3 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28193

YARGITAY KARARI

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinden:

Esas No            : 2011/8802

Karar No         : 2011/12454

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi      : İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi

Tarih                : 28/7/2010

Nosu                 : 605-878

Davacı              : Süleyman Erkan vek. Av. Kemal Buğday

Davalı               : Ziraat Bankası A.Ş. Genel Mdl. vek. Av. Gülfer Özdavaş

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı banka vekilinin talebi, Adalet Bakanlığının ilgili yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-KARAR-

Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin 3167 sayılı Kanun’un 10. maddesi gereğince davalının sorumlu olduğu miktarın tahsili için yapılan icra takibinin davalının haksız itirazı nedeniyle durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline, % 40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, çekin dava dışı İş Bankası Gaziantep Şubesine ibraz edildiğini, çekin karşılığının takas odası aracılığıyla sorulduğunu, 4814 sayılı Yasa ile değişik 3167 sayılı Yasa'nın 6. maddesinde takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için 10. maddede belirlenen sorumluluk miktarı dahil kısmi ödeme yapılmayacağının belirtildiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuş, % 40 tazminata karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davacı vekili tarafından davalı bankaya müracaat edilerek sorumluluk miktarının talep edildiği, davacının yasa gereği davalıya yaptığı başvurunun reddedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının itirazının iptaline, takibin aynen devamına karar verilmiş, kesin olarak verilen hüküm davalı banka vekilinin talebi, Adalet Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HUMK.'nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istemiyle temyiz edilmiştir.

Dava tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca takas odaları aracılığıyla ibraz edilen çeklerde aynı Yasanın 10. maddesindeki miktarlar ödenmez. Dava konusu çekin muhatap bankadan başka bankaya ibraz edildiği anlaşıldığından anılan yasanın 6. maddesi uyarınca bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. Bu nedenlerle kanun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK.nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere (HUMK. mad. 427/7) kanun yararına BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine (HUMK. mad. 427/8), 12/10/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.