tamamlayan renciler lisans kademesinin son yarylnda o alann nasl retileceini kapsayan ders ve uygulamalarn eitim fakltesinden alr ve bunlar da baaryla tamamlayan rencilere o alann adn anadal, eitimini de yandal olarak belirten lisans diplomas verilir. Lisans kademesini tamamlayan renciler ilgili enstitye bal bir enstit anabilim dal olarak yrtlen tezsiz yksek lisans kademesine dorudan geirilir. Lisansst kademede iki yaryla edeer bir sre iinde mezuniyet iin ngrlen tm artlar tamamlayan rencilere, ilgili alan retmenliinin adn tayan yksek lisans diplomas verilir.

b) Tezsiz yksek lisans program: Yksekretim Kurulu tarafndan tespit edilen programlardan lisans diplomas alm rencileri, lisans diplomas alm olduklar programla ilgili ortaretim alannda retmen olarak yetitirmek amacyla yaryla edeer bir sreyi kapsayan tezsiz yksek lisans programlar dzenlenir. Bu tr yksek lisans programlarna, usul ve esaslar Yksekretim Kurulunca tespit edilen snavla renci seilir ve yerletirilir.

(2) Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesi amac ile dzenlenen birletirilmi lisans art tezsiz yksek lisans ve tezsiz yksek lisans programlarna ilikin giri ve mezuniyet artlar ile bu programlarn yrtlmesi, Yksekretim Kurulu tarafndan tespit edilen esaslara gre yaplr.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin ilemleri

MADDE 51 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

(2) Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre enstit ile iliii kesilen renciler, enstitnn ayn anabilim dalna tekrar bavuramaz ve kayt yaptramazlar. Ancak kendi istei ile kaydn sildiren rencilere bu hkm uygulanmaz.

zin

MADDE 52 (1) Lisansst rencilerine enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile aratrma veya renim amacyla sreli olarak yurt dna gitme veya grevlendirilme halinde en fazla iki yaryla kadar; zorunlu olarak askere gitme durumunda askerlik sresince; kamu veya zel bir kuruluta almas nedeniyle retime devam edemeyenlere iki yaryla kadar; doal afet halinde en fazla iki yaryla kadar; birinci derece yaknlarndan birinin lm durumunda bir yaryla kadar; salk nedeniyle derslerin ilk gn ile derslerin son gn arasnda kesintisiz iki ay sreyle devamszlk yapan ve bunu salk raporu ile belgeleyen rencilere en fazla iki yaryla kadar izin verilebilir. Bunun dnda Senato kararna uygun olarak alnan salk raporlar, zr snavlarna girme ve tez sresine eklenme amacyla kullanlabilir. Bu sreler hibir suretle uzatlmaz. Bir renciye, toplam mazeretleri sebebiyle yaryldan daha fazla izin verilmez. Yabanc dil aamasndaki lisansst rencilerine, enstit ynetim kurulu tarafndan verilen zorunlu izinler dnda en fazla iki yaryl izin verilebilir. Hastalk nedeniyle izinli saylan rencilerin, bu sre ierisinde kamu ve zel kurululardaki grevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli saylma durumu enstit ynetim kurulu karar ile iptal edilir.

(2) zin istekleri gerekeli bir dileke ve belgelerle birlikte yaryl banda ve derse yazlma sreleri bitmeden nce ilgili enstit mdrlne yaplr. Ani hastalk ve beklenmedik haller dnda bu sreler bittikten sonra yaplacak bavurular ileme konulmaz.

zinden dn

MADDE 53 (1) zin kullanan rencilere niversiteye dnlerinde aadaki ilemler uygulanr:

a) Yurtdnda belirli bir sre renim grmek amac ile izin alan rencilerin bu srede grdkleri renim ve aldklar dersler, ilgili ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir.

b) Dier nedenlerle izin alm olan renciler izinlerinin bitiminde normal yaryl kaytlarn yaptrarak renimlerine kaldklar yaryldan devam ederler.

c) Ancak, hastalk nedeni ile izin alm olan renciler, renimlerine devam edecek durumda olduklarn salk raporu ile belgelemek zorundadrlar.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 54 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarnn kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 55 (1) 21/11/2007 tarihli ve 26707 sayl Resm Gazetede yaymlanan Rize niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 56 (1) Bu Ynetmelik, 2011-2012 eitim-retim yl bahar yarylndan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 57 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Rize niversitesi Rektr