3 ubat 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28193

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES UZAKTAN ETM MESLEK YKSEKOKULU

NLSANS ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesine bal olarak kurulan Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu letiim ve Bilgi Teknolojilerine Dayal Uzaktan Eitim Programlar rencilerinin kayt, eitim-retim ve snavlarnda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu letiim ve Bilgi Teknolojilerine Dayal Uzaktan Eitim Programlar rencilerinin kayt ve kabulne, eitim ve retime, snavlar ve deerlendirme esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesi ile 44 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Meslek Yksekokulu: Gazi niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulunu,

b) Mdr: Gazi niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu Mdrn,

c) renci: Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu uzaktan eitim programlarna kaytl rencileri,

) Program: Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu uzaktan eitim programlarn,

d) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

e) Senato: Gazi niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Gazi niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: niversite Ynetim Kurulunu,

) Yksekokul Kurulu: Gazi niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu Kurulunu,

h) Yksekokul Ynetim Kurulu: Gazi niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retimle lgili Esaslar

Eitim-retim yl

MADDE 5 (1) Meslek Yksekokulunda eitim ve retim, ilgili kurullarn kararlatrd ve Senatonun onaylad akademik takvime gre yrtlr.

Eitim-retim trleri

MADDE 6 (1) Meslek Yksekokulunda, bu Ynetmelik kapsamnda iletiim ve bilgi teknolojilerine dayal uzaktan retim yaplr.

Eitim-retim dnemleri

MADDE 7 (1) Bir eitim-retim yl gz ve bahar olmak zere iki yaryldan oluur. Her yaryl en az 70 eitim-retim gnnden (en az 14 hafta) oluur. Kayt ve dnem sonu snavlar iin ayrlan sreler bu srenin dndadr.

(2) Yksekokul Ynetim Kurulu ve Senatonun onay ile yaz dnemi alabilir. Yksekokul akademik takvimi Yksekokul Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir ve Senatonun onay ile yrrle girer.

retim dili

MADDE 8 (1) retim programnda retim dili Trke'dir. Zorunlu yabanc dil ngilizce'dir.

Eitim-retim sresi

MADDE 9 (1) Uzaktan retim sistemine gre retim gren rencilerin eitim-retim sresi iki yldr (4 yaryl). renciler, yaryl kayd yaptrp yaptrmadna baklmakszn azami 4 ylda (8 yaryl) eitim-retimlerini tamamlamak zorundadrlar. Eitim-retimini azami sresi iinde tamamlayamayanlar; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesine gre ilgili yaryla ait renim cretini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda ders ve snavlara katlma hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Giri ve kayt artlar

MADDE 10 (1) Meslek Yksekokuluna kayt iin adaylarn aadaki artlar tamas gerekir.

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmas, yabanc lke liselerinden alnan diplomalarn denkliinin ise Milli Eitim Bakanlnca onaylanm olmas,

b) lme, Seme ve Yerletirme Merkezince (SYM) yaplan yerletirme sonucunda o retim ylnda Meslek Yksekokuluna kayt hakk kazanm olmas.

(2) niversiteye kayt hakk kazanan adaylarn kayt iin ahsen bavurmalar gerekir. rencilerin Meslek Yksekokuluna kaytlar, Yksekretim Kurulu ve niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenecek esaslara gre yaplr.

Kayt yenileme ve geici kayt

MADDE 11 (1) Her renci, akademik takvime gre yaryl banda renim cretini yatrarak ve ders alma ilemlerini yaparak kaydn yenilemek zorundadr. Belirtilen srede kaydn yenilemeyen renci, o yarylda derslere ve snavlara giremez. Bu sre, bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirtilen retim sresinden saylr.

(2) renci, Yksekokul Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti yoksa kaydn ahsen yenilemek zorundadr.

(3) Mazereti sebebiyle kaydn belirlenen sre iinde yenilemeyen renci, mazereti Yksekokul Ynetim Kurulunca kabul edildii takdirde, akademik takvimde belirlenen ek sre iinde kaydn yenileyebilir.

Danmanlk

MADDE 12 (1) Yksekokul Ynetim Kurulunca her program iin bir akademik danman ve her ders iin bir ders danman grevlendirilir. Ders danmanlar, renciyle, Yksekokul Ynetim Kurulunun belirledii esaslar dorultusunda internet zerinden e zamanl ve/veya e zamanl olmadan iletiim kurmakla ykmldr.

retim programlar ve dersler

MADDE 13 (1) Blm dersleri ile bu derslerin yarylna gre dalmlar, haftalk saatleri, kredileri ve n artlar, retim trleri ve trler iin ngrlen dnem ve sreleri, Yksekokul Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayna sunulur.

(2) retim programlarnda Yksekokul Kurulunca yaplacak deiiklikler sonucunda toplam ders saatlerinde ortaya kabilecek deimeler; yaplacak uyum program ile eski ve yeni girili tm rencilere uygulanr. retim programlarnda yaplan deiiklikler sonucunda, yeni programa intibak, program deiiklii srasnda hazrlanan ve Senato tarafndan onaylanan uyum esaslarna gre yaplr.

Snf geme, ders geme ve n artl dersler

MADDE 14 (1) Eitim-retim programlar, Meslek Yksekokulunun yaryllarna gre dzenlenmi ders seme esaslarna gre uygulanr. Dersler zorunlu ve semeli olmak zere iki eittir. renciler mezun olabilmek iin, Senatoca onaylanan ders mfredatn tamamlamak zorundadr.

(2) Gerektiinde, n art olan dersler ve bunlara bal n artl dersler Yksekokul Kurulunca belirlenerek Senatonun onayna sunulur. n artl derslerden baarszlk halinde bu derse dayal dersler alnmaz.

Ders alma

MADDE 15 (1) renciler; her eitim-retim yarylnda Meslek Yksekokulunun akademik takviminde belirlenen sre iinde ders kaytlarn internet zerinden yapar. Meslek Yksekokulunun her program iin belirledii akademik danman da gerekli durumlarda ders kaydn yapmaya yetkilidir.

(2) renciler, tekrarlamak ve almak zorunda olduu dersler hari akademik takvimde belirtilen sreler iinde danmann onayn almak artyla, kaydolduu dersten kaydn sildirmek veya yeni ders ekletmek zere Yksekokul Mdrlne bavurabilir.

(3) renciler, sresi iinde ve usulne uygun bir ekilde kaydolmad derslere devam edemez ve bu derslerin snavna giremez. Kaydolmad dersin snavna giren rencinin notu iptal edilir.

(4) Alnmas gereken yarylda alnmam veya alnd halde baarsz olunan dersler, verildikleri ilk yarylda tekrar alnr.

(5) rencilerin bir yarylda kaydolaca derslerin toplam kredi/saat miktar, o yaryl iin belirlenmi toplam kredi/saat miktar ile bu miktarn 1/3 oranndaki kredi/saat miktarnn toplamyla bulunacak kredi/saat miktarn aamaz. Yksekokul Ynetim Kurulu bu oran deitirebilir.

(6) renciler derslerini kendileri seerler, danmanlar tarafndan belirlenen dersler renci ileri bilgi sistemi tarafndan otomatik olarak da atanabilir.

(7) Semeli dersi yeniden alma durumuna den renci bu ders yerine program danmanlar tarafndan uygun grlen baka bir semeli dersi alabilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 16 (1) Meslek Yksekokuluna ilk kez kayt yaptran renci, kayt yaptrd tarihi izleyen yedi gn iinde daha nceki yksekretim kurumlarnda alm ve baarm olduu dersler iin, zerinden be yl gememi olmak artyla muaf olmak isteiyle bavuruda bulunabilir. Derslerin muafiyetinde dersin uzaktan retimde alnp alnmad dikkate alnr.

(2) Yksekokul Ynetim Kurulu rencinin nceden baard dersleri deerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacan ve hangi dneme intibak ettirileceini karara balar.

Devam zorunluluu

MADDE 17 (1) rencilerin; iletiim ve bilgi teknolojilerine dayal olarak verilen derslere %60, uygulamal derslere %80 ve stajlara %100 orannda devam zorunluluu vardr. Buna ilikin esaslar Senatoca belirlenir. Senato tarafndan belirlenen hakl ve geerli nedenle devam koulunu yerine getirmeyen renciler, bu ders veya uygulamalardan baarsz saylr ve ylsonu snavlarna giremezler.

NC BLM

Snavlar ve Deerlendirme Esaslar

Snavlar

MADDE 18 (1) renciler, kayt yaptrdklar derslerden yaryl ii ara snavna; aratrma, inceleme, uygulama, proje, bitirme devi ve benzeri almalar iin bir yaryl sonu snavna tabi tutulur. Snavlar, Yksekokul Ynetim Kurulunun belirledii usulle ve belirtilen gn, yer ve saatlerde yaplr.

Ara ve dnem sonu snavlar, dnem ii almalar

MADDE 19 (1) Ara snavlar, ksa snavlar ve devler internet ya da iletiim alar zerinden yaplabilir. Dnem sonu snavlar yazl, szl ya da test biiminde olabilir. Yl ii ara snav ve deerlendirmelerinin says, Yksekokul Ynetim Kurulu karar ile belirlenir. Uzaktan eitimde dnem sonu snavlarnn baar notuna katks %70, yaryl iinde yaplan almalarn baar notuna katks %30dur. Ders retim eleman, yaryl ii almalar; snav, dev, proje ve benzeri almalar eklinde belirleyebilir. Yaryl iinde yaplan almalarn arlklar Yksekokul Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Dnem sonu snavlar (yaryl sonu ve btnleme), rencinin kaydolduu dersin ait olduu yaryl sonunda girecei snavdr. Bir dersin dnem sonu snavna girebilmek iin o derse kayt olmak, yaryl iinde alacak en az bir ara snava katlmak ve bu Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen devam zorunluluu artn salamak gerekir.

Btnleme snav

MADDE 20 (1) Bir dersin btnleme snav, o dersin dnem sonu snavlarnn bitiminden sonra Yksekokul Ynetim Kurulunun belirleyecei tarihler arasnda yaplr. Bu snava dnem sonu snavna girme hakkna sahip olup da snava girmeyen veya girdii halde snavda baarsz olan renciler girebilir.

Mazeret snav

MADDE 21 (1) Mazeret snav Yksekokul Ynetim Kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir sebeple snavlara katlmayan renciler iin alan snavdr. renci mazeretinin bitiminden itibaren 7 gn iinde mazeretini belirten bilgi ve belgeleri dileke ile Yksekokul Mdrlne iletir. Mazeret snav hakk sadece snav program hazrlanarak yaplan ara snavlar iin verilir.

Tek ders snav

MADDE 22 (1) Tek ders snav, bu Ynetmeliin 19 uncu maddesindeki artlar daha nce yerine getirmi olmak kaydyla, mezun olmak iin tek ders durumuna dlen yaryl/yl dnem sonu snavlarnn bitiminde Yksekokul Ynetim Kurulunca belirlenen tarihte yaplr. Bu snavda baarl olmak iin en az (CC) notu alm olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara snav notu dikkate alnmaz.

Snavn geerlilii

MADDE 23 (1) renciler, snav programnda belirtilen zaman ve yerde snavlara girmek zorundadr. Aksi halde snavlar geersiz saylr. rencilerin girmemesi gereken bir snava girmesi sonucunda ald not, ilan edilmi olsa dahi iptal edilir.

(2) Snavlarda kopya ektii veya kopyaya teebbs ettii tespit edilen renciler, o dersten FF notu ile baarsz saylr. Ayrca, haklarnda 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Snavlarn dzenlenmesi

MADDE 24 (1) Snavlarn balang ve biti tarihleri akademik takvimde yer alr. Snav tarihleri ise, Yksekokul Ynetim Kurulu tarafndan tespit edilir. Snavlar hafta ii veya hafta sonu yaplabilir.

Snav evraklarnn saklanmas

MADDE 25 (1) retim eleman tarafndan imzalanarak kapatlan zarflar ierisinde, Yksekokul Mdrlne teslim edilen her trl snav kd/evrak ile eitim ynetim sisteminde kaytl bulunan ders devam ve ara snavlara ait veri taban snava giri tarihinden itibaren be yl sre ile saklanr.

Snav sonularnn ilan ve snav notuna itiraz

MADDE 26 (1) Snav sonular ve snav evrak, snav dneminin biti tarihinden itibaren en ge on be gn ierisinde Yksekokul Mdrlne teslim edilir. Snav sonular Yksekokul Mdrlnce ilan edildii anda kesinleir. Sonular internet zerinden ilan edilebilir.

(2) Snav sonular, maddi hata durumunun belirlenmesi dnda deitirilmez. renciler maddi hata itiraz iin, snav sonularnn ilanndan itibaren en ok yedi i gn ierisinde Yksekokul Mdrlne yazl olarak bavurabilir.

(3) Program danmannca yaplan inceleme sonunda rencilere sorulan sorularda bir maddi hata tespit edilirse, Yksekokul Ynetim Kurulunca gerekli dzeltme yaplr ve sonu ilan edilir. Maddi hata olmad anlalrsa durum renciye yazl olarak bildirilir.

Snavlarn deerlendirilmesi ve baar notu

MADDE 27 (1) rencilerin, aldklar derslerdeki baar notu, 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gazi niversitesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara gre belirlenir. Not ykseltmek isteyen renciler, ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesine gre not ykseltebilir. Final snavnda DC notu alan renciler iin DC+ ve DC- belirlemesi yaplmaz. Btnleme snav sonunda DC notlar DC+ ve DC-ye evrilir. Btnleme snavna girmeyen rencilerin dnem sonu snav notlar dikkate alnr.

(2) rencilerin baar durumu (not ortalamalar); Gazi niversitesi Eitim-retim Snav Ynetmeliinin 31 inci maddesine gre belirlenir.

DRDNC BLM

renime Ara Verme, Yatay Geiler, Mezuniyet ve Diploma

lemleri, renim creti demeleri, liik Kesme

renime ara verme

MADDE 28 (1) rencilere; belgeleyecekleri nemli ve hakl nedenleri bulunmas veya eitim-retimlerine katkda bulunacak yurtd burs, staj ve aratrma imknlar domas halinde Yksekokul Ynetim Kurulu karar ile nlisans eitim-retimi sresince toplam bir yla kadar izin verilebilir. Bu izin sresi azami kanuni retim sresine eklenir. Ancak, bu tr izinler ile ilgili bavurularn kayt yenileme sresi sonuna kadar yaplmas gerekir.

(2) Bir yl akn sre ile rapora dayal salk mazereti bulunan veya tecilinin kaldrlmas suretiyle askere alnan rencilerin, rapor veya askerlik sresi iindeki renim haklar sakl tutulur. Bu durumdaki rencilerin raporlaryla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun biti veya terhis tarihinden itibaren bir ay iinde mteakip dneme kaytlar yaplmak zere Yksekokula mracaat etmeleri gerekir.

Yatay geiler

MADDE 29 (1) Yatay geiler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar Arasnda nlisans ve Lisans Dzeyinde Yatay Gei Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Yksekretim Kurulu kararlarna gre yaplr.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 (1) nlisans diplomas verilebilmesi iin; rencinin almas gereken dersleri baar ile tamamlamas, genel not ortalamasnn en az 2,00 olmas gerekir.

(2) Genel not ortalamas 3,00-3,50 arasnda olan renciler onur, 3,51 veya daha yukar olan renciler yksek onur listesine geerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarnda belirtilir.

(3) Diplomalar hazrlanncaya kadar rencilere, diplomalarn alrken iade edilmek zere geici mezuniyet belgesi verilir.

renim creti demeleri

MADDE 31 (1) renciler; 2547 sayl Yksekretim Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen renim cretini demek zorundadr.

(2) Kayt silme veya sildirme halinde denmi olan renim cretleri iade edilmez.

liik kesme

MADDE 32 (1) Aadaki durumlarda Yksekokul Ynetim Kurulu kararyla, rencinin Meslek Yksekokulu ile iliii kesilir;

a) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre Meslek yksekokulundan karma cezas alm olmak,

b) Kendi istei ile kaydnn silinmesi iin yazl bavuruda bulunmak,

c) 2547 sayl Yksekretim Kanununda belirtilen dier hallerin ortaya kmas.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin

MADDE 33 (1) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde; 2547 sayl Kanun, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii ile ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

(2) Uzaktan retime kaytl renciler, renci bilgi sistemi ve eitim ynetim sistemine giri iin belirlenen kullanc ismini ve ifresini kullanmak ve bunlarn bakas tarafndan kullanlmamas iin gerekli tedbirleri almak zorundadr. Kullanc adnn ve ifresinin baka kiilerce kullanld phesinde olan rencinin en ksa zamanda sistem yneticilerine bavurmas gerekir. Her iki sistemde geekletirilen tm ilemler, dorudan rencinin sorumluluundadr.

(3) niversiteden uzaklatrma cezas alan renciler bu sre iinde eitim-retim ve sosyal faaliyetlere katlamadklar gibi, niversitenin tesislerine ve eitim ynetim sistemine giremezler.

Tebligat ve adres bildirimi

MADDE 34 (1) Her trl yazl bildirim, rencinin programa kayt srasnda bildirdii adrese yazl olarak yaplmak suretiyle tamamlanm saylr. Kayt olurken bildirdikleri adresleri deitirdikleri halde, bunu idareye bildirmemi veya yanl ya da eksik adres vermi olan rencilerin mevcut adreslerine bildirim yaplmas halinde, kendilerine bildirim yaplm saylr. Tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununun elektronik ortamda tebligat hkmlerine gre yaplabilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Gazi niversitesi Eitim-retim ve Snav Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 36 (1) 18/9/2008 tarihli ve 27001 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gazi niversitesi Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulu nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik 2011-2012 eitim retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr yrtr.